AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 2 (2023), 155–169

An Ethically Indifferent Code of Ethics? Analysis of the Character of the Czech Bar Association’s Code of Ethics

Tomáš Friedel

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2023.21
zveřejněno: 07. 06. 2023

Abstract

The Czech Bar Association published a text which has the words “code of ethics” in its title. The aim of this paper is to determine whether the norms contained in the code are actually related to ethics or whether they concern different fields. The paper first explains the raison d’être of codes of ethics in general and briefly introduces the Czech Bar Association and the origin of its code of ethics. The principal section of the paper is dedicated to a detailed analysis of the text of the Czech Bar Association’s code of ethics applying a method used in England for similar purposes by Donald Nicolson. The analysis shows that the Czech Bar Association’s code of ethics deals with ethical issues only to a lesser extent and that it contains numerous provisions which do not deal with ethics at all. The paper proposes to remedy this unsuitable state by creating two separate codes. The first would primarily regulate ethically relevant situations in legal practice. The other code would contain “other” rules of the profession.

klíčová slova: code of ethics; ethical code; rules of professional conduct; lawyer; legal ethics; Czech Republic; Czech Bar Association

reference (21)

1. ANZENBACHER, A. Úvod do etiky [An introduction to ethics]. Praha: Zvon, 1994.

2. BARON, P. - CORBIN, L. The Unprofessional Professional: Do Lawyers Need Rules? Legal Ethics. 2017, Vol. 20, No. 2, pp. 155-173. CrossRef

3. BOON, A. Lawyers' Ethics and Professional Responsibility. Oxford: Hart Publishing, 2015. CrossRef

4. ČERMÁK, K. Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky: text s komentářem JUDr. Karla Čermáka [The Rules of Professional Ethics and Rules of Competition among Attorneys-at-Law of the Czech Republic: text with commentary by JUDr. Karel Čermák]. Praha: Česká advokátní komora, 1996.

5. CHAFFE, E. C. Death and Rebirth of Codes of Legal Ethics: How Neuroscientific Evidence of Intuition and Emotion in Moral Decision Making Should Impact the Regulation of the Practice of Law. The Georgetown Journal of Legal Ethics. 2015, Vol. 28, No. 2, p. 323 and ff.

6. COPP, D. Introduction: Metaethics and normative ethics. In: COPP, D. (ed.). The Oxford Handbook of Ethical Theory. New York: Oxford University Press, 2006, pp. 3-36. CrossRef

7. EVANS, A. The Good Lawyer. Port Melbourne: Cambridge University Press, 2014. CrossRef

8. HERRING, J. Legal Ethics. Oxford: Oxford University Press, 2017.

9. JOHNSON, V. R. The Virtues and Limits of Codes in Legal Ethics. Notre Dame Journal of Law, Ethics & Public Policy. 2000, Vol. 14, No. 1, pp. 25-47.

10. KOVÁŘOVÁ, D. - SOKOL, T. Etický kodex advokáta: komentář [Code of Ethics of an Attorney-at-Law: Commentary]. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019.

11. KRSKOVÁ, A. Etika právnického povolania [Ethics of the Legal Profession]. Bratislava: Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty Univerzity Komenského, 1994.

12. LERMAN, L. - SCHRAG, P. Ethical Problems in the Practice of Law. New York: Wolters Kluwer, 2016.

13. LODER, R. E. Tighter Rules of Professional Conduct: Saltwater for Thirst. The Georgetown Journal of Ethics. 1987, Vol. 1, No. 2, p. 311 and ff.

14. MOORE, N. J. Lawyer Ethics Code Drafting in the Twenty-first Century. Hofstra Law Review. 2002, Vol. 30, No. 3, pp. 923-945.

15. NICOLSON, D. Mapping Professional Legal Ethics. Legal Ethics. 1998, Vol. 1, No. 1, pp. 51-69. CrossRef

16. NICOLSON, D. - WEBB, J. Professional Legal Ethics. New York: Oxford University Press, 1999.

17. PARKER, CH. - EVANS, A. Inside Lawyers' Ethics. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. CrossRef

18. 17. SEDLÁČEK, M. Lawyers' Ethics before a Civil Court. Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 2021, Vol. LXVII, No. 3, pp. 57-69. CrossRef

19. SKUCZYŃSKI, P. The Status of Legal Ethics. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2013.

20. SVEJKOVSKÝ, J. - VYCHOPEŇ, M. - KRYM, L. et al. Zákon o advokacii: komentář [The Act on the Legal Profession: a Commentary]. Praha: C. H. Beck, 2012.

21. WILKINSON, M. A. - WALKER, CH. - MERCES, P. Do Codes of Ethics Actually Shape Legal Practice? McGill Law Journal. 2000, Vol. 45, No. 3, p. 645 and ff.

Creative Commons License
An Ethically Indifferent Code of Ethics? Analysis of the Character of the Czech Bar Association’s Code of Ethics is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení