tištěná kniha e-kniha
Nádoba plná řeči.

Nádoba plná řeči.

Člověk, řeč a přirozený svět.

Vaňková, Irena

témata: lingvistika, filozofie

brožovaná, 314 str., 1. vydání
vydáno: červenec 2007
ISBN: 978-80-246-1122-8
doporučená cena: 260 Kč

E-shop

Anotace

V centru knihy stojí pojem řeč. Oproti pojmu jazyka - systému, o nějž se opírá strukturalismus, a text, spojeného s komunikačně a pragmaticky zaměřeným lingvistickým zkoumáním, má řeč (langage) akcentovat mnohoaspektovost a povýtce lidský charakter této skutečnosti: sepětí s tělesně-smyslovým ukotvením člověka a jeho prožíváním , s široce chápanou kognitivitou, a také s kulturou, s jazykovým obrazem světa. Kniha vychází z pohledu vlastního fenomenologicko-hermeneutické filosofii (Heidegger, Gadamer, Patočka). V propojení s teorií a metodami kognitivně orientované lingvistiky ukazuje, jak se řeč jeví nejen v kontextu filosofie, lingvistiky a sémiotiky, ale také v českém (naivním) jazykovém obrazu světa, např. ve svých metaforických konceptualizacích (řeč jako vodní tok, jako vlákno apod.), včetně těch přítomných ve folkloru a poezii.

Obsah

JEDNO VYSVĚTLENI
TŘIKRÁT NA ÚVOD: 0 DŽBÁNU PLNÉM VÍNA, O DOMOVĚ V ŘEČI A O JEDNOM PARADOXU
Džbán plný vína
Domov a bydlení v řeči
Řeč: sebezapomenutost a sebepřipomínání
I. PŘIROZENÝ SVĚT A JAZYK
(Kontext fenomenologicko- hermeneutické filosofie)
1. Jakou barvu má mléko? (Vědění vědy a přirozený svět)
2. Fenomenologie, lingvistika, lingvistická fenomenologie
3. Dokud nevložím prst (Prst - slovo a fenomén)
4. Tělo, společenství, jazyk, svět
II. OČI A BRÝLE
(Kontext kognitivně a kulturně orientované lingvistiky)
1. Kognitivně- kulturní přístup k jazyku: východiska, souvztažnosti, možnosti
2. Univerzální a relativní, "oči a brýle"
3. Zkušenostní realismus a antropocentrismus
4. Jazykový obraz (přirozeného) světa
5. Tělo uvnitř mysli
6. Metafory, kterými žijeme, aneb Největší dar řeči myšlení
7. Kategorizace pomocí prototypu a tělesný základ významu
8. Kognitivní východiska a poezie
Rekategorizace. Relativizace významů. "Básnické definice" - Konceptuální schémata a jejich aktualizace
9. Jazyk a kultura, jazyk a výchova. Péče o logos
III. KAPITOLY O ŘEČI
(Řeč v českém obrazu světa)
Kapitola první
Řeč- langage v kontextu lingvistiky, sémiotiky a filosofie
1. Jazyk a řeč, langue a langage
2. Řeč v kontextu hermeneutické filosofie
3. Řeč a mlčení (Úvaha komunikačně- sémiotická)
Kapitola druhá
Jazykový obraz řeči a naivní lingvistika
1. Transcendentnost a sebereflexe řeči
2. ,Jazykový obraz jazyka": východiska naivní lingvistiky
3. Naivní a vědecký obraz (světa a) jazyka
4. K základům naivní lingvistiky
Kapitola třetí
Řeč se mluví a voda teče... (K jazykovému obrazu řeči v češtině)
1. Říci, určit, uřknout, prorok... (Souvislosti etymologicko- motivační)
2. Významové polohy slova řeč
3. Řeč, mluvení a ne- mluvení v slovní zásobě a frazeologii
4. Pojmová metafora a konceptualizace řeči
Kapitola čtvrtá Řeč a tělesnost
1. Jazyk
2. Ústa, pusa, huba
3. Člověk jako nádoba naplněná řečí
4. Hlas
5. Co je psáno, to je dáno
Kapitola pátá
Řečové akty: mluvit, a tedy konat
1. Děkuju, prosím, dobrý den
2. Dětem nestačí odpověď a dospělým otázka
3. Slovo
4. Jméno
5. Nadávky
6. Láska a řeč
7. Magické, zázračné, posvátné
Kapitola šestá
Když narodí se maličký
(Schopnost řeči v českém obrazu světa: řeč jako dar a řeč jako smysl)
1. Dar: dar vidění, dar slyšení, dar řeči
2. Lidské smysly a "čitedlný svět"
3. Cítit a bdít, cítit a žít
4. Cítit, čiti. "Čichy tělesné"
5. Smysly a smysl
6. Smysly a smyslové defekty
7. Hluchota a němota v českém obrazu světa
8. Řeč jako smysl
Kapitola sedmá
Mluvec jí dal řeč (Řeč v lidových písních a pohádkách)
Kapitola osmá
Každým slovem mohu proměnit vše, čeho se dotknu...
Řeč a tělesnost v poezii (Nad texty Miloslava Topinky)
1. Budu ti zaříkat všechna slova
(Řeč jako divá bytost; říkat a zaříkat)
2. Jsem v hrtanu, uvnitř hmoty slova...
(Řeč jako součást těla - a nejen to)
3. Cheopsova pyramida, kterou jsem prolezl...
(Prostor a mimoprostor, řeč a zářečí, tady a tam. Trhlina)
4. Nedotýkej se mě...
(K hranicím "já")
5. Každým slovem mohu proměnit vše, čeho se dotknu... (Proměna)
Ediční poznámka
Další poznámky pro čtenáře
Literatura
Prameny
Slovníky
Résumé
Summary