AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obshau časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 62 No 1 (2016), 37–46

K buddhismu u Vietnamců v České republice: Od nenápadných počátků v ideovou páteř vietnamské diaspory ve střední Evropě?

[Vietnamese Buddhism in the Czech Republic: From Cautious Beginnings to an Ideological Backbone for the Vietnamese Diaspora in Central Europe?]

Stanislav Brouček

zveřejněno: 23. 05. 2016

Abstract

When the Vietnamese in the Czech Republic think about the function and importance of Buddhism for their own adaptation to the Czech environment, three basic levels have to be distinguished. First, in the Buddhist tradition ancestor worship and respect for previous generations is the basis for the extraordinary intergenerational solidarity, which can be seen in Vietnamese families. Secondly, Buddhism is evidently linked to a cult of wealth. We may see examples of rich members of the community who provide financial assistance to the establishment and operation of Buddhist temples. Thirdly, we can see signs that Buddhism serves as a tool of identification for members of the newly established national minority and unites them with the home country, i.e. the Socialist Republic of Vietnam.

Klíčová slova: Vietnamese in the Czech Republic; integration; Buddhism Vietnamci v České republice; integrace; buddhismus

Creative Commons License
K buddhismu u Vietnamců v České republice: Od nenápadných počátků v ideovou páteř vietnamské diaspory ve střední Evropě? is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení