AUC GEOGRAPHICA
AUC GEOGRAPHICA

AUC Geographica (Acta Universitatis Carolinae Geographica) is a scholarly academic journal continuously published since 1966 that publishes research in the broadly defined field of geography: physical geography, geo-ecology, regional, social, political and economic geography, regional development, cartography, geoinformatics, demography and geo-demography.

AUC Geographica also publishes articles that contribute to advances in geographic theory and methodology and address the questions of regional, socio-economic and population policy-making in Czechia.

Periodical twice yearly.
Release dates: June 30, December 31

All articles are licenced under Creative Commons Attribution 4.0 International licence (CC BY 4.0), have DOI and are indexed in CrossRef database.

AUC Geographica is covered by the following services: EBSCO, GeoBibline, SCOPUS, Ulrichsweb and Directory of Open Access Journals (DOAJ).

The journal has been covered in the SCOPUS database since 1975 – today
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=27100&origin=recordpage

The journal has been selected for coverage in Clarivate Analytics products and services. Beginning with V. 52 (1) 2017, this publication will be indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index.

The journal has been indexed by the Polish Ministry of Science and Higher Education (MSHE) on the list of scientific journals recommended for authors to publish their articles. ICI World of Journals; Acta Universitatis Carolinae, Geographica.

Scopus Journal Metric

SJR (SCImago Journal Rank) (2017): 0.344
SNIP (Source Normalized Impact per Paper) (2017): 0.683
CiteScore (2017): 0.71

The journal is archived in Portico.

AUC GEOGRAPHICA, Vol 43 No 1 (2008), 77–86

The Usability of Contours in Erosion Modelling: A Case Study on ZABAGED, Czech Republic

Stanislav Bek, Tomáš Chuman, Luděk Šefrna

DOI: https://doi.org/10.14712/23361980.2015.73
zveřejněno: 02. 06. 2019

Abstract

This paper aims to the evaluation of the assessment of topographic potential for erosion and deposition when the contour lines from the Czech Fundamental Base of Geographic Data (ZABAGED) are used. On a hill slope above the Opava River a DEM from field measurements and a DEM from contours were created. The potential for erosion and deposition was computed on the both DEMs and the results were compared. We considered the result based on the DEM from field measurement as a reference. The potential for erosion and deposition based on the contour lines showed large inaccuracies in its spatial distribution. The main drawbacks of ZABAGED contour lines mentioned in literature proved to be significant in erosion and deposition modelling. Využitelnost vrstevnic v modelování eroze: případová studie o využití ZABAGED Tvar reliéfu podstatně ovlivňuje prostorové rozdělení vodní eroze a depozice půdního materiálu. Cílem článku je zhodnotit využitelnost vrstevnic Základní mapy (Zabaged) pro modelování topografického potenciálu eroze. V povodí Opavy byl vybrán modelový svah o velikosti 30 hektarů. Byly použity vrstevnice Zabaged, které byly převedeny na body dostatečně vystihující průběh vrstevnic. Totální stanicí bylo zaměřeno 449 bodů, které byly použity pro tvorbu referenčního modelu. Pro počítačové modelování se zpravidla používají gridové digitální modely terénu (DMT). Tvorba DMT spočívá v konverzi nepravidelně rozmístěných dat do pravidelné sítě. Pro tuto úlohu byla použita obecně uznávaná metoda RST (regularizovaný spline s tenzí). Její vstupní parametry byly optimalizovány a vytvořeny dva digitální modely terénu: i) z vrstevnic a ii) ze zaměřených bodů. Vzhledem k řádově vyšší přesnosti modelu ii) byl tento považován za referenční. Na obou DMT bylo modelováno prostorové rozdělení topografického potenciálu eroze a depozice. Jedná se o reliéfovou charakteristiku reprezentující změnu v transportní kapacitě ve směru toku. Tato charakteristika zahrnuje profilovou i tangenciální křivost reliéfu a tím, v porovnání s často používaným LS faktorem, lépe popisuje komplexitu reliéfu. Z porovnání prostorového rozdělení topografického potenciálu eroze a depozice na DMT z vrstevnic a referenčním DMT plyne, že topografický potenciál eroze a depozice modelovaný z vrstevnic dobře odpovídá referenčnímu modelu na prudkých svazích (kolem 15°), a to jak v jejich konvexních částech (vysoký potenciál eroze) tak i v konkávních (vysoký potenciál depozice). Naopak na svazích nižší sklonitosti (< 10°) a v oblasti úpadu ve střední části modelového území je potenciál eroze a depozice modelován z vrstevnic neuspokojivě. Je známo, že vrstevnice Zabaged nedostatečně vyjadřují malé zařízlé reliéfové tvary. Tato skutečnost se zřejmě negativně projevuje i při modelování eroze.

Klíčová slova: Erosion modelling; USPED; Regularized Spline with Tension; Contour Lines Modelování eroze; USPED; regularizovaný spline s tenzí; vrstevnice

Creative Commons License
The Usability of Contours in Erosion Modelling: A Case Study on ZABAGED, Czech Republic is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 200 Kč
ISSN: 0300-5402
E-ISSN: 2336-1980

Ke stažení