AUC GEOGRAPHICA
AUC GEOGRAPHICA

AUC Geographica (Acta Universitatis Carolinae Geographica) is a scholarly academic journal continuously published since 1966 that publishes research in the broadly defined field of geography: physical geography, geo-ecology, regional, social, political and economic geography, regional development, cartography, geoinformatics, demography and geo-demography.

AUC Geographica also publishes articles that contribute to advances in geographic theory and methodology and address the questions of regional, socio-economic and population policy-making in Czechia.

Periodical twice yearly.
Release dates: June 30, December 31

All articles are licenced under Creative Commons Attribution 4.0 International licence (CC BY 4.0), have DOI and are indexed in CrossRef database.

AUC Geographica is covered by the following services: EBSCO, GeoBibline, SCOPUS, Ulrichsweb and Directory of Open Access Journals (DOAJ).

The journal has been covered in the SCOPUS database since 1975 – today
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=27100&origin=recordpage

The journal has been selected for coverage in Clarivate Analytics products and services. Beginning with V. 52 (1) 2017, this publication will be indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index.

The journal has been indexed by the Polish Ministry of Science and Higher Education (MSHE) on the list of scientific journals recommended for authors to publish their articles. ICI World of Journals; Acta Universitatis Carolinae, Geographica.

Scopus Journal Metric

SJR (SCImago Journal Rank) (2017): 0.344
SNIP (Source Normalized Impact per Paper) (2017): 0.683
CiteScore (2017): 0.71

The journal is archived in Portico.

AUC GEOGRAPHICA, Vol 47 No 2 (2012), 33–43

An integrated approach for management of agricultural non-point pollution sources in the Czech Republic

Pavel Novák, Petr Fučík, Ivan Novotný, Tomáš Hejduk, Daniel Žížala

DOI: https://doi.org/10.14712/23361980.2015.15
zveřejněno: 26. 09. 2017

Abstract

We report a new, integrated approach to the identification and localization of potential critical areas of non-point agricultural water pollution in the Czech Republic. The methodology is presented in model catchments of IV. order, namely the Hrejkovický and Bilinský brooks in the water reservoir Orlík watershed. The risk rate of non-point source pollution is evaluated with the help of GIS tools, integrating the assessment of geomorphology, land use and soil conditions within a territory in conjunction with the agricultural tile drainage systems. Besides the areas prone to erosion and ‘direct protection localities’ along water courses, spots with increased potential of nutrient leaching into groundwater and drainage water are delineated, based on a synthetic map of shallow groundwater vulnerability. These spots are classified using analysis of the Valuated Soil Ecological Units (VSEU) code, while agricultural drainage systems are identified according to the documents of the former Agricultural Water Management Authority of the Czech Republic. Results from geographical analysis show differences between intrinsic parameters of model catchments, which influence the vulnerability potential towards diverse types of non point pollution. The potential pollution thread of surface and groundwater by leaching is relatively high in both catchments, in the Bilinský brook catchment due to prevailing arable land on first and second vulnerability classes within the tile drainage subcatchments and in the Hrejkovický brook catchment due to dense occurence of first and second vulnerable clasess in the catchment area, though comprised from a third by grassland. Water erosion potential jeopardy is bigger within the Bilinský brook catchment with 10% of arable land having the average soil loss 4–10 t ha−1 y−1, contrary to 2% within the Hrejkovický brook catchment. Presented approach can help in prioritizing protective measures and management strategies in a catchment to curtail the negative impacts of non point agricultural pollution in water bodies and in the whole environment. Integrovaný přístup k řešení problematiky plošného zemědělského znečištění v ČR Příspěvek popisuje nový, integrovaný přístup v metodách identifikace a lokalizace potenciálních kritických zdrojových oblastí plošného znečištění povrchových vod dusíkem a fosforem, který je představen na modelových povodích IV. řádu Hrejkovického a Bilinského potoka v povodí vodní nádrže Orlík. Ohroženost vod plošným znečištěním je posuzována geografickou analýzou, která hodnotí geomorfologii, způsob využití a půdní podmínky území, ve vazbě na stavby zemědělského odvodnění. Vedle ploch podléhajících erozi a lokalit tzv. přímé ochrany podél vodních toků, jsou vymezovány oblasti zvýšeného potenciálního vyplavování živin do podzemních a drenážních vod, stanovené na základě syntetické mapy zranitelnosti mělkých podzemních vod. Tyto oblasti jsou klasifikovány na základě analýzy kódu bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPE J) a zemědělské odvodnění podle podkladů bývalé Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS). Z výsledků geografické analýzy vyplývá rozdíl mezi dvěma sousedními povodími a jejich potenciálem k působení plošného zemědělského znečištění. Z výsledků analýzy LULC je patrný zhruba stejný podíl zemědělské půdy pro obě povodí ovšem struktura základních dvou druhů pozemků (orná půda x trvalé travní porosty) je odlišná. Vyšší podíl zatravnění je v povodí Hrejkovického potoka oproti Bilinskému, kde je zastoupení TTP relativně nízké. Z hlediska zranitelnosti vyplavování rizikových látek do povrchových a podzemních vod jsou náchylná obě povodí; povodí Bilinského potoka z důvodu převahy orné půdy na plochách se zranitelností 1. a 2. kategorie v mikropovodích drenážních systémů, povodí Hrejkovického potoka pro velmi častý výskyt ploch s 1. a 2. kategorií zranitelnosti (58% ZPF). Z hlediska potenciálního rizika výskytu eroze na zemědělské půdě je ohroženější Bilinský potok, zejména v dolní části povodí.

Klíčová slova: water vulnerability; infiltration areas; tile drainage; erosion; non-point pollution sources; GIS

Creative Commons License
An integrated approach for management of agricultural non-point pollution sources in the Czech Republic is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 200 Kč
ISSN: 0300-5402
E-ISSN: 2336-1980

Ke stažení