AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obshau časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 66 No 1 (2020), 35–43

Průkaz energetické náročnosti budov jako nástroj energetických úspor

[Energy Performance Certificate as an Instrument of Energy Savings]

Leoš Kudlík

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2020.2
zveřejněno: 06. 03. 2020

Abstract

Energy performance certificate is one of the main legal instruments of energy efficiency policy with the objective to reduce energy consumption in buildings in order to meet requirements for the energy performance of buildings. Energy performance certificate shall include the energy performance of a building as well as recommendations for the cost-optimal or costeffective enhancements of the energy performance of a building or building unit. The rating scheme of energy performance certificate also plays a significant role within programmes such as New Green Savings.

Klíčová slova: energy performance certificate; energy performance of building; energy savings

reference (5)

1. BERNARDINOVÁ, A. - MAREŠ, M. Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy: praktická příručka pro všechny majitele rodinných a bytových domů, bytů a pro realitní kanceláře. Praha: Linde Praha, 2013.

2. DAHLSVEEN, T. - PETRÁŠ, D. HIRŠ, J. Energetický audit budov. Bratislava: Jaga group, 2003.

3. DAMOHORSKÝ, M. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010.

4. KABELE, K. Energetická náročnost budov v souvislostech s platnou legislativou ČR. Praha: ABF - nakladatelství ARCH, 2008.

5. KURNITSKI, J. Cost optimal and nearly zero-energy buildings (nzeb). New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2013. CrossRef

Creative Commons License
Průkaz energetické náročnosti budov jako nástroj energetických úspor is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení