Blog

První svazek edice Prague Medieval Studies

19. 08. 2021 Eva Žambůrková, fotograf Dominika Jozová

S radostí oznamujeme uveřejnění prvního svazku nové edice Prague Medieval Studies (PRAMS).

Ediční řada PRAMS má zpřístupnit kvalitní monografie se zaměřením na středověkou společnost v nejširším slova smyslu. Jejím cílem je přitom postihnout aktuální vývoj ve všech relevantních disciplínách, jako jsou pomocné vědy historické, studium jazyků a literatur, dějiny umění, archeologie, historie, muzikologie, filozofie a teologie. Zahrnuty jsou rovněž edice a komentované překlady středověkých textů.

První svazek edice PRAMS s názvem Passionate Copying in Late Medieval Bohemia: The Case of Crux de Telcz (1434–1504) zastupuje téměř vše, co lze od nové série očekávat. Publikace přináší detailní případovou studii autora, překladatele, kompilátora, glosátora a především písaře Kříže z Telče (1434–1504), který na území Čech působil v období druhé poloviny 15. století. Křížův životopis je rekonstruován na základě více než 150 kolofonů a poznámek, skrze než je zde názorně poukázáno také na spletitosti rukopisné kultury 15. století.

Při opisování byl Kříž někdy ledabylý, jindy pečlivý a mnohdy velice kreativní. Jeho kreativní opisy, zejména ty týkající se vzdělávání a kazatelství, jsou v knize detailně přiblíženy. V jedné z kapitol se Lucie Doležalová pouští do analýzy středověkých slovních hříček a hádanek, které se objevují v Křížových raných „školských textech“. Autorka poskytuje hlubší vysvětlení, co do jejich významu, přičemž k textům přistupuje s erudicí středověkého učence a na mnoha místech dokazuje, že badatelská činnost se příliš neliší ani od práce detektiva.

“21. Inest arbor silvis que scribitur octo figuris

inde tribus demtis vix unam de mille videbis. (in margine: castaneus)

There is a tree in a forest written with eight letters

Putting off three of them you will hardly see one out of thousand.

(chestnut)

[…] The correct solution is castanea (chestnut), which, when deprived of the three last letters becomes casta (chaste, virtuous). Crux’s solution, castaneus (or perhaps castanea, the copy is not readable), does not really work because it consists of nine rather than eight letters of which four rather than three would have to be taken to get casta. I think Crux’s version relates to a Bohemical variant of the word for chestnut, castanus. When castanus rather than castaneus is supplied, the riddle works fine.“ (kap. VIII. Teacher, s. 130)

Kříž byl jako písař velice činorodý, díky čemuž se dochovalo velké množství českých i latinských textů, ale také něco o životě jeho samotného. Z kolofonů a glos lze vyčíst odpovědi na otázky o tom, čemu věřil, jestli všem textům, které opisoval, rozuměl a zda si k opisům spíše vybíral texty odrážející jeho vlastní zájmy. Kříž byl také autorem dvou dopisů, jež nabízí jedinečný vhled do smýšlení o náboženské kontroverzi své doby a poskytují důležité svědectví o nesrovnalostech, které existovaly v kolektivní paměti o okolnostech úmrtí mistra Jana Husa.

“Monografie Lucie Doležalové přináší inovativní případovou studii o Křížovi z Telče, fascinující, avšak málo známé osobnosti středoevropské kultury 15. století. Kniha nabízí mimořádný vhled do intelektuálního života této oblasti a na své si v ní zajisté přijde každý čtenář se zájmem o historii čtenářské a literární kultury období středověku.“

— Farkas Gábor Kiss (Univerzita Loránda Eötvöse v Budapešti)

Více o edici PRAMS:

Monografická řada Prague Medieval Studies (PRAMS) nabízí dosud chybějící publikační platformu zaměřenou na mezinárodní prezentaci významných vědeckých výsledků medievistiky rozvíjené na Univerzitě Karlově. Zároveň má ambice přitáhnout i studie širokého spektra zahraničních odborníků. Zvláště vítané jsou studie, které překračují oborové hranice, odkrývají nové problémy v tradičních i nově definovaných oblastech poznání a zaměřují se na střední Evropu.

Jazykem edice je angličtina. Na kvalitu publikací dohlíží mezinárodní ediční rada, složená ze zahraničních odborníků v různých oborech středověkých studií i z medievistů ukotvených v Centru pro studium středověku na Univerzitě Karlově. Obvykle vycházejí dva svazky ročně, a to tiskem i jako e-book.

Navštivte stránky Centra pro studium středověku zde.