AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 66 No 3 (2020), 43–51

Změna zákona o České národní bance jako cesta k měnovému financování?

[Amendment to the Act on the Czech National Bank as an Opportunity for Monetary Financing?]

Michael Kohajda

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2020.24
zveřejněno: 03. 09. 2020

Abstract

In his article, the author deals with the amendment to the Act on the Czech National Bank adopted in the spring of 2020. He examines the process of adopting this amendment and also the reasons for its adoption from the point of view of monetary financing. He examines whether the consequence of this amendment potentially could not result in enabling monetary financing by the Czech central bank. Furthermore, his article also deals with the nature and risks of monetary financing, discusses the difference between direct and indirect monetary financing, the reasons for the ban on monetary financing and the importance of whether monetary financing is carried out directly or indirectly from the perspective of this ban and its reasons. In conclusion, the author evaluates the adopted amendment to the Act that this amendment introduces instruments that could be used for monetary financing, but that the specific use of the instruments is more important, as they can be used for monetary policy purposes or to maintain financial stability, where their use is generally acceptable, but also for the monetary financing, where their use should be prohibited

Klíčová slova: central bank; Czech National Bank; monetary financing; monetary law; monetary policy instruments

reference (6)

1. KOHAJDA, M. Teoretické aspekty postavení České národní banky po 1.dubnu 2006. In: BEDNÁŘ, V. (ed.). Naděje právní vědy: Býkov 2006. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006.

2. KOHAJDA, Michael. Financial system as new theoretical and legislative term. In: HULKÓ, G. - VYBÍRAL, R. (eds.). European Financial Law in Times of Crisis of the European Union. Budapešť: Dialóg Campus, 2019.

3. TOBER, S. Monetary Financing in the Euro Area: A Free Lunch? Intereconomics. 2015, roč. 50, č. 4, s. 214-220. CrossRef

4. Sněmovní tisk č. 532 v 8. období Poslanecké sněmovny PČR. Dostupný z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=532&O=8 [cit. 2020-05-07]

5. Sněmovní tisk č. 791 v 8. období Poslanecké sněmovny PČR. Dostupný z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=791 [cit. 2020-07-05]

6. Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, str. 3. Dostupná z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=791&CT1=0 [cit. 2020-07-05]

Creative Commons License
Změna zákona o České národní bance jako cesta k měnovému financování? is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení