tištěná kniha
Baskičtina. Lingvistická interpretace

Baskičtina. Lingvistická interpretace

Zavadil, Bohumil

témata: lingvistika, jazykové učebnice

brožovaná, 318 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2010
ISBN: 978-80-246-1599-8
doporučená cena: 385 Kč

E-shop

Anotace

První obsáhlejší práce o baskičtině v ČR, jejímž cílem je zprostředkovat české lingvistické veřejnosti informace o konkrétní povaze současné spisovné baskičtiny (euskara batua) a o jejích specifických jazykových rysech, jakož i o výsledcích a stavu současné baskické a španělské baskologie. Kniha obsahuje výklad o sociolingvistické situaci baskičtiny v historickém pohledu, o výsledcích dosavadních bádání týkajících se původu, genealogické filiace a vývoje tohoto jazyka, o dialektech baskičtiny s ukázkami textů a o její typologii. Jádrem synchronické části je charakteristika baskické fonetiky a fonologie, výběrová charakteristika morfologie, syntaxe a slovní zásoby (výběr je založen na odlišnostech baskičtiny od indoevropských jazyků).

Obsah

Předmluva
Zkratky a symboly

1.SOCIOLINGVISTICKÉ OTÁZKY BASKIČTINY
1.1 Sociolingvistická situace baskičtiny
1.1.1 Administrativní rozdělení Baskicka
1.1.2 Současný politický statut Baskicka a jazyková situace
1.1.2.1 Španělské Baskicko
1.1.2.1.1 K jednotlivým historickým krajům španělského Baskicka
1.1.2.1.1.1 Álava
1.1.2.1.1.2 Biskajsko
1.1.2.1.1.3 Gipuzkoa
1.1.2.1.1.4 Autonomní oblast Navarra / španělská Navarra / Horní Navarra
1.1.2.2 Francouzské Baskicko
1.1.2.2.1 K jednotlivým historickým krajům francouzského Baskicka
1.1.2.2.1.1 Labortánsko
1.1.2.2.1.2 Dolní Navarra/francouzská Navarra
1.1.2.2.1.3 Suletinsko
1.1.2.1.2 Právní status baskičtiny v jednotlivých oblastech
1.1.2.1.3 Ústup baskičtiny v historické době
1.1.2.1.4 Baskičtina v nové době
1.1.2.1.5 Spisovná norma - euskara batua
1.1.2.1.6 Období spisovné baskičtiny
1.2 Stručné dějiny baskologie

2. GENEALOGICKÉ A HISTORICKÉ OTÁZKY BASKIČTINY
2.1 Původ a filiace baskičtiny
2.2 Hypotézy o původu Basků a baskičtiny
2.2.1 Hypotéza baskicko-iberská
2.2.2 Hypotéza baskicko-kavkazská
2.2.3 Hypotéza baskicko-berberská
2.3 Vývoj baskičtiny
2.3.1 Stručná historická chronologie
2.3.2 Charakteristika jednotlivých fází vývoje

3. SPECIFICKÉ RYSY BASKIČTINY
3.1 Přehled rysů odlišujících baskičtinu od indoevropských jazyků
3.2 Individuální zvláštnosti baskičtiny
3.3 Pravděpodobné vlivy indoevropských (románských) jazyků na baskičtinu
3.4 K typologickým rysům baskičtiny
3.4.1 Rysy aglutinační
3.4.2 Rysy izolační
3.4.3 Otázka flexivních rysů v baskičtině
3.4.4 Rysy introflexivní
3.4.5 Rysy polysyntetické

4. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉ SPISOVNÉ BASKIČTINY
4.1 Fonetika a fonologie
4.1.1 Fonetika
4.1.1.1 Ukázka snadného baskického textu
4.1.1.2 Přehled fonetických realizací
4.1.1.3 Popis výslovnosti
4.1.1.3.1 Fonotaktická pravidla (sandhi)
4.1.1.3.2 Přízvuk
4.1.1.3.2.1 Přizvuk v baskičtině ave španělštině
4.1.1.3.3 Pořádek slov
4.1.2 Fonologie
4.1.2.1 Fonologický systém baskičtiny
4.1.2.1.1 Fonologické opozice
4.1.2.1.2 Afektivní palatalizace
4.1.2.1.3 Struktura slabiky
4.1.2.1.4 Kombinace fonémů
4.2 Charakteristika baskické gramatiky
4.2.1 Výpověď
4.2.1.1 Aktuální členění výpovědi
4.2.2 Morfologie
4.2.2.1 Morfologie nominální
4.2.2.1.1 Deklinace
4.2.2.1.1.1 Paradigmatické tabulky nominální
4.2.2.1.1.2 Paradigmatika demonstrativ
4.2.2.1.2 Zvláštnosti baskičtiny v nominální morfologii
4.2.2.1.3 Aglutinační rysy v nominální morfologii
4.2.2.2 Morfologie verbální
4.2.2.2.1 Verbum finitum
4.2.2.2.1.1 Gramatické kategorie baskického verba finita
4.2.2.2.1.1.1 Osoba a číslo
4.2.2.2.1.1.2 Čas
4.2.2.2.1.1.2.1 Temporální významy
4.2.2.2.1.1.2.2 Výrazové prostředky kategorie času v baskičtině
4.2.2.2.1.1.3 K aspektové interpretaci nefinitních tvarů slovesných
4.2.2.2.1.1.4 Modus
4.2.2.2.1.1.4.1 Modální významy
4.2.2.2.1.1.4.2 Modální výrazové prostředky
4.2.2.2.1.1.4.3 Modální funkce (slovesné mody)
4.2.2.2.1.1.4.3.1 Indikativ
4.2.2.2.1.1.4.3.2 Subjunktiv
4.2.2.2.1.1.4.3.3 Imperativ
4.2.2.2.1.1.4.3.4 Deziderativ
4.2.2.2.1.1.4.3.5 Supozitivnost
4.2.2.2.1.1.4.3.6 Kondicionálnost
4.2.2.2.1.1.4.3.7 Posibilitivnost
4.2.2.2.1.1.5 Slovesný rod
4.2.2.2.2 Verbální paradigmatika
4.2.2.2.2.1 Nefinitní tvary slovesné
4.2.2.2.2.1.1 Tvary participia pasivního/(perfektivně) minulého
4.2.2.2.2.1.2 Tvary substantiva slovesného
4.2.2.2.2.2 Tvary verba finita
4.2.2.2.2.2.1 Pronominální inkorporace
4.2.2.2.2.2.2 Lexikální základ auxiliantu
4.2.2.2.2.2.3 Srovnávací ukázka paradigmatiky baskického auxiliantu
4.2.2.2.2.2.4 K tabulkám tvarů auxiliantu izan
4.2.2.3 Morfologická charakteristika VF obecně
4.2.2.3.1 Paradigmatické tabulky verbální
4.2.2.3.1.1 Pomocné sloveso IZAN
4.2.2.3.1.1.1 Indikativ
4.2.2.3.1.1.1.1 Indikativ prézentu
4.2.2.3.1.1.1.2 Indikativ préterita
4.2.2.3.1.1.2 Subjunktiv
4.2.2.3.1.1.2.1 Subjunktiv prézentu
4.2.2.3.1.1.2.2 Subjunktiv préterita
4.2.2.3.1.1.3 Imperativ a deziderativ
4.2.2.3.1.1.4 Posibilitivnost
4.2.2.3.1.1.4.1 Posibilitivnost prézentní
4.2.2.3.1.1.4.2 Posibilitivnost préteritní
4.2.2.3.1.1.4.3 Posibilitivnost kondicionální
4.2.2.3.1.1.5 Supozitivnost
4.2.2.3.1.1.5.1 Supozitivnost deindikativní
4.2.2.3.1.1.5.1.1 Supozitivnost deindikativní faktibilní
4.2.2.3.1.1.5.1.2 Supozitivnost deindikativní eventuální
4.2.2.3.1.1.5.2 Supozitivnost desubjunktivní
4.2.2.3.1.1.5.2.1 Supozitivnost desubjunktivní faktibilní
4.2.2.3.1.1.5.2.2 Supozitivnost desubjunktivní eventuální
4.2.2.3.1.1.6 Kondicionálnost
4.2.2.3.1.1.6.1 Kondicionálnost eventuální
4.2.2.3.1.1.6.2 Kondicionálnost ireálná
4.2.2.3.1.2 Tabulky syntetických sloves
4.2.2.3.1.2.1 Etorri "přijít", "přijet"
4.2.2.3.1.2.2 Eduki "mít" (uvnitř, u sebe), "vlastnit"
4.2.2.3.1.2.3 Ekarri "přinášet" (sem)
4.2.2.3.1.2.4 Další syntetická slovesa
4.2.3 Syntax
4.2.3.1 Věta
4.2.3.1.1 K syntaxi věty jednoduché
4.2.3.1.1.1 Otázka větných členů
4.2.3.2 Souvětí
4.2.3.2.1 Souvětí souřadné
4.2.3.2.2 Souvětí podřadné
4.2.3.2.2.1 Nejfrekventovanější věty vedlejší (VV)
4.2.3.2.2.1.1 Vedlejší věty obsahové (VVO)
4.2.3.2.2.1.2 Vedlejší věty vztažné
4.2.3.2.2.1.3 Vedlejší věty okolnostní
4.2.3.2.2.1.3.1 VV časové
4.2.3.2.2.1.3.2 VV způsobové
4.2.3.2.2.1.4 Vedlejší věty příčinné
4.2.3.2.2.2 Kondenzace druhého sdělení
4.2.3.2.2.2.1 Participium pasivní

4.2.3.2.2.2.2 Substantivum slovesné
4.2.3.3 Syntaktické zvláštnosti baskičtiny
4.2.3.3.1 Alokutivní výpovědi

5. SLOVNÍ ZÁSOBA BASKIČTINY
5.1 Slovní zásoba
5.1.1 Lexikon a slovní druhy
5.1.2 Lexikální morfologie
5.1.2.1 Derivace
5.1.2.2 Kompozice
5.1.2.3 Komplexní lexie (sdružená pojmenování)
5.2 Lexikální etymologie
5.2.1 Slova neindoevropská
5.2.2 Slova přejatá
5.2.2.1 Slova přejatá z latiny
5.2.2.2 Slova přejatá z keltských jazyků
5.2.2.3 Slova přejatá z arabštiny
5.2.2.4 Slova přejatá z germánských jazyků
5.3 Onomastika
5.3.1 Toponymie a antroponymie
5.3.1.1 Baskická osobní jména
5.3.1.2 Baskická příjmení
5.3.1.3 Baskická toponyma

6.UKÁZKY TEXTŮ
6.1 Texty historické (v dialektech)
6.2 Texty současné (v euskara batua)

7. CHARAKTERISTIKA DNEŠNÍCH BASKICKÝCH DIALEKTŮ
7.1 Přehled baskických dialektů
7.1.1 Charakteristika baskických dialektů
7.1.1.1 Dialekty španělského Baskická (Hegoalde)
7.1.1.1.1 Dialekt západní (biskajský)
7.1.1.1.1.1 Charakteristika západního (biskajského) dialektu
7.1.1.1.1.2 Ukázka textu v západním (biskajském) dialektu
7.1.1.1.2 Dialekt centrální (gipuzkoánský)
7.1.1.1.2.1 Charakteristika centrálního (gipuzkoánského) dialektu
7.1.1.1.2.2 Ukázka textu v gipuzkoánském dialektu
7.1.1.1.3 Dialekt navarrský/hornonavarrský
7.1.1.1.3.1 Dialekt (horno)navarrský severní
7.1.1.1.3.1.1 Charakteristika (horno)navarrského dialektu severního
7.1.1.1.3.1.1.1 Ukázka textu v (horno)navarrském dialektu
7.1.1.1.3.2 Dialekt (horno)navarrský jižní
7.1.1.1.3.2.1 Charakteristika jižního (horno)navarrského dialektu
7.1.1.1.3.3 Navarrská gipuzkoánština
7.1.1.1.3.3.1 Charakteristika navarrské gipuzkoánštiny
7.1.1.2 Dialekty francouzského Baskická (Iparralde)
7.1.1.2.1 Dialekt labortánský
7.1.1.2.1.1 Charakteristika labortánského dialektu
7.1.1.2.1.2 Labortánský dialekt na území španělské Horní Navarry.
7.1.1.2.1.2.1 Ukázka textu v labortánském dialektu
7.1.1.2.2 Dialekt dolnonavarrský
7.1.1.2.2.1 Charakteristika dolnonavarrského dialektu
7.1.1.2.2.2 Dolnonavarrský dialekt ve španělské Horní Navaře
7.1.1.2-2.2.1 Charakteristika dolnonavarrského dialektu v Horní Navaře
7.1.1.2.2.3 Ukázka textu v dolnonavarrském dialektu
7.1.1.2.3 Dialekt suletinský
7.1.1.2.3.1 Charakteristika suletinského dialektu
7.1.1.2.3.2 Ukázka textů v suletinském dialektu
7.1.1.2.4 Menší dialekty
7.1.1.2.4.1 Dialekt ronkalský
7.1.1.2.4.1.1 Charakteristika ronkalského dialektu
7.1.1.2.4.1.2 Ukázka textu v ronkalském dialektu
7.1.1.2.4.2 Dialekt aezkoánský
7.1.1.2.4.2.1 Charakteristika aezkoánského dialektu
7.1.1.2.4.3 Dialekt salazarský
7.1.1.2.4.3.1 Charakteristika salazarského dialektu
7.1.1.2.4.4 Dialekt baztánský
7.1.1.2.4.4.1 Charakteristika baztánského dialektu
7.1.1.2.4.5 Některé zaniklé navarrské varianty
7.1.1.2.4.5.1 Varianty baskičtiny z oblasti Améscoa Lana
7.1.1.2.4.5.2 Varianty baskičtiny z oblasti Tierra Estella
7.1.1.2.4.5.3 Varianty baskičtiny z pamplonské nížiny
7.1.1.2.4.5.4 Varianty baskičtiny z Artajony a z oblasti Eslava
7.2 Jazykový atlas Baskická

8. ZÁVĚRY
8.1 Závěry k původu, filiaci a vývoji baskičtiny
8.2 Závěry ke struktuře baskičtiny
8.3 Závěry k sociolingvistické situaci baskičtiny

9. BIBLIOGRAFIE