AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 66 No 4 (2020), 117–130

Limits of jurisdiction for divorce under the Brussels IIa Regulation from the Czech perspective

[Limits of jurisdiction for divorce under the Brussels IIa Regulation from the Czech perspective]

Zuzana Fišerová

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2020.35
zveřejněno: 16. 12. 2020

Abstract

Jurisdiction for divorce in a marriage with an international element is in the Czech Republic governed primarily by “the Brussels IIa Regulation”. There are, however, other legal sources on which Czech courts can base their jurisdiction. When a national court is seized with a cross-border divorce case, the first step is to establish or decline the jurisdiction. In purely intra-EU cases, the Brussels IIa Regulation is the only legal instrument that comes into play. If the case involves a third State, the jurisdiction can be based on rules contained in a specific bilateral international agreement or, the provision for residual jurisdiction in the Brussels IIa Regulation permitting, on the rules in the national legislation of private international law. Complex situations can occur, especially when the case presents several international elements, some related to EU Member State(s) and the others related to the third State(s). The jurisprudence developed by the CJEU to interpret the Brussels IIa Regulation is shedding light on some provisions thereof, although there are still several questions waiting to be answered, one of them being the autonomous EU interpretation of the term “marriage” in the context of the scope of the Regulation.

Klíčová slova: marriage; divorce; Brussels IIa Regulation; jurisdiction; bilateral international agreement

reference (4)

1. BOELE-WOELKI, K. - FUCHS, A. Same-Sex Relationships and Beyond, Gender Matters in the EU, 3rd edition. Cambridge 2017. CrossRef

2. FUCHS, A. Registered partnership, same-sex marriage and children: crossing borders. In: Rivista di diritto internazionale private e processuale, 2016, vol 2, pp. 445-459.

3. MANKOVSKI, M. Brussels IIbis Regulation (2012). Munich: Sellier, p. 89.

4. PFEIFFER, M. Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodním právu soukromém, Praha: Leges, 2013.

Creative Commons License
Limits of jurisdiction for divorce under the Brussels IIa Regulation from the Czech perspective is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení