AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obshau časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 66 No 1 (2020), 69–76

Dočasnost zákona jako hodnota chtěná a nechtěná

[Temporality ot the Law as a Wanted and Unwanted Value]

Michal Říha

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2020.4
zveřejněno: 06. 03. 2020

Abstract

Durability and stability of law are values always considered to be inherently connected with principles of good lawmaking. The main reason for this understanding is that they are condition for fairness of law and equality before the court of law. If same situations are decided differently it would mean that fundaments of law itself as a system are endangered. However modern times bring opposite problem – what if different situations are decided the same due to the fact, that factual situation changed but the legislation remained unchanged? The main issue of this paper is covering this problem which shows that even the basic postulates of law sometimes need to be questioned.

Klíčová slova: rule of law; temporality; Smart Regulation

reference (15)

1. ACEMOGLU, D.- ROBINSON, J. A. Proč státy selhávají: kořeny moci, prosperity a chudoby. Praha: Argo, 2015.

2. CORKIN, J. Constitutionalism in 3D: Mapping and Legitimating Our Lawmaking Underworld. European Law Journal. 2013, 19(5). CrossRef

3. DANČÁK, B.- ŠIMÍČEK, V. eds. Deset let Listiny základních práv a svobod v právním řádu České republiky a Slovenské republiky. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2001. Sborníky.

4. LAMOUROUX, S. La codification ou la démocratisation du droit. Revue française de droit constitutionnel, 2001/4 (48). CrossRef

5. LESAFFER, R. European legal history: a cultural and political perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. CrossRef

6. MAJONE, G. From the Positive to the Regulatory State: Causes and Consequences of Changes in the Mode of Governance. Journal of Public Policy. 1997, 17(2). CrossRef

7. NOVOTNÝ, O. Hypertrofie práva, její aspekty a jak jí čelit. Právník. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2007, 155(7).

8. RADBRUCH, G. O napětí mezi účely práva. Praha: Wolters Kluwer, 2012.

9. RANCHORDAS, S. Sunset Clauses and Experimental Regulations: Blessing or Curse for Legal Certainty? Statute Law Review. 2015, 36(1). CrossRef

10. TICHÝ, L. - HRÁDEK, J. Odpovědnost státu za legislativní újmu. Praha: Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2012. Publikace Centra právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 6.

11. VAN AEKEN, K. From Vision To Reality: Ex Post Evaluation of Legislation. Legisprudence. 2015, 5(1). CrossRef

12. VAN GESTEL, R. a G. VAN DIJCK. Better Regulation through Experimental Legislation. VEJVODOVÁ, A. Zákony by se měly měnit častěji. Právní rádce. 2019, (5).

13. VOERMANS, W. - MOLL, C. -FLORIJN, N. -VAN LOCHEM, P. Codification and Consolidation in the European Union: A Means to Untie Red Tape. Statute Law Review. 2008, 29(2), str. 66. CrossRef

14. VOSTRÁ, L. - ČERMÁKOVÁ, J. eds. Otázky tvorby práva v České republice, Polské republice a Slovenské republice: sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého sympozia "Aktuální otázky tvorby práva v České republice, Polské republice a Slovenské republice" Praha, 29.-30.11.2004. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005.

15. WIRTHS, D. Procedural Institutionalization of the Evaluation Through Legal Basis: A New Typology of Evaluation Clauses in Switzerland. Statute Law Review. 2016, 38(1). CrossRef

Creative Commons License
Dočasnost zákona jako hodnota chtěná a nechtěná is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení