AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 66 No 3 (2020), 27–35

Finančné pyramídy a ich regulačné perspektívy

[Financial Pyramids and their Regulatory Perspectives]

Ľubomír Čunderlík

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2020.22
zveřejněno: 03. 09. 2020

Abstract

It can be stated that there is no explicit regulation of the issue of financial pyramids in thelegal order of the Slovak Republic or on European law level. In the legislation, it is possible to distinguish case-by-case whether it is a general prevention of financial pyramids or whether it is a regulation-specific prohibition regarding activities on the financial market. The national financial market supervisory authority in particular plays an important role in the field of protection. In the article, the author identifies the essential features of the pyramid schemes in general, subsequently in the light of financial market regulation.

Klíčová slova: financial pyramids; Ponzi scheme; pyramids on the financial market; typology of pyramid schemes; prevention and investor protection

reference (12)

1. BOHÁČ, R. Následky porušení finančního práva. In: KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018.

2. ČUNDERLÍK, Ľ. K niektorým inovatívnym a atypickým modelom správy majetku na finančnom trhu. In: ČUNDERLÍK, Ľ. - ČUNDERLÍK ČERBOVÁ, V. - DAUDRIKH, Y. - HESEKOVÁ, S. - KATKOVČIN, M. - MAZÚR, J. Inovatívne a atypické modely správy majetku na finančnom trhu a súvisiace otázky. Praha: Leges, 2019.

3. Dôvodová správa osobitná časť k zákonu č. 500/2001 Z. z. z 3. októbra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, dostupné zo systému ASPI [cit. 2020-06-05].

4. CHAINALYSIS. The 2020 State of Crypto Crime. January 2020 [online]. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://go.chainalysis.com/rs/503-FAP-074/images/2020-Crypto-Crime-Report.pdf.

5. KORONCZIOVÁ, A. Sankcie v oblasti ochrany finančného spotrebiteľa. In: Banskobystrické zámocké dni práva na tému: Identifikácia únosnej miery autonómie právnych odvetví a súčasnej potreby ich synergie. Zborník. Banská Bystrica: Belianum, 2018.

6. MRKÝVKA, P. Determinace a diverzifikace finančního práva. Brno: Masarykova univerzita, 2012.

7. ORCUTT, M. Millions of people fell for crypto-Ponzi schemes in 2019. In: MIT Technology Review [online]. January 30. 2020 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://www.technologyreview.com/2020/01/30/275964/cryptocurrency-ponzi-scams-chainalysis/.

8. "Ponzi scheme" In: Wikipedia [online]. [cit. 2020-06-03]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Ponzi_scheme.

9. SHILLER, R. J. Investiční horečka - iracionální nadšení na kapitálových trzích (český preklad). Praha: Grada Publishing, a. s., 2010.

10. SROKOSZ, W. Law and Innovations on the Financial Market. In: MRKÝVKA, P. - GLINIECKA, J. - TOMÁŠKOVÁ, E. - JUCHNIEWICZ, E. - SOWIŃSKI, T. - RADVAN, M. (eds). The financial law towards challenges of the XXI century: (conference proceedings). Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2020.

11. U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. Ponzi Schemes. October 9. 2013 [online]. [cit. 2020-06-13]. Dostupné z: https://www.sec.gov/fast-answers/answersponzihtm.html#RedFlags.

12. WINTERS, S. A. The Law of Ponzi Payouts. Michigan Law Review. 2012, Vol. 111, No. 1.

Creative Commons License
Finančné pyramídy a ich regulačné perspektívy is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení