AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 66 No 2 (2020), 11–22

K pojetí a členění forem správní činnosti po 40 letech

[On the Concept and Division of Administrative Activity Forms after 40 Years]

Josef Staša

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2020.8
zveřejněno: 07. 07. 2020

Abstract

The administrative activity forms are defined as groups of relatively homogeneous public law actions of public administrators. Their distribution is the result of the cascading application of several classification criteria. This approach was presented in Czech literature exactly just 40 years ago. In the new social conditions both doctrine changes and terminological changes occurred. Doctrinal knowledges had a practical impact on the formulating of valid Code of Administrative Procedure. At present, theory describes abstract acts, measures of a general nature, administrative acts, factual interferences, public contracts and non-regulatory actions as administrative activity forms. The suitability of complementing the cascading approach to the division of forms of administrative activity by the matrix approach is turning out. It is appropriate to discuss the relation between the material and formal concepts of some administrative activity forms. There is also the possibility of a broader conception of administrative activity by including some private law negotiations.

Klíčová slova: public administration; administrative activity forms; abstract act; measure of a general nature; administrative act; factual interference; public contract; non-regulatory action

reference (18)

1. BAŽIL, Z. - ČEBIŠOVÁ, T. - HENDRYCH, D. - PRÁŠKOVÁ, H. - STAŠA, J. - VOPÁLKA, V. Správní právo - Texty II. 1. vyd. Praha: Aleko, 1991.

2. GERLOCH, A. - STAŠA, J. - TROJAN, K. Dialektický charakter pramenů práva v kontextu socialistické zákonnosti a efektivnosti práva. In: Právny obzor, roč. 68, 1985, č. 3.

3. HEJČ, D. Smíšené správní akty v právním řádu ČR anebo 10 let účinnosti opatření obecné povahy. Právník, ročník 155, číslo 10 (2016).

4. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo - obecná část. 1. vyd. Praha: C. H. Beck / SEVT, 1994.

5. HENRYCH, D. in HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 1996.

6. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 1998.

7. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 191.

8. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016, 599 s.

9. HOETZEL, J. Československé správní právo. Část všeobecná. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1934,

10. KOPECKÝ, M. Správní právo. Obecná část. Praha: C. H. Beck, 2019, 568 s.

11. KOPECKÝ, M. Význam materiální právní moci a rei iudicatae v právu správním. Právník, ročník 155, číslo 10 (2016).

12. LUKEŠ, Z. a kol. Československé správní právo. Obecná část. 1. vyd. Praha: Panorama, 1981.

13. POMAHAČ, R. (ed.) Veřejné a soukromé právo (správní a trestní aspekty). 1.vyd. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017.

14. SLÁDEČEK, V. et al. Current Development Tendecies in Public Administration. 1. vyd., Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2012.

15. STAŠA, J. Úvod do českého správního práva. 1. vyd. Praha: PA ČR, 1994.

16. VAČOK, J. - HAVELKOVÁ, M. - DŽAČKOVÁ, M. (eds.) Právoplatnosť správnych rozhodnutí - právna istota vs. legalita. 1. vyd. Bratislava: PF UKo, 2018.

17. VAČOK, J. - HAVELKOVÁ, M. (eds.) Determinanty právnej úpravy prieskumu individuálnych správnych aktov. 1. vyd., Bratislava: PF UKo, 2019.

18. VOŽENÍLEK, B. K pojetí a klasifikaci forem správní činnosti. Acta Universitatis Carolinae - Iuridica, Praha: Karolinum 1980, ročník 26, číslo 2.

Creative Commons License
K pojetí a členění forem správní činnosti po 40 letech is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení