AUC GEOGRAPHICA
AUC GEOGRAPHICA

We are pleased to share that AUC Geographica was awarded an Impact Factor of 0.5 in the 2023 Journal Citation Reports™ released by Clarivate in June 2024. AUC Geographica ranks in Q3 in the field of Geography.

AUC Geographica (Acta Universitatis Carolinae Geographica) is a scholarly academic journal continuously published since 1966 that publishes research in the broadly defined field of geography: physical geography, geo-ecology, regional, social, political and economic geography, regional development, cartography, geoinformatics, demography and geo-demography.

AUC Geographica also publishes articles that contribute to advances in geographic theory and methodology and address the questions of regional, socio-economic and population policy-making in Czechia.

Periodical twice yearly.
Release dates: June 30, December 31

All articles are licenced under Creative Commons Attribution 4.0 International licence (CC BY 4.0), have DOI and are indexed in CrossRef database.

AUC Geographica is covered by the following services: WOS, EBSCO, GeoBibline, SCOPUS, Ulrichsweb and Directory of Open Access Journals (DOAJ).

The journal has been covered in the SCOPUS database since 1975 – today
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=27100&origin=recordpage

The journal has been selected for coverage in Clarivate Analytics products and services. Beginning with V. 52 (1) 2017, this publication will be indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index.

The journal has been indexed by the Polish Ministry of Science and Higher Education (MSHE) on the list of scientific journals recommended for authors to publish their articles. ICI World of Journals; Acta Universitatis Carolinae, Geographica.

Journal metrics 2022

Web of Science
Impact factor (JCR®): 0.6
Journal Citation Indicator (JCI): 0.24
Rank (JCI): Q3 in Geography

Scopus
Cite Score: 1.1
Rank (ASJC): Q3 in Geography, Planning and Development; Q3 in General Earth and Planetary Sciences

The journal is archived in Portico.

AUC GEOGRAPHICA, Vol 46 No 1 (2011), 35–42

Computation of anti-erosion effects of vineyards based on field erosion measurements – case study from the Vráble viticultural district (Slovakia)

Juraj Lieskovský

DOI: https://doi.org/10.14712/23361980.2015.40
zveřejněno: 18. 03. 2016

Abstract

This paper describes the evaluation of the anti-erosion effect of vineyards, represented by the Universal Soil Loss Equation (USLE), covermanagement factor (C factor), and support practice factor (P factor). The calculations are based on measured soil loss data. The erosion and deposition rates were evaluated from aboveground vineyard poles as their exposure lengths change between the year of vineyard plantation and the year of measurement. The lengths increased on the erosion areas, because the soil had been washed away. On the deposition areas the poles had been covered by soil, so the exposed lengths for aboveground poles decreased. The measurements were taken in Horný Ohaj vineyards, which belong to the Vráble viticultural district. The calculations were based on a comparison between the measured erosion, and the erosion modelled with USLE model. The cover management factor was evaluated for ploughed vineyard. Different C factor values were substituted to the USLE until the root mean squared error between measured and modelled data was minimal. The support practice factor for hoed and rotavatored vineyard was calculated simultaneously. The cover-management factor was determined to 0.692. The support practice factor for ploughed vineyard is 1.000, for hoed vineyard is 0.586, and for rotavatored vineyard is 0.719. Výpočet protierozního účinku vinic na základě naměřených údajů – případová studie z vinohradnického okrsku Vráble (Slovensko) Vinohrady Vrábelského vinohradnického rajónu, který patří do Nitranské vinohradnické oblasti, jsou vysazené na sprašových půdách Hronské pahorkatiny. Výzkum intenzity půdní eroze a depozice ve vinohradech byl realizovaný v letech 2008 a 2009 na úzkopásových soukromých vinicích v katastru obce Horní Oháj, severovýchodně od města Vráble. V předložené studii je hodnocena míra eroze, respektive protierozní vliv vegetačního krytu a způsobu obhospodařovaní vinohradů, jako hlavní faktor pro erozní modely založené na univerzální rovnici ztráty půdy (USLE ). Protierozní účinek vinic byl hodnocený porovnáním naměřených hodnot intenzity eroze a depozice s hodnotami zjištěnými pomocí erozního modelu půdy USLE . Intenzita eroze a depozice byla měřena změnou nadzemní výšky viničních sloupů způsobenou odnosem půdy na erozní části svahu a akumulací na depoziční části svahu. Do modelu USLE byly vloženy různé hodnoty faktoru vegetačního krytu (C faktor) a vlivů protierozních opatřeni (P faktor), až byla dosažena minimální střední kvadratická chyba mezi naměřenými a namodelovanými údaji. Tímto způsobem byl vypočítán faktor protierozního vlivu vegetačního krytu vinic a zpracování půdy orbou, pomocí rotavátoru a okopáváním. Vinice snižují erozi přibližně o čtvrtinu v porovnání s půdou nechráněnou vegetací (hodnota vegetačního faktoru je 0,692), orbou po spádnici se eroze nesnižuje (hodnota faktoru protierozní opatření je 1,000). Okopáváním lze snížit erozi takměř o polovinu (hodnota faktoru je 0,586), protierozní účinek zpracování půdy pomocí rotavátoru je nižší (hodnota faktoru je 0,719).

klíčová slova: soil erosion; vineyards; erosion measurement; USLE; Vráble viticultural district

Creative Commons License
Computation of anti-erosion effects of vineyards based on field erosion measurements – case study from the Vráble viticultural district (Slovakia) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 200 Kč
ISSN: 0300-5402
E-ISSN: 2336-1980

Ke stažení