AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 66 No 3 (2020), 65–85

K některým otázkám vývoje státního občanství na území dnešního státu Izrael a na palestinském území

[Selected Issues of the Development of the Citizenship in the Territory of Todayʼs State of Israel and the Palestinian Territories]

Veronika D’Evereux

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2020.26
zveřejněno: 03. 09. 2020

Abstract

Two nations might have a “genuine link” towards the territory of the current states of Israel and Palestine. The Arab nation is considered to be the indigenous peoples. The members of the Jewish nation in accordance with the League of Nations diction, began the emigration process in the 20th century in connection to the so-called “law of return” to Palestine, which was historically considered their national homeland. During the past hundred years, political development have led to numerous changes in relation to the citizenship of the subjects living in the territory of Mandate Palestine. The first milestone was the creation of the State of Israel and the second one was the emergence of the state of Palestine. Legal issues related to the citizenship of the Palestinian population are not effectively codified and defined until this day.

Klíčová slova: Jewish nation; Arab nation; citizenship; nationality; travel documents

reference (45)

1. APFEL, A. Israeli Arabs: History & Overview. Jewish Virtual Library, 2016. Dostupné z: http://www.jewishvirtuallibrary.org/historyandoverviewofisraeliarabs

2. BALFOUR, A. J. Balfour Declaration, 1917. In: Yale Law School, Lillian Goldman Law Library, The Avalon Project [online] 1922 [cit. 20191222]. Dostupné z: https://avalon.law.yale.edu/20th_century/balfour.asp

3. BARD, M. Israeli Arabs: Status of Arabs in Israel. Jewish Virtual Library, 2017. Dostupné z: http://www.jewishvirtuallibrary.org/thestatusofarabsinisrael

4. BENTWICH, N. Legislation of Palestine 1918 - 1925. Alexandria: Whitehead Morris Limited, Vol. II, 1926.

5. British Government. Report of the High Commissioner on the Administration of Palestine, 1920 - 1925. London: His Majesty's Stationary Office, 1925, s. 3-59.

6. CASSESE, A. Legal Consideration on International Status of Jerusalem. In: CASSESE, A. - GAETA, P. - ZAPPALA, S. The Human Dimension of International Law: Selected Papers of Antonio Cassese. Oxford: Oxford University Press, 2008. CrossRef

7. CATTAN, H. Palestine. The Arabs and Israel. Search for Justice. London: Longman, 1969.

8. CRAWFORD, J. R. The Creation of the States in International Law. Oxford: Oxford University Press, 2006.

9. ČEJKA, M. Izrael a Palestina. Brno: Barrister & Principal, 2007.

10. ČEPELKA, Č. - ŠTURMA, P. Mezinárodní právo veřejné. Praha: C. H. Beck, 2008.

11. DAVIS, U. Jinsiyya versus Muwatana: The question of citizenship and the state in the Middle East: the cases of Israel, Jordan and Palestine. In: Arab Studies Quaterly. New York: JSTOR, vol. 17, No. 1/2, s. 19-50 [online] 1995 [cit. 20190312]. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/41858111?readnow=1&seq=1#metadata_info_tab_contents.GINAT, A. British Mandate for Palestine. In: International Encyclopedia of the First World War, Freie Universität Berlin [online] Berlin, 2018. [cit. 20190217]. Dostupné z: https://encyclopedia.19141918online.net/article/british_mandate_for_palestine.

12. FLOURNOY, R. - HUDSON, M. A. Collection of Nationality Laws of Various Countries as Contained in Constitutions, Statutes and Treaties. New York: Oxford University Press, 1929.

13. GRIEF, H. The Legal Foundation and Borders of Israel umder International Law. A Treatise on Jewish Sovereignty over the Land of Israel. Jerusalem: Mazo Publishers, 2013.

14. HANLEY, W. What Ottoman Nationality Was and Was Not. In: Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association [online] Bloomington, vol. 3, No. 2, 2016,[cit. 20190218]. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/10.2979/jottturstuass.3.2.05?seq=1#page_scan_tab_contents. CrossRef

15. HARPAZ, J. - HERZOG, B. Report on Citizenship Law: Israel. In: Global Citizenship Observatory. Edingurgh: Edinburgh University Law School. [online] 2008 [cit. 20181223]. Dostupné z: http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/56024/RSCAS_GLOBALCIT_CR_2018_02.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

16. International Comission of Jurists. Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory. In: The International Federation for Human Rights (FIDH) and the International Commission of Jurists. [online] 2003. [cit. 20181223]. Dostupné z: https://www.fidh.org/IMG/pdf/il2302a.pdf.

17. Israel Ministry of Foreign Affairs. (2013). Armistice Lines (1949-1967). Dostupné z: http://www.mfa.gov.il/mfa/aboutisrael/maps/pages/19491967%20armistice%20lines.aspx.

18. Israel Ministry of Foreign Affairs. (2013). Israel after Six Days War. Dostupné z: http://www.mfa.gov.il/mfa/aboutisrael/maps/pages/june%2010%201967%20israel%20after%20the%20six%20day%20war.aspx.

19. Israel Ministry of Foreign Affairs. (2013). Israel - PLO Interim Agreements since 1993. Dostupné z: http://www.mfa.gov.il/MFA/AboutIsrael/Maps/Pages/IsraelPLOInterimAgreementssince1993.aspx.

20. Israel Ministry of Foreign Affairs. (2013). UN Partion Plan 1947. Dostupné z: http://www.mfa.gov.il/MFA/AboutIsrael/Maps/Pages/1947%20UN%20Partition%20Plan.aspx.

21. Israel Supreme Court of Justice. The Levy Commission Report on the Legal Status of Building in Judea and Samaria. [online] 2012 [cit. 20181223]. Dostupné z: https://israelipalestinian.procon.org/sourcefiles/TheLevyCommissionReportontheLegalStatusofBuildinginJudeaandSamaria.pdf.

22. Israel. Basic Law: Israel - the Nation State of the Jewish People. [online] 2018. [cit. 20190312]. Dostupné z: https://knesset.gov.il/laws/special/eng/BasicLawNationState.pdf.

23. JOHNSON, P. Dějiny židovského národa. Praha: Rozmluvy, 1995.

24. Kingdom of Jordan. Law No. 6 of 1954 on Nationality (last amanded 1987) In: UNHCR REFWORLD [online] 2019. [cit. 20190312]. Dostupné z: https://www.refworld.org/docid/3ae6b4ea13.html

25. KHALIL, A. Palestinian Nationality and Citizenship. In: CARIM Research Report, European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies. [online] 2001 [cit. 20190217]. Dostupné z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1559205.

26. League of Nations. The Palestine Mandate. In: Yale School of Law, Lillian Goldman Library, The Avalon Project, Documents in Law, History and Diplomacy. [online] 1922 [cit. 20190219]. Dostupné z: http://avalon.law.yale.edu/20th_century/palmanda.asp.

27. MARTIN, L. The Treaties of Peace 1919-1923. Vol. II, New York : Carnegie Endowment for International Peace,1924.

28. MALENOVSKÝ, J. Mezinárodní právo veřejné, obecná část, a poměr k jiným právním systémům. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014.

29. Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými a sdruženými a Německem a Protokol podepsaný ve Versailles dne 28. června 1919. 217/1919 Sb., znění účinné od 10. 01. 1920 do 1. 1. 1945. [online] 2019. [cit. 20190217]. Dostupné na: https://www.beckonline.cz/bo/chapterviewdocument.seam?documentId=onrf6mjzgiyv6mrrg4wta

30. NAPOLITANO, P. Jerusalem: heart of the IsraeliPalestinian conflict. European Parliament, DirectorateGeneral for External Policies of the Union, 2012. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/briefing_note/join/2012/491443/EXPOAFET_SP(2012)491443_EN.pdf.

31. OPPENHEIM, L. - LAUTERPACHT, H. International law: A treatise. Vol. 1, Peace. Philadelphia: David McKay, 1955.

32. PAROLIN, G. Citizenship in the Arab World, Kin, Religion and NationState. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009. CrossRef

33. Proclamation of the Constitutional Regime for Gaza Strip of 1962. In: The Official Gazette. Gaza Strip, No. 675. 29. 3. 1962

34. POTOČNÝ, M. - ONDŘEJ, J. Mezinárodní právo veřejné - Zvláštní část. Praha: C. H. Beck, 2006.

35. QAFISHEH, M. Genezis of Citizenship in Palestine and Israel. Palestinian Nationality in the 1917-1925 Period. In: Journal of the Historiy of International Law. [online] 2009, 11, s. 10, 14 18 [cit. 20190219]. Dostupné z: https://journals.openedition.org/bcrfj/6405.

36. SCHELLE, K. Moderní dějiny státu a práva v dokumentech. Brno: Masarykova univerzita, 1992.

37. Společnost národů (1919). The Covenant of the League of Nations including Amandments Adopted in December 1924. Dostupné z: https://cil.nus.edu.sg/rp/il/pdf/1919%20Covenant%20of%20the%20League%20of%20Nationspdf.pdf.Společnost národů (1922). The Palestine Mandate. Dostupné z: http://avalon.law.yale.edu/20th_century/palmanda.asp

38. ŠTURMA, P. a kol. Casebook Výběr případů z mezinárodního práva veřejného. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2015.

39. ŠTURMA, P. a kol. Mezinárodní právo a státní území. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2015.

40. United Nations (1947). Resolution 181 (II). Future Government of Palestine. Dostupné z: https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7F0AF2BD897689B785256C330061D253.

41. United Nations (1948). Všeobecná deklarace lidských práv. Dostupné z: http://www.lidskaprava.cz/uploads/03_dokumenty/04_uvod/00_VDLP_UDHR.pdf

42. United Nations (1948). Resolution 194 (III). Dostupné z: https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/C758572B78D1CD0085256BCF0077E51A.

43. United Nations (1949). Resolution 302 (IV). Dostupné z: https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/AF5F909791DE7FB0852560E500687282.

44. United Nations (1961). Convention on the Reduction of Statelessness. Dostupné z: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=V4&chapter=5&clang=_en.

45. UNHCR. Situace uprchlíků ve světě, Humanitární program, Oxford University Press, 1997. UNHCR. States Parties to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol. Dostupné z: https://www.unhcr.org/protection/basic/3b73b0d63/statesparties1951conventionits1967protocol.html.

Creative Commons License
K některým otázkám vývoje státního občanství na území dnešního státu Izrael a na palestinském území is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení