AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obshau časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 62 No 1 (2016), 69–76

Zpráva veřejné ochránkyně práv k muslimským šátkům ve střední zdravotnické škole a užívání náboženských symbolů v oblasti vzdělávání

[The Report of the Ombudsperson on the Use of the Muslim Veil at a Secondary Medical School and the Use of Religious Symbols in the Field of Education]

Eva Nehudková

zveřejněno: 23. 05. 2016

Abstract

The aim of this contribution titled The Report of The Public Defender of Rights on Muslim Headscarfs at Nursing College and Wearing of Religious Symbols in Educational Institutions is to analyse the “headscarf case” which the Public Defender of Rights dealt with at towards the end of the year 2013 and throughout the year 2014. As wide range of misleading information had appeared in the media, the author of the contribution attempts to clarify and put right certain related matters. Further, she deals with critical arguments of conclusions of the Public Defender of Rights.

Klíčová slova: headscarf; education; ombudsman; religious freedom; discrimination muslimský šátek; vzdělávání; veřejná ochránkyně práv; náboženská svoboda; diskriminace

Creative Commons License
Zpráva veřejné ochránkyně práv k muslimským šátkům ve střední zdravotnické škole a užívání náboženských symbolů v oblasti vzdělávání is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení