AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 60 No 3 (2014), 69–75

Koordinace sociálního zabezpečení ve vztahu k občanům třetích států – jsme si rovni?

[Coordination of Social Security in Relation to Third-Country-Nationals – Are We Equal?]

Kristina Koldinská

zveřejněno: 28. 01. 2015

Abstract

Coordination of Social Security in Relation to Third-Country-Nationals – Are We Equal? The paper tries to answer a fundamental question about equality from the point of view of third-country-nationals and their social rights. It looks not only into coordination regulations, but also into free movement rules. Basic recent case-law of CJEU and ECHR is presented and discussed, whereas some proposals for changes are deduced from conclusions of the respective courts. The author concludes, that coordination rules as such are hardly missusable by third-country-nationals and that in current situation in the world, with consequences for Europe, there is probably a right time to change the European attitude towards immigrants, including a re-thinking of their social rights.

Klíčová slova: the coordination of social security; social security; the principle of equal treatment; third country nationals; social rights koordinace sociálního zabezpečení; sociální zabezpečení; princip rovnosti; občané třetích států; sociální práva

Creative Commons License
Koordinace sociálního zabezpečení ve vztahu k občanům třetích států – jsme si rovni? is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení