AUC GEOGRAPHICA
AUC GEOGRAPHICA

AUC Geographica (Acta Universitatis Carolinae Geographica) is a scholarly academic journal continuously published since 1966 that publishes research in the broadly defined field of geography: physical geography, geo-ecology, regional, social, political and economic geography, regional development, cartography, geoinformatics, demography and geo-demography.

AUC Geographica also publishes articles that contribute to advances in geographic theory and methodology and address the questions of regional, socio-economic and population policy-making in Czechia.

Periodical twice yearly.
Release dates: June 30, December 31

All articles are licenced under Creative Commons Attribution 4.0 International licence (CC BY 4.0), have DOI and are indexed in CrossRef database.

AUC Geographica is covered by the following services: EBSCO, GeoBibline, SCOPUS, Ulrichsweb and Directory of Open Access Journals (DOAJ).

The journal has been covered in the SCOPUS database since 1975 – today
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=27100&origin=recordpage

The journal has been selected for coverage in Clarivate Analytics products and services. Beginning with V. 52 (1) 2017, this publication will be indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index.

The journal has been indexed by the Polish Ministry of Science and Higher Education (MSHE) on the list of scientific journals recommended for authors to publish their articles. ICI World of Journals; Acta Universitatis Carolinae, Geographica.

Scopus Journal Metric

SJR (SCImago Journal Rank) (2020): 0.193
SNIP (Source Normalized Impact per Paper) (2020): 0.842
CiteScore (2020): 1.00

The journal is archived in Portico.

AUC GEOGRAPHICA, Vol 48 No 2 (2013), 27–34

Comparison of meteorological conditions during May and August 2010 floods in Central Europe

Marek Kašpar, Miloslav Müller, Jozef Pecho

DOI: https://doi.org/10.14712/23361980.2015.2
zveřejněno: 11. 12. 2013

Abstract

We compared May and August 2010 precipitation events that produced catastrophic flooding. In May, large rivers (Vistula, Oder) were affected, while smaller rivers (e.g. Lausitzer Neisse) were affected in August. Similarities in precipitation characteristics (duration of several days, daily total maximum of approximately 180 mm) can be explained by similarities in the meso-a scale (thermo-dynamic indicia connected with a cyclonic system of Mediterranean origin). These indicia were more significant in May (extreme and deep vertical wind speed, extreme northerly flux of moisture) than in August (strong but non-extreme northerly flux of moisture) when conditional instability was additionally detected. Obviously more intensive orographic enhancement in the first case and the strong effect of convection in the latter case produced differences in the return periods of precipitation totals (longer return periods in August). Subsequently, the hydrological response was rapid and particularly strong in smaller streams in August. Srovnání meteorologických podmínek ve střední Evropě během povodní v květnu a srpnu 2010 Článek porovnává některé aspekty dvou případů silných srážek ve střední Evropě v roce 2010, které zde způsobily významné povodně: v květnu především na Visle a Odře a jejich přítocích, v srpnu spíše na menších tocích, jako je Lužická Nisa. Podobnost některých srážkových charakteristik (vícedenní trvání, maximální denní úhrn přibližně 180 mm) může být vysvětlena podobností meteorologických veličin v meso-a měřítku (termodynamické anomálie spojené s cyklonou středomořského původu). Tyto anomálie byly výraznější při květnové události (extrémní vertikální rychlost větru skrz celou troposféru, extrémní tok vlhkosti od severu) než při události srpnové (silný, ne však extrémní tok vlhkosti od severu), kdy byla naopak dodatečně detekována podmíněná instabilita. Zjevně výraznější orografické navýšení srážek v prvním případě a silný podíl konvekce v druhém případě způsobily odlišnosti v dosažených dobách opakování srážkových úhrnů, které byly při srpnové události větší. Následně i hydrologická odezva na menších tocích byla rychlá a silná.

klíčová slova: flood; heavy precipitation; meteorological anomaly; return period; orographic precipitation enhancement

Creative Commons License
Comparison of meteorological conditions during May and August 2010 floods in Central Europe is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 200 Kč
ISSN: 0300-5402
E-ISSN: 2336-1980

Ke stažení