tištěná kniha e-kniha
Překlad a tlumočení jako most mezi kulturami

Překlad a tlumočení jako most mezi kulturami

Vavroušová, Petra (ed.)

témata: lingvistika, literární věda, iberoamerikanistika

brožovaná, 122 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2015
ISBN: 978-80-246-2929-2
doporučená cena: 130 Kč

E-shop

Anotace

Cílem publikace, která navazuje na knihu Sedm tváří translatologie (2013), je přiblížit českému čtenáři soudobé směřování latinskoamerické translatologie. Jde o výbor španělsky a portugalsky psaných studií, jež byly publikovány pouze v těchto dvou jazycích (nikoli např. v angličtině) a jejichž autory jsou přední teoretici překladu nebo tlumočení.
Vybrané studie reflektují specifičnost
latinskoamerické kultury a představují méně známé či méně přístupné koncepce. Jednotlivé přeložené studie jsou doplněny medailonky autorů: Adriana Domínguez Mares (Mexiko), Ricardo Silva‑Santisteban (Peru), Martha Pulido Correa (Kolumie), Lourdes Arencibia Rodríguez (Kuba), Daniel Ricardo Yagolkowski (Argentina), Iván Pinto Román (Peru) a Célia Luiza Andrade Prado (Brazílie).

Recenze

Předkládaná práce představuje českému čtenáři současné směry latinskoamerické translatologie a navazuje tak na předchozí publikaci Sedm tváří translatologie, věnované translatologii španělské. Do monografie bylo vybráno šest studií španělsky píšících autorů a jedna studie psaná portugalsky. Ve všech případech jde o studie, které nebyly publikovány v jiném jazyce (než španělsky nebo portugalsky), a jsou tak pro značnou část překladatelské obce nepřístupné.
Monografie je členěna do několika částí. První část obsahuje obecný úvod do problematiky, v němž autorka vysvětluje hlavní cíle práce. Tato část je doplněna stručnou anotací všech sedmi přeložených studií.
Ve druhé části je nastíněn vývoj a současný stav translatologie španělsky mluvící části Latinské Ameriky. Zde se zdůrazňuje zejména fakt, že přes nesporný význam překladu a tlumočení pro budoucí formování národní identity latinskoamerických zemí neexistují dosud žádné souborné studie k této problematice. Následuje český překlad šesti vybraných studií (z pěti různých zemí hispánské Ameriky - Kuby, Mexika, Peru, Kolumbie a Argentiny). Každé studii předchází medailonek autora Je velmi těžké posoudit vhodnost výběru přeložených studií, v každém případě však lze konstatovat, že všechny přinášejí zajímavá a mnohdy dosud málo známá fakta. Jejich přínos k obohacení translatologické literatury je tedy nesporný.
Poslední část je věnována otázkám překladu v Brazílii. Stejně jako u hispánské části, i zde se čtenář nejprve seznámí s vývojem tohoto oboru v největší latinskoamerické zemi. Brazílie byla dlouho pevně propojena s Portugalskem, proto o vzniku svébytného brazilského překladatelství lze mluvit až od počátku devatenáctého století, uvažování o překladu na úrovni teoretické jsou datována dokonce až do období po druhé světové válce. I tak se bouřlivě rozvíjející Brazílie může pyšnit několika důležitými představiteli tohoto oboru. Jednou z nich je i autorka jediné brazilské studie obsažené v této monografii, saopaulská translatoložka Célia Prado. Přeložené studii opět předchází krátký medailonek autorky.
Předkládaná monografie je velmi cenným a užitečným příspěvkem k poznání translatologických postupů v dříve opomíjené oblasti Latinské Ameriky, neboť přeložené studie často reflektují svébytnou a specifickou latinskoamerickou kulturu i překladatelské postupy.

Z recenzního posudku: PhDr. Jaroslava Jindrová, Ph.D.

Publikace je souborem osmi přeložených studií odrážejících teoretické koncepce překladu z různých oblastí Latinské Ameriky. Práce latinskoamerických teoretiků překladu jsou pro české publikum zpravidla nedostupné a doposud neexistuje souborné dílo zabývající se vznikem a vývojem překladu v Latinské Americe. Navrhovaná publikace je proto cenným příspěvkem k zaplnění této mezery. Přeložené studie pokrývají široké spektrum témat, přibližují první překladatele a tlumočníky, doňu Marinu a Inku Garcilasa, zabývají se však i současnými teoretiky překladu. Práce překladatele je metaforicky nahlížena jako "most" mezi kulturami, a právě na americkém kontinentě docházelo a stále dochází k intenzivním kontaktům velice odlišných kultur. Tyto mezikulturní kontakty přispívají k vytváření národní identity a překladatelé a tlumočníci hrají v tomto procesu svoji významnou roli.
Publikace tematicky navazuje na monografii Sedm tváří translatologie (2013), která byla velice kladně hodnocena. Věřím, že tato publikace bude velice prospěšná všem studentům translatologie a obecně všem hispanistům, literátům i historikům, kteří se zajímají o překlad a Latinskou Ameriku.

Z recenzního posudku: doc. Miroslav Valeš, Ph.D.