AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 66 No 4 (2020), 31–43

The impact of EU law on Norwegian private international law

[The impact of EU law on Norwegian private international law]

Giuditta Cordero-Moss

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2020.30
zveřejněno: 16. 12. 2020

Abstract

Norway is not a EU member state, but is associated to the EU through the European Economic Area (EEA) Agreement. The EEA Agreement extends the single market to Norway, but does not cover the area of judicial cooperation. EU law nevertheless has a considerable significance for Norwegian private international law. On the one hand, Norway has ratified and implemented Lugano Convention, Norwegian courts give consideration to EU private international law, and there is a project of codification which is based on the Rome I and Rome II Regulations. On the other hand, substantive EU law on the single market may have an impact on the applicable law, and thus indirectly on the effectiveness of private international law. In particular, the principles of freedom of movement and of establishment, as well as the principle of legal clarity, proved to have significance for the formulation of choice of law rules for company and labour law.

Klíčová slova: freedom of establishment; freedom of movement; legal certainty; choice of law for companies; choice of law for posted workers

reference (1)

1. CORDERO-MOSS, G. Internasjonal privatretten på formuerettens område, 2013, pp. 77 et seq.

Creative Commons License
The impact of EU law on Norwegian private international law is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení