AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 66 No 3 (2020), 9–14

Subrogace v oblasti pojišťovnictví se zaměřením na mezinárodní prvek

[Subrogation in the Field of Insurance with a Focus on the International Element]

Milan Bakeš, Roman Vybíral

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2020.20
zveřejněno: 03. 09. 2020

Abstract

The issue of subrogation is to a large extent specific, especially in the field of insurance. The article looks at this institute from a theoretical and practical point of view. The authors try to introduce a theoretical classification of subrogation, to analyze national legislation in the field of insurance and to describe selected problematic issues of national legislation. At the same time the authors focus on the practical consequences of the presence of an international element in the subrogation relationship.

Klíčová slova: subrogation; insurance; international element

reference (5)

1. DOBIÁŠ, P. Mezinárodní pojistné právo. Praha: Leges, 2012.

2. HAAS, K. Komentář k § 2820. In: ŠVESTKA, J. - DVOŘÁK, J. - FIALA, J. a kol. Občanský zákoník - komentář. Svazek VI (Relativní majetková práva). Wolters Kluver, 2014.

3. HORN, R.C. Subrogation in Insurance. Theory and Practice. Homewood (Illinois): University of Pennsylvania, 1964

4. KARFÍKOVÁ, M. - PŘIKRYL, V. - VYBÍRAL, R. a kol. Pojišťovací právo. 2. přepracované vydání. Praha: Leges, 2018.

5. TICHÝ, L. Nařízení Řím II: Komentář. Praha: C.H. Beck, 2018.

Creative Commons License
Subrogace v oblasti pojišťovnictví se zaměřením na mezinárodní prvek is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení