AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 66 No 4 (2020), 45–67

La Convention européenne des droits de l’homme et les conflits de lois : synthèse de dix ans de jurisprudence européenne

[The European Convention on Human Rights and the conflict of laws: summary of ten years of European case law]

Patrick Kinsch

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2020.31
zveřejněno: 16. 12. 2020

Abstract

The European Court of Human Rights, whose jurisprudence is presented here, is not a court specialising in private international law. However it applies the norms deriving from the European Convention on Human Rights to applications by litigants complaining of any type of national legal rules, including the rules of private international law. There are cases decided by the European Court in all fields of private international law, out of which the cases relating to the field of choice of law are presented here. The cases decided during the last ten years can be classified in cases on the human rights control of (1) equality before the national rules of choice of law, (2) the public policy exception, (3) fraus legis, and (4) the methodological choice between the application, to a status acquired abroad, of the forum’s own rules of choice of law, or, alternatively, the method of recognition of the result of the application of the foreign rules of choice of law. The case-law of the European Court has had, on the whole, a moderate – and moderating – effect on national choice of law rules.

Klíčová slova: European human rights law; principle of equality; public policy; fraus legis; method of recognition

reference (12)

1. CASADEVALL, J. et al. (eds.). Mélanges en l'honneur de Dean Spielmann, Oisterwijk: Wolf Legal Publishers, 2015, p. 273 et seq.

2. DELPÉRÉE, F. - VERDUSSEN, M. - BIVER, K. (dir). Recueil des constitutions européennes. Bruxelles: Bruylant, 1994, p. 344.

3. Enforcement as a Fundamental Right. Nederlands Internationaal Privaatrecht, 2014, p. 540 et seq.

4. GIAPPICHELLI, G. (ed.). Studi in onore di Laura Picchio Forlati, Torino, 2014, pp. 538

5. GUILLAUMÉ, J. Note sous l'arrêt Mennesson In: Journal du Droit International, 2014, p. 1273.

6. KINSCH, P. Droits de l'homme, droits fondamentaux et droit international privé . Recueil des cours, 2005, vol 318, p. 22, note 9.

7. KINSCH, P. Le rôle du politique en droit international privé. Recueil des cours, 2019, vol 402, pp. 384.

8. KINSCH, P. European Courts and the Obligation (Partially) to Recognise Foreign Same-Sex Marriages - On Orlandi and Coman. In: BONOMI, A. (ed.) Yearbook of Private International Law, 2018/2019, vol 20, p. 47 et seq.

9. KINSCH, P. Private International Law Topics Before the European Court of Human Rights - Selected Judgments and Decisions (2010-2011). In: BONOMI, A. - ROMANO, G. P. (eds) Yearbook of Private International Law, 2011, vol 13, p. 37 et seq.

10. LAGARDE, P. La méthode de la reconnaissance est-elle l'avenir du droit international privé ? Recueil des cours. 2014, vol 371, p. 9 et seq.

11. LAGARDE, P. (dir) La reconnaissance des situations en droit international privé, Paris: Pedone, 2013, pp. 238

12. SONNENBERGER, H. J. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 5e edition. 2010, Einleitung IPR, no 341, note 1073.

Creative Commons License
La Convention européenne des droits de l’homme et les conflits de lois : synthèse de dix ans de jurisprudence européenne is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení