AUC STUDIA TERRITORIALIA
AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC Studia Territorialia je recenzovaný akademický časopis z oboru teritoriálních studií. Zaměřuje se na otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního vývoje zemí Severní Ameriky, Evropy a postsovětské Eurasie ve 20. a 21. století. Vznikl v roce 2001; v současnosti vychází dvakrát ročně, a to v elektronické a tištěné podobě. Publikuje původní odborné studie, recenze, zprávy o knižních novinkách, konferencích a probíhajícím výzkumu, jakož i jiné kratší odborné texty. Časopis vydává Institut mezinárodních studií FSV UK.

AUC STUDIA TERRITORIALIA, Vol 16 No 1 (2016), 44–63

Das mehrsprachige Abgeordnetenhaus der Tschechoslowakei in seiner parlamentarischen Praxis 1920–1938

[The Multilingual Chamber of Deputies of Czechoslovakia in its Parliamentary Practice, 1920–1938]

Benjamin Conrad

DOI: https://doi.org/10.14712/23363231.2017.2
zveřejněno: 19. 06. 2017

Abstract

In addition to the two official languages of Czech and Slovak, German, Hungarian, Russian, Ukrainian, and Polish were allowed to be spoken as secondary languages in the lower house of Czechoslovakia’s parliament in 1920 in order to increase the acceptance of the new republic by the deputies of all national minorities. By swearing the oath in one of these languages, a deputy obtained the right to use this language in parliament. This article examines in which situations and how often members of parliament of minority descent took advantage of this right, regardless of their political convictions. The paper finds that although minority deputies, especially Hungarian or Polish ones, intensively took advantage of their right to participate in the debates in their languages, the use of German among German-speaking deputies progressively declined over the 1930s. This corresponded to the growing self-disintegration of Germans, especially after 1935.

klíčová slova: Czechoslovakia; Czechoslovak-German relations; 1918–1938; national minorities; language policy; parliament

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1213-4449
E-ISSN: 2336-3231

Ke stažení