tištěná kniha e-kniha
Úvod do obecné fonetiky

Úvod do obecné fonetiky

Ashby, MichaelMaidment, John

témata: lingvistika

brožovaná, 194 str., 1. vydání
překlad: Duběda, Tomáš
vydáno: červen 2015
ISBN: 978-80-246-2322-1
doporučená cena: 250 Kč

E-shop

Anotace

Úvod do obecné fonetiky (Introducing Phonetic Science)
Učebnice, jejímiž autory jsou renomovaní lingvisté z University College London, seznamuje čtenáře se základními pojmy z obecné fonetiky. Kromě tradičního artikulačního popisu hlásek se věnuje také akustické analýze řeči a instrumentálním technikám fonetického výzkumu, vztahu výslovnosti a písma, fonetické transkripci, percepci řeči, jazykovým univerzáliím, fonologii a prozódii. Je psána přístupným jazykem a nepředpokládá žádnou předchozí znalost tématu. Výklad je doprovázen řadou tabulek, schémat a obrázků. Na konci knihy je zařazen slovníček pojmů.
Publikace poslouží jako solidní úvod do oboru nejen studentům jazykovědy a filologie, ale také logopedům a dalším odborníkům na lidskou řeč.
Český překlad učebnice zachovává původní příkladový materiál, jenž kromě angličtiny zahrnuje velké množství dalších jazyků, a soustavně jej obohacuje o příklady z češtiny, díky nimž kniha přináší i základní pohled na fonetickou stavbu tohoto jazyka. K transkripci všech příkladů je použita mezinárodní fonetická abeceda IPA.

Obsah

1. ÚVOD DO ZVUKOVÉ PODOBY JAZYKA
Úvod
Hlásky a symboly
Hláskový přepis
Druhy transkripce
Slabika Segmenty
Suprasegmentální vlastnosti
Řeč jako akustický signál
Psací soustavy
Vztah mezi výslovností a písmem
Neostré vymezení slabik a segmentů
Shrnutí kapitoly

2. FONACE
Úvod
Hrtan Hlasivky
Znělé a neznělé hlásky
Pozorování hlasivkové činnosti
Znělost v jazycích světa
Šepot
Periodické zvuky
Neperiodické zvuky
Digitalizace řečového záznamu
Shrnutí kapitoly

3. SOUHLÁSKY: MÍSTO ARTIKULACE
Úvod
Seznámení s vokálním traktem
Artikulace
Místo artikulace
Souhlásky s dvojitou a sekundární artikulací
Homorgánní souhlásky
Instrumentální metody zkoumání artikulace
Využití míst artikulace v jazycích světa
Shrnutí kapitoly

4. SOUHLÁSKY: ZPŮSOB ARTIKULACE
Úvod
Výdechový proud, tlak a turbulence
Stupeň striktury: obstruenty a sonory
Ústní a nosové okluzivy
Afrikáty
Centrální a laterální frikativy
Centrální a laterální aproximanty
Verberanty a vibranty
Artikulační definice souhlásek
Využití způsobů artikulace v jazycích světa
Shrnutí kapitoly

5. SAMOHLÁSKY
Úvod
Spektrum a rezonance
Artikulace samohlásek
Krátké a dlouhé samohlásky
Ústní a nosové samohlásky
Jednoduché samohlásky a dvojhlásky
Samohláskový čtyřúhelník
Kardinální samohlásky
Samohláskové systémy
Nestabilita a proměnlivost samohlásek
Shrnutí kapitoly

6. FONACE II
Úvod
Nástup hlasivkového tónu (VOT)
Aspirace
Ztráta znělosti
Druhy fonace
Shrnutí kapitoly

7. SOUHLÁSKY: INICIAČNÍ MECHANISMUS
Úvod
Iniciace vzduchového proudu
Ejektivy
Implozivy
Mlaskavky
Shrnutí kapitoly

8. HLÁSKY A ARTÍKULAČNÍ POHYBY
Úvod
Primární a sekundární artikulace
Funkční využití sekundární artikulace
Koartikulace
Akustické a fyziologické zkoumání koartikulace
Shrnutí kapitoly

9. ZÁKLADNÍ POJMY Z FONOLOGIE
Distinktivní platnost
Minimální pár
Kontext a distribuce
Alternace
Fonologické procesy
Distinktivní rysy
Podkladová a povrchová forma
Fonologická pravidla
Slabika
Fonotaktika
Shrnutí kapitoly

10. SUPRASEGMENTÁLNÍ VLASTNOSTI
Úvod
Základní frekvence a výška tónu
Přízvuk
Rytmus
Tón
Intonace
Paralingvistické vlastnosti
Shrnutí kapitoly

11. MLUVČÍ A POSLUCHAČ
Úvod
Sluch
Vizuální stránka řeči
Percepční testy
Redundance akustických informací
Vývoj řeči Vady sluchu
Shrnutí kapitoly

Slovníček pojmů
Doslov
Použitá literatura
Rejstřík