Blog

Psychodiagnostika

06. 02. 2023 Ondřej Bezdíček, fotograf Vladimír Šigut

Ondřej Bezdíček představuje novou ediční řadu Psychodiagnostika.

Co je cílem edice Psychodiagnostika?

Cílem edice Psychodiagnostika je poskytnout platformu pro vydávání různých psychologických metod (testových, dotazníkových a jiných) pro širokou odbornou veřejnost psychologů pod záštitou největší profesní organizace (Českomoravské psychologické společnosti). Ve zkratce je edice Psychodiagnostika otevřenou dílnou pro profesní psychology s ambicemi vytvořit či adekvátně standardizovat a validovat psychodiagnostický test. Naším záměrem bylo vydat metody, které jsou pro poskytování psychologického vyšetření nezbytné u dětí i dospělých, avšak na českém trhu s psychodiagnostickými metodami citelně chybí. Smyslem je dosáhnout úrovně psychologicky civilizovaného světa, protože metodická nouze pro některé typy vyšetření a vybrané klinické populace či diagnostické jednotky je např. v klinické neuropsychologii palčivá. Neméně důležitým úkolem této edice je reprezentovat moderní matematické a statistické trendy v analýze psychodiagnostických metod, rozvíjet znalosti o těchto metodách, ukazovat výsledky našeho primárního výzkumu ve srozumitelné a prakticky uchopitelné podobě pro odbornou veřejnost i v těch nejvzdálenějších psychologických poradnách a ambulancích Slezska, Moravy a Čech. Srozumitelným způsobem zařadíme do psychodiagnostiky moderní trendy psychologie založené na důkazech a transparentním vědeckém výzkumu těchto metod. Veškerou činnost chceme pěstovat v jasném legálním rámci, a zvyšovat tak povědomí uživatelů o autorském právu. Hodláme využít prvotřídních nakladatelských služeb i know-how Nakladatelství Karolinum při tvorbě materiální, elektronické i grafické podoby našich pomůcek. Naším ideálem je vytvořit materiály a metodiku pro vyšetření opomíjených diagnostických jednotek, např. kognitivních funkcí u dětí, neglektu, řeči, exekutivních funkcí, paměti, a mnoha dalších, aniž bychom zanedbávali tradiční okruhy, jakými jsou například vyšetření osobnosti.

Pro koho je určena?

Edice Psychodiagnostika je určena nejširší odborné psychologické, ale i logopedické, neurologické či psychiatrické obci, která se profesně věnuje psychodiagnostice v různých kontextech a aplikacích: neuropsychologické, klinicko-psychologické, rehabilitačně-neuropsychologické, dětské a školní i vokační, pracovně-psychologické, neuropsychiatrické, neurologické, forenzní, klinicko-výzkumné a dalším.

Pro uživatele zavedeme obdobný systém, jaký vytvořila Americká psychologická asociace (American Psychological Association). Úroveň A, která umožňuje si zakoupit a administrovat metodu i jiným profesím (nejen psychologům); úroveň B je již pouze pro psychology, ale není nezbytné, aby byli akreditováni v daném oboru, například v klinické psychologii, takže užití metody je vázané na příslušné profesní vzdělání v psychologii na magisterské úrovni; a úroveň C bude vázána na prokázání akreditovaného tréninku v dané metodě a její interpretaci při splnění podmínek předchozích.


Jak probíhá výběr titulů do edice?

Výběr titulů edice probíhá pod odborným dohledem ediční rady, již tvoří: Hynek Cígler, Hana Georgi, Hana Horáková, Stanislav Ježek, Alice Maulisová, Jiří Michalec, Marek Preiss, Filip Smolík, Lucie Viktorová. Metodu může k publikování navrhnout kdokoliv ze členů nebo s jeho souhlasem i každý profesní psycholog. Po vypracování rukopis prochází náročným schvalováním a řízením: musí být schválen ediční radou Univerzity Karlovy na jedné z jejích fakult, ale před tímto krokem je nutné, aby autoři nechali vypracovat minimálně dva posudky v recenzním řízení od renomovaných expertů na danou oblast a proběhlo úspěšné recenzní řízení. Teprve poté ediční rada může rukopis schválit. Při přípravě v Nakladatelství Karolinum probíhá finální ladění podoby rukopisu, naplnění autorských práv, příprava designu a fyzické podoby pomůcek ad.

Výběr titulů do edice může být ovlivněn řadou faktorů: potřebami diagnostické praxe, oblibou metody u psychologa-autora, mírou významu dané metody, dostupností autorských práv, grantovou podporou projektu a dalšími faktory.

Jaké další tituly se v edici připravují?

Připravujeme standardizovanou metodiku k vyšetření neglektu, test paměti na seznam slov, základní metodiky na psychomotorické tempo a zaměřenou pozornost. Více bych nechtěl prozrazovat, protože moje zkušenost s vlastníky autorských práv u licencovaných testů je hořká. Nikdy nemůžete vědět, zda jim jiný komerční zájem nezabrání povolit vydání metody na tak malém trhu, jako je český. Primárně tedy spoléháme na testy v režimu creativity commons či na kreativitu našich psychologů. V první řadě ale přípravu titulů ovlivňuje absence potřebných metod při vyšetření v nemocnicích či školách a dalších zařízeních. Důležité jsou tedy potřeby praxe, kdy pracujeme s našimi pacienty či klienty. Vidíme při tom, jak naléhavě jsou některé metody zapotřebí a jak významně mohou vhodné psychodiagnostické pomůcky přispět k poskytování na míru upravené, personalizované a psychometricky a diagnosticky kvalitně zajištěné psychologické praxe či rehabilitace.

 

Ondřej Bezdíček studoval pregraduálně na FF UK v Praze a Universität Leipzig psychologii, poté neurovědy na 1. LF UK, kde zakončil studium Ph.D. Postdoktorský trénink absolvoval v Centru klinických neurověd a na Neurologické klinice 1. LF UK. V roce 2016 založil s T. Nikolaiem Diamantovu neuropsychologickou laboratoř a roku 2018 obdržel od International Neuropsychological Society cenu INS EarlyCareer Award za vědecký přínos neuropsychologii. Základním tématem jeho výzkumu je kognitivní porucha u Parkinsonovy nemoci a neurovědní výzkum lidské paměti.

 

Tituly v edici:

Londýnská věž (ToL), Schalliceova verze ToL

Titul je v prodeji jako sada tří částí: manuálu k testu, sady diagnostických karet (předloh) a samotné diagnostické pomůcky ze dřeva, zabalené v malé krabičce.

Londýnská věž (Tower of London; ToL) je diagnostický test pro měření exekutivních funkcí. ToL vyvinul prof. T. Shallice v r. 1982 a sestává ze tří kolíků o různých délkách, tří koulí rozdílných barev (červené, zelené a modré) a sady diagnostických karet. Na každý z kolíků je možné nasadit omezený počet koulí. Úkolem vyšetřované osoby je z výchozího uspořádání koulí při omezeném počtu tahů sestavit uspořádání cílové, které proband vidí vytištěné na kartě. ToL se používá v klinické a experimentální neuropsychologii pro měření procesů plánování a řešení problémů, které bývají často poškozené u neurologických pacientů se zraněními frontálních laloků, jako jsou Parkinsonova nemoc, Alzheimerova nemoc, poruchy chování s hyperaktivitou, autismus, obsesivně-kompulzivní poruchy či psychotická onemocnění.

ToL je považován za paradigma měření plánování a za jedno ze základních měřítek exekutivních funkcí nezbytných pro kvalitní psychodiagnostiku. Přiložený manuál představuje pravidla administrace, instrukci, skórování, vyhodnocení spolu s normativními daty na české populaci pro podloženou interpretaci zjištěných výsledků u konkrétního pacienta. ToL je jedním ze základních testů určených pro psychology ve zdravotnictví a umožňuje přesnější popis míry a profilu kognitivního postižení.

Pražská verze Stroopova testu

Pražský Stroopův test (PST) je zkrácená verze Stroopova testu pro vyšetření kognitivní kontroly a inhibice podnětu v rámci vyšetření kognitivních schopností. Stroopův test patří mezi nejpoužívanější testy v klinické praxi zaměřené na hodnocení pozornostních a exekutivních funkcí. Cílem manuálu spolu s podnětovými archy je zpřístupnit PST v české verzi odborné veřejnosti klinických psychologů a neuropsychologů spolu s normativními daty na české populaci osob vyššího věku.

Záznamový list najdete lze.


Bostonský test pojmenování (BNT–2)

Bostonský test pojmenování (BNT) je obrázkový test pojmenování pro vyšetření fatických funkcí v rámci neuropsychologického a logopedického vyšetření. Je určen pro pacienty po cévní mozkové příhodě, s neurodegenerativními onemocněními i dalšími etiologiemi, které vedou k centrální poruše řeči. Cílem manuálu spolu s podnětovými i záznamovými archy je zpřístupnit BNT v české verzi odborné veřejnosti klinických neuropsychologů, psychologů, logopedů a afáziologů. Manuál obsahuje česká normativní data BNT pro plnou i zkrácenou variantu a informace o lokální jazykové adaptaci s popisem a vysvětlením možností použití u pacientů s poruchou pojmenování.

Česká adaptace: Ondřej Bezdíček, Anna Marie Rosická, Hana Georgi, Josef Mana, Miloslav Kopeček

Testovací sada obsahuje:

1) Soubor podnětových karet (obrázky)

2) Manuál a normativní data pro českou populaci

3) Záznamový arch – ke stažení zde