AUC GEOGRAPHICA
AUC GEOGRAPHICA

AUC Geographica (Acta Universitatis Carolinae Geographica) is a scholarly academic journal continuously published since 1966 that publishes research in the broadly defined field of geography: physical geography, geo-ecology, regional, social, political and economic geography, regional development, cartography, geoinformatics, demography and geo-demography.

AUC Geographica also publishes articles that contribute to advances in geographic theory and methodology and address the questions of regional, socio-economic and population policy-making in Czechia.

Periodical twice yearly.
Release dates: June 30, December 31

All articles are licenced under Creative Commons Attribution 4.0 International licence (CC BY 4.0), have DOI and are indexed in CrossRef database.

AUC Geographica is covered by the following services: EBSCO, GeoBibline, SCOPUS, Ulrichsweb and Directory of Open Access Journals (DOAJ).

The journal has been covered in the SCOPUS database since 1975 – today
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=27100&origin=recordpage

The journal has been selected for coverage in Clarivate Analytics products and services. Beginning with V. 52 (1) 2017, this publication will be indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index.

The journal has been indexed by the Polish Ministry of Science and Higher Education (MSHE) on the list of scientific journals recommended for authors to publish their articles. ICI World of Journals; Acta Universitatis Carolinae, Geographica.

Scopus Journal Metric

SJR (SCImago Journal Rank) (2020): 0.193
SNIP (Source Normalized Impact per Paper) (2020): 0.842
CiteScore (2020): 1.00

The journal is archived in Portico.

AUC GEOGRAPHICA, Vol 48 No 2 (2013), 35–50

Crevice-type caves as indicators of slope failures: a review paying a special attention to the flysch Carpathians of Czechia, Poland, and Slovakia

Jan Lenart, Tomáš Pánek

DOI: https://doi.org/10.14712/23361980.2015.3
zveřejněno: 11. 12. 2013

Abstract

The occurrence and evolution of crevice-type caves is one of the most spectacular phenomena in the progression of slope failures in distinct types of rocks. Crevices are common manifestations of disintegration of anisotropic flysch rocks in the area of the Carpathians. This paper presents the issues of the close connection between the evolution of gravitational slope deformations and the formation of crevice-type caves. Furthermore, it presents a contemporary view on the regional distribution of crevice-type caves in this area and outlines the recent progress and future possibilities of the investigation of this phenomenon. Based on the vertical distribution of different morphological zones within the caves and the main modes of their evolution, we can distinguish three basic types of crevice-type caves: (i) translational/spreading type, (ii) toppling type and (iii) rotational type. Rozsedlinové jeskyně jako indikátory svahových poruch: Přehled s důrazem na flyšové Karpaty Česka, Polska a Slovenska Vznik a vývoj rozsedlinových jeskyní je jedním z nejviditelnějších fenoménů spojených s výskytem svahových defomrací v nejrůznějších typech hornin. Rozsedliny se velice často vytvářejí ve flyšových horninách jako například v oblasti Karpat, které jsou tvořeny střídáním subhorizontálně uložených vrstev pískovců, prachovců a jílovců. Článek prezentuje propojení mezi vývojem svahových deformací a výskytem a vývojem rozsedlinových jeskyní, poskytuje přehled o genezi a vývoji rozsedlinových jeskyní jakožto důležitého geomorfologického elementu gravitačně rozrušených svahů flyšových Karpat, prezentuje náhled na soudobou problematiku výzkumu a odhaduje cesty jeho budoucího vývoje.

klíčová slova: pseudokarst; crevice-type cave; gravitational slope deformations; Carpathians; flysch

Creative Commons License
Crevice-type caves as indicators of slope failures: a review paying a special attention to the flysch Carpathians of Czechia, Poland, and Slovakia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 200 Kč
ISSN: 0300-5402
E-ISSN: 2336-1980

Ke stažení