Poskytování informací na UK

Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum

Opatření ředitele č. 1/2001

 

Poskytování informací na Univerzitě Karlově v Praze, Nakladatelství Karolinum
Tímto opatřením se konkretizuje postup při poskytování informací na Univerzitě Karlově v Praze podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon) v rámci Nakladatelství Karolinum.

Čl. 1


Nakladatelství Karolinum (dále jen NK) je podle vnitřních předpisů Univerzity Karlovy v Praze v souladu s §22 odst. 1 písm. d zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění (zákon o vysokých školách) účelovým zařízením Univerzity Karlovy v Praze uskutečňujícím publikační činnost univerzity Karlovy v Praze.

Čl. 2


Nakladatelství Karolinum jako součást Univerzity Karlovy v Praze se řídí vnitřními předpisy Univerzity Karlovy.

Čl. 3


1. Informace týkající se činnosti Nakladatelství Karolinum zejména čl. 3. odst. 7 Statutu UK poskytuje sekretariát NK. Odpovědnou osobou je zástupce ředitele Nakladatelství Karolinum.
2. Informace o publikacích vydaných NK jako jsou cena, místo prodeje, možnost objednávky na dobírku nebo fakturu, tj. informace týkající se obchodní a distribuční činnosti NK jsou obecně přístupné v rozsahu prezentovaném na internetových stránkách NK cupress.cuni.cz. Tyto informace jsou vyjmuty z tohoto opatření.
3. Týká-li se požadovaná informace dalších účelových zařízení, fakult nebo součástí, zasílá se příslušná žádost každé dotčené součásti UK.

Čl. 4


1. Žádost o poskytnutí informace podle zákona se podává prostřednictvím pošty na adresu Nakladatelství Karolinum, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
2. Žádost lze poslat i e-mailovou poštou na adresu cupress@cuni.cz.
3. Výše uvedeným způsobem lze uplatnit i další podání podle příslušných ustanovení zákona.

Čl. 5


1. Podání musí mít náležitosti uvedené v § 14 odst. 2 zákona s tím, že jde-li o podání doručené faxem nebo e-mailovou poštou, musí též obsahovat údaje umožňující ověření totožnosti žadatele. V opačném případě se podání nepovažuje za žádost ve smyslu zákona a bude podle § 14 odst. 2 odloženo.
2. V záhlaví žádosti (u e-mailové pošty v "Subject") musí být vždy uvedeno, že jde o žádost o poskytnutí informace podle zákona.

Čl. 6


1. Ve věci poskytování informací podle zákona na základě písemných žádostí (včetně žádostí podaných faxem nebo e-mailovou poštou), nejde-li o vydávání rozhodnutí podle čl. 7 nebo čl. 9, jedná jménem NK ředitel.
2. Vyřizování písemných žádostí podle odstavce 1 o poskytnutí informace zabezpečuje ve lhůtách stanovených zákonem a způsobem v zákoně a v tomto opatření uvedeným sekretariát NK. Toto oddělení též zabezpečuje evidenci záznamů o doručených žádostech a jejich vyřízení.
3. Je-li pro vyřízení žádosti třeba součinnosti jiného oddělení NK, poskytne toto na vyžádání potřebné informace sekretariátu NK obratem.
4. Ústně podané žádosti (osobně či telefonicky) vyřizuje sekretariát NK. Nepovažuje-li žadatel odpověď za dostatečnou může podat svou žádost písemně.

Čl. 7


Rozhodnutí o neposkytnutí požadované informace, nebo poskytnutí jen částečném (§ 15 zákona) vydává ředitel NK. Toto rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje se do vlastních rukou žadatele.

Čl. 8


1. Po obdržení žádosti o poskytnutí informace se provede kalkulace odhadu nákladů na její vyřízení. Tato kalkulace se provádí v souladu se zákonem a dalšími právními předpisy a podle sazebníku, který je uveden v příloze tohoto opatření. Má-li skutečná výše nákladů na vyřízení žádosti překročit odhad nákladů o více než 15 %, je třeba o tom žadatele uvědomit.
2. Nepřesáhne-li odhad nákladů částku 100 Kč, náhrada nákladů se nevyžaduje, v opačném případě se žadateli odhad nákladů sdělí s dotazem, zda na žádosti trvá.
3. Po zpracování vyžádané informace se žadatel písemně vyzve k zaplacení skutečné výše úhrady nákladů a zaslání dokladu o jejím splacení. Po obdržení tohoto dokladu sekretariát NK žadateli informaci bez prodlení poskytne.
4. Je-li odhad nákladů vyšší než 3000 Kč, vyžaduje se splacení zálohy na úhradu nákladů ve výši 30-50% odhadu nákladů. Splacením této úhrady je podmíněno zahájení zpracovávání požadované informace.
5. Kalkulaci odhadu nákladů a skutečnou výši úhrady nákladů schvaluje ředitel NK.
6. Výše uvedené platby se provádí převodem na účet č. 84735-011/0100, v.s. 950600.
7. Lhůty pro poskytnutí informace se poté, kdy je žadateli zasláno oznámení podle odstavce 1, 2, 3 nebo 4 a doby než je doručena jeho odpověď, staví.

Čl. 9


1. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace vydaném podle čl. 7 nebo vydaném orgánem fakulty anebo další součásti UK lze ve lhůtě a způsobem stanoveným v § 16 zákona podat odvolání.
2. Odvolání se podává rektorovi UK prostřednictvím ředitele NK, a to výhradně písemně.
3. Odvolání musí vždy obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu, kopii rozhodnutí o odmítnutí žádosti a sdělení, v čem je spatřováno porušení zákona nebo jiných právních předpisů a podpis. V záhlaví odvolání musí být uvedeno, že jde o odvolání ve věci poskytnutí informace podle zákona.
4. Ředitel NK, který napadené rozhodnutí vydal, může odvolání svým novým rozhodnutím v plném rozsahu vyhovět. V opačném případě odvolání spolu se spisovým materiálem neprodleně postoupí rektorovi UK.
5. O řádně podaném odvolání rozhodne rektor UK do 15 dnů od jeho doručení; poklady pro toto rozhodnutí zpracovává kontrolní oddělení rektorátu. Pro součinnost s tímto oddělením platí obdobně čl. 6.
6. Rektor zruší napadené rozhodnutí, bylo-li vydáno v rozporu se zákonem nebo jinými právními předpisy, v takovém případě se věc postupuje k novému vyřízení, přičemž právním názorem rektora je ředitel NK, který původní rozhodnutí vydal, vázán. V opačném případě rektor odvolání zamítne.
7. Rozhodnutí rektora je konečné a doručuje se ve lhůtě podle § 16 zákona do vlastních rukou.

Čl. 10


Sekretariát NK poskytne kontrolnímu oddělení rektorátu výroční přehled o podaných a vyřízených žádostech v termínu a způsobem tímto oddělením vyžádaným.

Čl. 11


Zpráva o činnosti NK v oblasti poskytování informací (§18 zákona) je součástí výroční zprávy činnosti NK.

Čl. 12


1. Toto opatření se zveřejňuje na domácí stránce NK cupress.cuni.cz
2. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2001.

V Praze dne 1. listopadu 2001
PhDr. Jaroslav Jirsa, v.r.
ředitel

Příloha
Sazebník úhrad

Hodina kvalifikované odborné práce: 200 Kč
Hodina administrativní a pomocné práce: 115 Kč

Věcné náklady
fotokopie A4: 1 Kč
CD: 55 Kč
korespondence: cena obálky + poštovné
cestovné: dle platných právních předpisů

Náklady, které univerzitě v souvislosti s pořizováním informace vzniknou vůči třetí straně, se účtují v plné výši.