AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 66 No 3 (2020), 15–26

Kompenzační bonus – příjem, nebo výdaj veřejných rozpočtů?

[Compensation Bonus – Revenue or Expenditure of Public Budgets?]

Radim Boháč

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2020.21
zveřejněno: 03. 09. 2020

Abstract

The aim of this article is to answer the question whether the compensatory bonus is revenue or expenditure of public budgets. To answer this question, the article analyzes the legal regulation of the compensation bonus and assesses whether this bonus is a tax in a broader sense. In this context, legislative proposals concerning the budgetary determination of the compensatory bonus are evaluated as rapid and unsystematic proposals. The article concludes that the compensatory bonus is not a tax in a broader sense and neither revenue nor expenditure of public budgets, but a reduction of public budget revenue.

Klíčová slova: compensation bonus; public budgets; revenues and expenditures

reference (20)

1. BOHÁČ, Radim. Daňové příjmy veřejných rozpočtů. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 329 s. ISBN 978-80-7478-045-5

2. KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 344 s. ISBN 978-80-7552-935-0

3. SCHILLEROVÁ, Alena. Komentář k § 2 daňového řádu In: BAXA, Josef, et al. Daňový řád. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 800 s. ISBN 978-80-7357-564-9

4. Důvodová zpráva k návrhu zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. In: psp.cz [online], 2020 [cit. 30. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=808&CT1=0

5. Program podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 "OŠETŘOVNÉ" PRO OSVČ In: mpo.cz [online], 2020 [cit. 30. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/2020/6/Program-Osetrovne-pro-OSVC_KVETEN-10_6_20_final.pdf

6. Záruční program COVID II pro firmy zasažené koronavirem In: cmzrb.cz [online], 2020 [cit. 30. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/

7. Sněmovní dokument 5603 Pozměňovací a jiné návrhy k tisku 808 In: psp.cz [online], 2020 [cit. 30. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/sd.sqw?cd=5603&o=8

8. Sněmovní tisk 808 Vl.n.z. o kompenzačním bonusu v souv. s krizovými opatřeními In: psp.cz [online], 2020 [cit. 30. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=808

9. 44. schůze, 55. hlasování, 7. dubna 2020, 22:10 Vl.n.z. o kompenzačním bonusu v souv. s krizovými opatřeními In: psp.cz [online], 2020 [cit. 30. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=72553

10. 19. schůze, 5. hlasování, 09. 04. 2020 In: senat.cz [online], 2020 [cit. 30. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=18757&O=12

11. 399. USNESENÍ SENÁTU z 22. schůze, konané dne 13. května 2020. In: senat.cz [online], 2020 [cit. 30. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=95074

12. 22. schůze, 19. hlasování, 13.05.2020 In: senat.cz [online], 2020 [cit. 30. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=18974&O=12

13. Ministryně financí se mýlí: Obce nyní nemohou investovat! Potřebují od vlády tři zásadní změny, aby mohly co nejdříve roztočit kola celé ekonomiky In: smocr.cz [online], 2020 [cit. 30. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/ministryne-financi-se-myli-obce-nyni-nemohou-investovat-potrebuji-od-vlady-tri-zasadni-zmeny-aby-mohly-co-nejdrive-roztocit-kola-cele-ekonomiky

14. Ministryně financí reaguje na výzvy zástupců samospráv In: mfcr.cz [online], 2020 [cit. 30. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ministryne-financi-reaguje-na-vyzvy-zast-38500

15. Sněmovní tisk 850 Novela z. o kompenzačním bonusu. In: psp.cz [online], 2020 [cit. 30. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=850

16. ČERNÝ DEN PRO OBCE A KRAJE In: smocr.cz [online], 2020 [cit. 30. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/cerny-den-pro-obce-a-kraje

17. Sněmovní tisk 874/0, část č. 1/6 Vl.n.z., kterým se mění některé daň.zák.v souv.s koronavirem - EU. In: psp.cz [online], 2020 [cit. 30. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=874&CT1=0.

18. 24. schůze, 39. hlasování, 11.06.2020. In: senat.cz [online], 2020 [cit. 30. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=19093&O=12

19. SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 12. FUNKČNÍ OBDOBÍ 436. USNESENÍ SENÁTU. In: senat.cz [online], 2020 [cit. 30. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=95481

20. 49. schůze, 215. hlasování, 16. června 2020, 15:19 Vl.n.z., kterým se mění některé daň.zák.v souv.s koronavirem - EU. In: psp.cz [online], 2020 [cit. 30. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=73286

Creative Commons License
Kompenzační bonus – příjem, nebo výdaj veřejných rozpočtů? is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení