AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA

Odborný časopis AUC Theologica dodržuje veškeré etické normy, které jsou nutné pro publikaci původních článků v oboru teologie na odpovídající úrovni. Komunikace mezi autory, redaktory a recenzenty je transparentní a profesionální. Veškeré postupy jsou ve shodě s COPE Code of Conduct.

AUC Theologica si neúčtuje žádné publikační poplatky. Všechny články jsou dostupné v režimu Open Access: obsah časopisu je veřejně dostupný a jednotlivé články lze volně stahovat, kopírovat či sdílet. Všechna jména a e-mailové adresy vložené do redakčního systému se využívají pouze pro účely časopisu a nebudou zpřístupněny třetím stranám.

Hlavní práva a povinnosti redakce

Šéfredaktor

– je zodpovědný za celkový koncept časopisu
– ve spolupráci s redakční radou připravuje témata pro jednotlivá čísla
– hodnotí odbornou úroveň odevzdaných článků a má právo je odmítnout
– určuje termín odevzdání textů
– kontroluje finální rukopis
– zabraňuje střetu zájmů
– ve spolupráci s dvěma dalšími členy redakční rady reaguje na autorovo odvolání vůči rozhodnutí redaktorů

Výkonný redaktor

– je zodpovědný za redakční systém
– spravuje recenzní řízení a chrání soukromí recenzentů
– komunikuje s autory a recenzenty
– ve spolupráci s rodilými mluvčími hodnotí jazykovou úroveň článků a má právo požádat autory o zajištění korektury
– zajišťuje, že rukopis neobsahuje plagiáty
– v případě potřeby zajišťuje zveřejnění oprav či omluv

Práva a povinnosti recenzentů

Redaktoři recenzentům zajišťují veškeré podklady pro jejich práci. Redaktoři chrání identitu recenzentů a zajišťují anonymitu autorů. Povinností recenzentů je:

– dodržovat veškeré instrukce a termíny
– hodnotit články objektivně, zabraňovat diskriminaci a střetu zájmů

Práva a povinnosti autorů

Odevzdané texty musí odpovídat pokynům pro autory. Příspěvky posuzuje redakce a přijaté původní články jsou připraveny k recenznímu řízení, v němž budou posuzovány dvěma nezávislými recenzenty. Je povinností autorů vyhnout se porušování akademických zásad. Článek či jeho část nesmí být plagiátem a nesmí být nabídnut k publikaci do jiného časopisu. Recenzní řízení je anonymní a autoři jsou povinni tuto skutečnost respektovat. Povinností autorů je reagovat na recenzní posudky a podle nich své texty upravit. V případě nesouhlasu s recenzním posudkem mají právo odvolání. Tuto skutečnost pak zkoumá šéfredaktor v spolupráci se dvěma nezávislými členy redakční rady.

Porušení etických zásad

Je povinností redaktorů zabránit jakémukoliv porušení publikační etiky, případně takové porušení identifikovat a řešit. Pokud problém není na jejich pokyn odstraněn, záležitost se dále prověřuje ve spolupráci s dvěma nezávislými členy redakční rady. Při řešení redakce postupuje podle COPE flowcharts, je-li to možné.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398