AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 60 No 3 (2014), 23–34

Právo na voľný pohyb pracovníkov versus prekážky voľného pohybu pracovníkov

[Free Movement of Workers]

Helena Barancová

zveřejněno: 28. 01. 2015

Abstract

Free Movement of Workers A basic economic freedom ensures the free movement of goods, mobility of workers, freedom of establishment, right to provide services and free movement of capital. The author examines the legal nature of that economic freedom and also subjective workers’ rights, the substantive and personal scope projected not only into the primary sources of EU law as well as secondary sources of EU law. In the study, the author analyzes the problem of free movement of workers in the light of the numerous decisions of the Court of Justice of the EU. Analysis of the problem of free movement of workers is carried out with reference to the real difficulties employers in application practice with which they are confronted daily basis at work involved workers from the EU. Employers should, in this context, welcomed the reduction of administrative burden of social security rights when choosing the applicable legislation. Lack of knowledge of these rules is relatively high real obstacle to the free movement of workers within the European Union and the employer at high financial penalties for non-compliance. A focus of the author is in particular the principle of equal treatment regard to nationality and legitimate exceptions to the principle of equal treatment and the necessity of its restrictive legal interpretation. In relatively large part of the study author analyses new forms of legal requirements for the free movement of workers arising from the Regulations 492/2011/EC.

Klíčová slova: the free movement of workers; a worker; the principle of equal treatment; the ban on discrimination; social rights svoboda volného pohybu pracovníků; pracovník; princip rovnosti; zákaz diskriminace; sociální práva

Creative Commons License
Právo na voľný pohyb pracovníkov versus prekážky voľného pohybu pracovníkov is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení