AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 66 No 3 (2020), 37–42

Financial law and financial science: development and interaction

[Financial law and financial science: development and interaction]

Elena Chernikova

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2020.23
zveřejněno: 03. 09. 2020

Abstract

The study provides a brief overview of the issues that take place in Russian and foreign scientific theory about the problems of development and interaction of financial science and financial law. The problems are presented through the prism of the interdependencies of economics and law, financial science and the theory of financial law. The author expresses hypotheses about the development of financial science and financial and legal theory, highlights the connections and differences between the subject, the conceptual-categorical apparatus, and the institutions that predetermine close relationships and dependencies at the interdisciplinary level.

Klíčová slova: financial law; financial science; finance; public finance; interdisciplinary approach

reference (26)

1. Actual problems of financial and tax law: a textbook. Ed. M.V. Karaseva. Moscow: Prospect, 2020.

2. ASHMARINA, E. - RUCHKINA, G. Economic Law of the Russian Federation (Subject and Method, System and Structure, Sources of Legal Regulation). State and Law. 2012, No. 8.

3. ASHMARINA, E. Economic Law, as a Micromodel of the System of Russian Law. Economic issues. 2015, No. 6.

4. AVDIJSKIJ, V. - PAVLIKOV, S. On the Correlation of Economics and Law and Trends in Constitutional and Legal Regulation of Economic Relations. State and Law. 2014, No. 11.

5. BOLLAND, C. Introduction to finance. Warsaw: Polish Economic Publishing House, 1979.

6. DEBOWSKA-ROMANOWSKA, T. Trends in the creation of legal and financial provisions and their impact on the understanding of organizational (systematic) law in Poland. In: Pomorska, A. (ed.) et al. In the Circle of Financial Law and Public Finance. Lublin: UMCS, 2005.

7. DRWILLO, A. Theory of finance and financial law. Warsaw: Lex a Wolters Kluwer Business, 2011.

8. ERSHOV, V. - ASHMARINA E. - KORNEV, V. Economic Law of the Russian Federation: Monograph. M.: RGUP, 2017.

9. FEDOROWICZ, Z. Fundamentals of financial theory. Warsaw: Poltext, 1991

10. FLEJTERSKI, S. Fundamentals of Financial Theory. Elements of a Comparative Analysis. Szczecin: Economics, 2006, p. 51.

11. GAUDEMET, P. M. - MOLINIER, J. Public Finance. Warsaw: Polish Economic Publishing House, 2000, p.17.

12. GORBUNOVA, O. Selected works. Moscow: RGUP, 2017.

13. GORLOV, I. Theory of Finance. Kazan, 1841.

14. CHOJNA-DUCH, E. The instrumental use of law in litigation in the light of amendments to the Law on Public Finances of 2004. In: Pomorska, A. (ed.) et al. In the Circle of Financial Law and Public Finance. Lublin: UMCS, 2005.

15. HABRIEVA, T. Economic and Legal Analysis: a methodological approach. Journal of Russian Law. 2010, No. 12.

16. KARFIKOVA, M. et al. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2018.

17. KHIMICHEVA, N. Financial Law. M.: Infra-M, 2012.

18. KOSIKOWSKI, C. - RUSKOWSKI, E. Public Finances and Financial Law. Warsaw: Publishing House ABC, 2003.

19. LEBEDEV, V. Financial Law. Moscow, 2000.

20. OSTASZEWSKI, J. Finance. Warsaw: Difin, 2007.

21. OWSIAK, S. Finance. Warsaw: Polish Economic Publishing House, 2015.

22. RYBAKOVA, S. Complex Relations as the Basis for the Emergence of Complex Entities in Law (by the example of Financial Law). Leningrad Law Journal. 2013, No. 3 (33).

23. SOKOLOVA, E. The problem of the formation of new branches of Russian law. Financial right. 2017, No. 5.

24. SZCZESNY, B. Finances. Lecture plan. Warsaw: Difin, 2009.

25. TIKHOMIROV, Yu. Law. Incentives. Economics. Moscow: Legal literature, 1989.

26. TSYPKIN, S. Public Revenues of the USSR. Legal issues. Moscow: Legal literature, 1973.

Creative Commons License
Financial law and financial science: development and interaction is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení