PRAEHISTORICA
PRAEHISTORICA

Praehistorica jsou odborným akademickým časopisem zaměřeným na archeologii ve Střední Evropě. Časopis vychází od roku 1938 a specializuje se zejména na období pravěku a ranné doby dějinné.

PRAEHISTORICA, Vol 35 No 1 (2021), 59–90

Počátky univerzitní výuky neklasické archeologie v programových proslovech Jana Kollára a Jana Erazima Vocela (1849–1851)

[The beginnings of university teaching of non-classical archaeology in the programme speeches of Jan Kollár and Jan Erazim Vocel (1849–1851)]

Karel Sklenář

DOI: https://doi.org/10.14712/25707213.2021.3
zveřejněno: 07. 09. 2021

Abstract

The first Central European university departments focused specifically on non-classical archaeology were established 170 years ago: Jan Kollár became a professor in Vienna in 1849, Jan Erazim Vocel in Prague in 1850. The content and focus of their teaching in this period is best evidenced by introductory and concluding speeches, preserved in manuscript and printed form; above all, they clearly demonstrate the difference between Kollár’s Romantic approach, which for the most part uncritically sought traces of the supposed original Slavic settlement in Europe (mainly in Italy), and Vocel’s, which already distinguished between “pagan” and “Christian” (prehistoric and medieval) archaeology and with his concept of the field was already heading for Positivism. The article includes the texts of these speeches.

Klíčová slova: non-classical archaeology; university instruction; Jan Kollár; Jan Erazim Vocel

reference (32)

1. Babington, C. 1865: An introductory lecture on Archaeology delivered before the University of Cambridge. Cambridge.

2. Benda, K. 1980: Jan Erazim Vocel - zakladatel českého dějepisu umění. Umění 28, 1-21.

3. J. Z. 1850: České přednášky na Pražské universitě. Květy 16, 15.

4. Karásek, J. 1893: Jan Kollár ve Vídni 1849-1852. In: Pastrnek, F. (ed.), Jan Kollár (1793-1852). Vídeň, 62-77.

5. Kazbunda, K. 1965: Stolice dějin na pražské universitě 2. Praha.

6. Kollár, J. 1832: Výklad čili Přímětky a vysvětlivky ku Slávy dceře. Pešť.

7. Kollár, J. 1849a: Rede gehalten 21. Mai 1849 bei Eröffnung der Vorlesungen über slawische Archäologie. (Rkp.,

8. Literární archiv Památníku národního písemnictví, Praha, fond J. Kollár.)

9. Kollár, J. 1849b: Řeč při druhém otevření archaeologických přednášek na c. k. universitě ve Vídni dne 5. listopadu 1849 od Jana Kollára. Národní noviny č. 266 (10. 11.), 1039.

10. Kollár, J. 1851: Přímluva při otevření archäologických přednášek 15. října 1851 ve Vídni. Vesna 1, č. 118 (25. 10.), 487-488.

11. Marsden, J. H. 1852: Two introductory lectures delivered in the University of Cambridge. Cambridge.

12. Otruba, M. /mo/ 1993b: Jan Kollár. In: Forst, V. (ed.), Lexikon české literatury 2/II. Praha, 793-803.

13. Petráň, J. 1983: Nástin dějin filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Praha.

14. Salač, V. 2006: Nástin dějin archeologie na univerzitách v českých zemích do druhé světové války. Studia mediaevalia Pragensia 7, 131-155.

15. Sklenář, K. 1968: Archeologický sbor Národního muzea. In: Burian, M. - Špét, J. (red.), 150 let Národního muzea v Praze. Praha, 91-101.

16. Sklenář, K. 1971: Jan Erazim Vocel a počátky archeologické vědy v Čechách. Památky archeologické 62, 315-321.

17. Sklenář, K. 1980: Archeologická činnost Josefa Vojtěcha Hellicha v Národním muzeu (1842-1847). Sborník Národního muzea v Praze 34, A, č. 3-4, 109-235.

18. Sklenář, K. 1981a: Jan Erazim Vocel. Zakladatel české archeologie. Praha.

19. Sklenář, K. 1981b: První profesura archeologie na Karlově univerzitě v Praze. Praehistorica VIII (Varia archaeologica 2), 13-17.

20. Sklenář, K. 1983a: Archaeology in Central Europe: The First 500 Years. Leicester - New York.

21. Sklenář, K. 1983b: Vývoj prehistorické vědy v Evropě. In: J. Bouzek - M. Buchvaldek - P. Kostomitsopoulos - K. Sklenář, Dějiny archeologie I. Praha, 7-169.

22. Sklenář, K. 2005: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů. Praha.

23. Sklenář, K. 2014: Pravěká a raně středověká archeologie v dějinách Národního muzea. (Fontes archaeologici Pragenses 40) Praha.

24. Sklenář, K. 2020: Archeologie v Čechách v období romantismu (1802-1868). Od Josefa Dobrovského po Jana Erazima Vocela. Praha. (Fontes archaeologici Pragenses 47.)

25. Skutil, J. 1944-48: Jan Kollár a archeologické památky. Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti 38-42, 69-111.

26. Skutil, J. 1947: Jak vypadaly Vocelovy přednášky z české archeologie roku 1851. Věda a život 13, 191.

27. Skutil, J. 1951: Počátky slovanské archeologie. Sto let od zahájení Kollárových přednášek o slovanské archeologii. Lidová demokracie 3, č. 243 (14. 10.).

28. Šimek, E. 1950: 100 let české archeologie na pražské universitě. Z dávných věků 2, 169-171.

29. Wocel, J. E. 1850a: Účel a význam archeologie české. Časopis Národního muzea /tehdy Časopis Českého museum/ 24, 115-126.

30. Wocel, J. E. 1850b: Česká archeologie křesťanského středověku. Časopis Národního muzea 24, 541-555. /Též sep., Praha 1850./

31. Wocel, J. E. 1852: Vyvinování křesťanského umění a nejstarší počátky jeho, zvláště v Čechách. Časopis Národního muzea 24, 1, 37-71; 2, 3-40.

32. Zagiba, F. 1965: Die erste Lehrkanzel für slawische Archäologie an der Universität Wien errichtet 1849. Slavia antiqua 12, 143-152.

Creative Commons License
Počátky univerzitní výuky neklasické archeologie v programových proslovech Jana Kollára a Jana Erazima Vocela (1849–1851) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
ISSN: 0231-5432
E-ISSN: 2570-7213

Ke stažení