AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA

Před odevzdáním příspěvků mají autoři povinnost zkontrolovat následující:

– článek nebyl nikdy v minulosti publikován a ani nebyl odevzdán do jiného časopisu
– článek je v souboru DOCX/DOC a dodržuje pokyny pro autory
– článek určený k recenznímu řízení neobsahuje žádné osobní informace, které by mohly narušit jeho anonymitu

Odevzdání příspěvku

Články lze odevzdat elektronicky do redakčního systému časopisu nebo mohou být zaslány na kontaktní adresu redakce (voprada@ktf.cuni.cz nebo smejdova@ktf.cuni.cz).

Autorské poplatky

Autoři neplatí žádné poplatky spojené s odevzdáním a uveřejněním rukopisu.

Jazyk

Odevzdávejte prosím své články pouze v angličtině, němčině, francouzštině nebo italštině. V českém jazyce mohou být pouze články na slavistická témata. U anglických článků preferujeme britskou angličtinu. Nejsou-li autoři rodilými mluvčími daného jazyka, je nutné, aby jejich text prošel před odevzdání profesionální korekturou. Posouzení úrovně jazyka je zodpovědností redakce. V případě nedostatečné úrovně mohou redaktoři požádat autora o zajištění další korektury.

Recenzní řízení

Každý odevzdaný původní článek je redakcí AUC Theologica zasílán k recenzi dvěma odborníkům, kteří hodnotí jeho kvalitu. Celé recenzní řízení je anonymní. Článek může postoupit do dalších fází publikačního procesu, pouze pokud je oběma recenzenty doporučen. V případě jedné pozitivní a jedné negativní recenze si redakce vyžádá ještě jeden posudek. Pokud autor obdrží dva negativní posudky, redakce publikaci článku zamítne. V případě dvou pozitivních posudků je autor vyzván k reakci na doporučení recenzentů. Pokud zapracuje dostatečně jejich podněty, článek je připraven k publikování.

Struktura článku

– Název: v angličtině, francouzštině, němčině nebo italštině podle jazyku článku
– Autor: jméno autora či autorů
– Abstrakt: v angličtině v délce 150–300 slov.
– Klíčová slova: v angličtině
– Hlavní text: pro poznámky pod čarou používejte automatickou funkci textového editoru. Dodržujte předepsaný citační styl (viz níže), včetně identifikátorů DOI.
– Kontaktní adresa a e-mail: preferujeme kontakt na instituci

V případě recenzí a zpráv není nutné uvádět abstrakt, klíčová slova a kontaktní údaje.

Délka

Běžná délka článků je 20 normostran, tj. 36 000 znaků včetně mezer a poznámek pod čarou. Délka recenzí a zpráv by měla být 3–8 normostran, tj. 5400–14 400 znaků.

Formát textu

– Text musí být v jednom sloupci v základním formátování.
– Předepsané řádkování je 1,5, písmo Times New Roman, velikost 12. Poznámky pod čarou jsou umístěny na dané stránce, ne na konci článku.
– Nepoužívejte automatické odrážky či jiné automatické funkce textových editorů.
– Ke zvýraznění textu použijte kurzívu. Názvy nepište VERZÁLKAMI.
– Pro hebrejštinu, řečtinu, syrštinu a koptštinu používejte původní písmo. Latinský text vyznačujte kurzívou. Při používání jiného fontu, je třeba v poznámce specifikovat, o který font se jedná. Je možné používat transkripci do latinky. Preferujeme použití kódování Unicode.
– Doporučujeme nepoužívat tabulky a grafy. Pokud to je nezbytné, použijte základní nastavení. Obrázky nejsou povoleny.

Příklady citačního stylu

Vždy zkontrolujte zda citovaný dokument má DOI a případně tento identifikátor za citaci uveďte jako „doi: xxx-xxxx.“ Můžete také použít DOI Crossref search. Například:

– Robert Dodaro. 'Language Matters: Augustine’s Use of Literary Decorum in Theological Argument,' Augustinian Studies 45, 1 (2014): 1–28. doi: 10.5840/augstudies20146122.

Poznámka: Pro kompletní instrukce viz Turabian style quicksheet.

Knihy

– Katie Kitamura, A Separation (New York: Riverhead Books, 2017), 25.
– Sharon Sassler and Amanda Jayne Miller, Cohabitation Nation: Gender, Class, and the Remaking of Relationships (Oakland: University of California Press, 2017), 114.

Další zmínky:
– Kitamura, Separation, 91–92.
– Sassler and Miller, Cohabitation Nation, 205.

Kapitola v monografii

– Mary Rowlandson, 'The Narrative of My Captivity,' in The Making of the American Essay, ed. John D’Agata (Minneapolis: Graywolf Press, 2016), 19–20.

Další zmínky:
– Rowlandson, 'Captivity,' 48.

Odborný článek

– Ashley Hope Pérez, 'Material Morality and the Logic of Degrees in Diderot’s Le neveu de Rameau,' Modern Philology 114, no. 4 (May 2017): 874, doi: 10.1086/689836.
– Shao-Hsun Keng, Chun-Hung Lin, and Peter F. Orazem, 'Expanding College Access in Taiwan, 1978–2014: Effects on Graduate Quality and Income Inequality,' Journal of Human Capital 11, no. 1 (Spring 2017): 9–10, doi: 10.1086/690235.
– Peter LaSalle, 'Conundrum: A Story about Reading,' New England Review 38, no. 1 (2017): 95.

Další zmínky:
– Pérez, 'Material Morality,' 880–81.
– Keng, Lin, and Orazem, 'Expanding College Access,' 23.
– LaSalle, 'Conundrum,' 101.

Patristické a středověké zdroje

– Clement of Rome, 1 Cor. 5. 3–4 (Funk i: 104) nebo Clem. Rom. 1 Cor. 5. 3–4 (Funk i. 104).
– Clement of Alexandria, strom. 4. 28. 6 – 29. 2 (GCS 15: 260-61) nebo Clem. Alex. strom. 4. 28. 6 – 29. 2 (GCS 15: 260-61).
– Eusebius of Caesarea, Hist. eccl. II 14, 69 (SC 31, 68).
– Thomas Aquinas, STh II-I. 3. 1 ad 2.

Téma

V této sekci AUC Theologica zveřejňuje pozvané články na určité téma. V případě vyhlášení Call for Papers je možné do této sekce zařadit i články jiných autorů. Část má v každém čísle svého speciálního redaktora a všechny články procházejí recenzním řízením.

Varia

Tato sekce je otevřená pro různé teologické studie bez vazby na téma čísla. Všechny články v této části jsou recenzované.

Recenze a zprávy

Tato sekce je věnovaná recenzím nově vydaných teologických publikací a zprávám z teologických konferencí.

Otevřený přístup

Autoři již svým nabídnutím textu dávají souhlas se zveřejněním svého článku v časopise a berou na vědomí, že AUC Theologica je časopis s otevřeným přístupem. Otevřený přístup časopisu znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Oznámení o copyrightu

Časopis AUC Theologica používá u recenzovaných článků i ostatních textů, které publikuje, licenci Creative Commons Attribution 4.0. Spolu s odevzdáním příspěvku do redakce časopisu autoři souhlasí s použitím licence CC BY 4.0 u své práce. Copyright vydavatel ponechává autorům.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398