AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC Philosophica et Historica je víceoborový akademický časopis zaměřený na humanitní a společenskovědné obory (filozofie, psychologie, pedagogika, sociologie, obecné, české a hospodářské dějiny, pomocné vědy historické a archivnictví, etnologie).

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ a EBSCO.

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA, Vol 2019 No 1 (2019), 121–135

…vera fidelium relatio…: Cosmas Angaben über die Anfänge der „historischen“ Periode der böhmischen Geschichte

[… vera fidelium relatio …: The Cosmas’s information on the Beginnings of the “Historical” Period of the Czech History]

Marie Bláhová

DOI: https://doi.org/10.14712/24647055.2019.7
zveřejněno: 20. 03. 2020

Abstract

The author deals with the sources that the oldest Czech chronicler, the Dean of the Prague Chapter Cosmas († 1125) used for his interpretation of older Czech history and the personality of the third Prague bishop Thiddag (998–1017). On the basis of an analysis of Cosmas’s text, the author concluded that the chronicler had, in addition to the Imperial annals, a catalogue of Prague bishops, incomplete reports of the succession of Czech rulers, several annalistic records of Czech history, and an oral tradition. The lack of information in some places was replaced by his rhetorical abilities. As for Bishop Thiddag, Cosmas tells about his election and enthronement, then about his death on June 11, 1017. It is apparent that Cosmas did not know much about the third bishop of Prague and the events that took place under his office, so he helped out the usual rhetorical topoi.

Klíčová slova: Cosmas’s Chronicle; sources; Bohemia; Thiddag

reference (34)

1. Quellen

2. Catalogus codicum latinorum Bibliothecae Regiae Monacensis. Bd. 2. Teil 3, hg. von Carolus HALM – Fridericus KEINZ – Gulielmus MAYER – Georgius THOMAS. München 1878 (unveränderter Nachdruck 1969).

3. Chronicon Francisci Pragensis (Fontes rerum Bohemicarum, Series nova 1), hg. von Jana ZACHOVÁ. Praha 1997.

4. Codex diplomaticus et epistolarius Regni Bohemiae. Bd. 1, hg. von Gustav FRIEDRICH. Praha 1907.

5. Continuatio Reginonis, hg. von Friedrich KURZE, in: Reginonis abbatis Prumiensis Chronicon cum continuatione Treverensi (MGH Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi. Bd. 50). Hannover 1890, S. 159–177.

6. Cosmae Pragensis Chronica Boemorum (MGH Scriptores Rerum Germanicarum. Nova series. Bd. 2), hg. von Bertold BRETHOLZ. Berlin 1923.

7. Fontes rerum bohemicarum. Bd. 2, hg. von Josef EMLER. Praha 1874.

8. Heinrici III. et Leonis IX. Concilium Moguntinum, in: MGH Constitutiones et acta publica imperatorum et regum. Bd. 1: 911–1197, hg. von Ludwig WEILAND. Hannover 1893, S. 97–100.

9. Merseburgensis episcopi Chronicon (MGH Scriptores rerum Germanicarum. Nova series. Bd. 9), hg. von Robert HOLTZMANN. Berlin 1935.

10. Literatur

11. Jan BISTŘICKÝ, Über Falsifikate böhmischer Gründungsurkunden bis zum Ende des 12. Jahrhunderts, in: Archiv Mitteilungen 4 (1991), S. 186-189.

12. Marie BLÁHOVÁ, Historická paměť v pramenech raně přemyslovských Čech, in: Jan Klápště - Eva Plešková - Josef Žemlička (Hgg.), Dějiny ve věku nejistot: sborník k příležitosti 70. narozenin Dušana Třeštíka. Praha 2003, S. 53-69.

13. Marie BLÁHOVÁ, Přemyslovci mezi Západem a Východem: dynastické vztahy českých knížat a prvních králů a jejich politické souvislosti (do konce 12. století), in: Tomasz Ciesielski - Wojciech Iwańczak u. a. (Hgg.), Czechy i Polska między Wschodem i Zachodem - średniowiecze i wczesna epoka nowożytna (Materiały międzynarodowej konferencji naukowej). Warszawa 2016, S. 17-38.

14. Marie BLÁHOVÁ, Středověké dějiny pražského biskupství jako pramen dějin církevní správy v Čechách, in: Emil Kordiovský - Libor Jan (Hgg.), Vývoj církevní správy na Moravě. Mikulov/Brno 2003, S. 77-90.

15. Marie BLÁHOVÁ, Středověké katalogy českých knížat a králů a jejich pramenná hodnota, in: Średniowiecze polskie i powszechne. Bd. 1. Katowice 1999, S. 33-63.

16. Marie BLÁHOVÁ, Vier Epitaphe aus den böhmischen mittelalterlichen Chroniken und Annalen, in: Theo Kölzer - Franz-Albrecht BornschlegeL - Christian Friedl - Georg Vogeler (Hgg.), De litteris, manuscriptis, inscriptionibus...: Festschrift zum 65. Geburtstag von Walter Koch. Wien/Köln/Weimar 2007, S. 271-278.

17. Zdeněk FIALA, Dva kritické příspěvky ke starým dějinám českým, I. O datu smrti knížete Václava I., in: Sborník historický 9 (1962), S. 6-40.

18. Siegfried HIRSCH - Harry BRESSLAU. Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Heinrich II. Bd. 3. Leipzig 1875.

19. Ivan HLAVÁČEK, Die Formung der westslawischen Schrift-, Buch- und Bibliothekskultur unter dem Einfluß der lateinischen Kirche, in: Gli Slavi occidentali e meridionali nelľ alto medioevo 30 (1983), S. 701-743.

20. Nicolas HUYGHEBAERT, Les documents nécrologiques. Turnhout 1972.

21. Tomasz JUREK, Losy arcybiskupstwa Gnieźnieńskiego w XI wieku, in: Jerzy Strzelczyk - Janusz E. Górny (Hgg.), 1000 lat Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Gniezno 2000, S. 49-72.

22. David KALHOUS, Jak viděla Hnězdno roku 1000 středověká tradice?, in: Martin Wihoda - Lukáš Reitinger (Hgg.), Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku. Brno 2010, S. 339-358.

23. Antonín KOLÁŘ, Kosmovy vztahy k antice, in: Sborník filosofické fakulty University Komenského v Bratislavě 3/28 (1925), S. 21-99.

24. Barbara KRZEMIEŃSKA, Břetislav I.: Čechy a střední Evropa v prvé polovině 11. století. Praha 1999.

25. Rosamond McKITTERICK, Entstehung und Gestaltung fränkischer Annalen im Spiegel der Lorscher Annalen, in: Richard Conradini - Max Diesenberger - Meta Niederkorn-Bruck (Hgg.), Zwischen Niederschrift und Wiederschrift: Hagiographie und Historiographie im Spannungsfeld von Kompendienüberlieferung und Editionstechnik. Wien 2010, S. 104-114.

26. Rostislav NOVÝ, Diplomatické poznámky k donačním listinám českých klášterů a kapitul do konce 12. století, in: Studia mediaevalia Pragensia 2 (1991), S. 125-146.

27. Georg SCHEIBELREITER, Der Tod Lamberts von Maastricht, in: Natalie Fryde - Dick Reitz (Hgg.), Bischofsmord im Mittelalter: Murder of Bishops. Göttingen 2003, S. 51-82.

28. Wesley M. STEVENS, Ars computi quomodo inventa est, in: Richard Conradini - Max Diesenberger - Meta Niederkorn-Bruck (Hgg.), Zwischen Niederschrift und Wiederschrift: Hagiographie und Historiographie im Spannungsfeld von Kompendienüberlieferung und Editionstechnik. Wien 2010, S. 29-66.

29. Miloslav ŠVÁB, Latinské předkarlovské kroniky a listy Jindřicha z Isernie ve vztahu k antice, in: Ladislav Varcl (Hg.), Antika a česká kultura. Praha 1978, S. 34-41.

30. Dušan TŘEŠTÍK, Anfänge der böhmischen Geschichtsschreibung: die ältesten Prager Annalen, in: Studia Źródłoznawcze. Commentationes 23 (1978), S. 1-37.

31. Dušan TŘEŠTÍK, Kosmova kronika: studie k počátkům českého dějepisectví a politického myšlení. Praha 1968.

32. Dušan TŘEŠTÍK, Počátky Přemyslovců: vstup Čechů do dějin (530-935). Praha 1997.

33. Lisa WOLVERTON, Cosmas of Prague: Narrative, Classicism, Politics. Washington D.C. 2015. CrossRef

34. Josef ŽEMLIČKA, Přemyslovci: jak žili, vládli, umírali. Praha 2005.

Creative Commons License
…vera fidelium relatio…: Cosmas Angaben über die Anfänge der „historischen“ Periode der böhmischen Geschichte is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 2 x ročně
ISSN: 0567-8293
E-ISSN: 2464-7055

Ke stažení