tištěná kniha
Suverénní fondy

Suverénní fondy

Teplý, PetrAnder, Jan

témata: ekonomie a finance

brožovaná, 104 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2011
ISBN: 978-80-246-2023-7
doporučená cena: 145 Kč

E-shop

Anotace

Publikace se snaží poskytnout čtenáři informace o suverénních fondech (Sovereign Wealth Funds, SWF) jako rostoucím fenoménu na globálním finančním trhu včetně makroekonomických i mikroekonomických souvislostí. Analyzuje vznik, vývoj a současnou i budoucí úlohu SWF, zároveň diskutuje relevantní základní pojmy v této oblasti, neboť problematika SWF není v české literatuře de facto vůbec pokryta. Publikace je rozdělena do čtyř základních kapitol. V první kapitole se zaměřujeme na kvalitativní stránku SWF, uvádíme zde přehled literatury a vysvětlujeme základní pojmy. Druhá kapitola se zabývá kvantitativní stránkou SWF a je v ní analyzován vývoj těchto fondů v posledních letech, a to včetně jejich vlivů na ekonomiku. Ve třetí kapitole se zabývá teoretickou otázkou resp. možností vzniku SWF v České republice. Čtvrtá kapitola shrnuje předcházející text a prezentuje hlavní závěry a doporučení, k nimž autoři dospívají.

Obsah

Obsah

PŘEDMLUVA

1. TEORETICKÁ ČÁST
1.1 LITERÁRNÍ REŠERŠE
1.2 DEFINICE STÁTNÍCH SUVERÉNNÍCH FONDŮ (SWF)
1.3 VZNIK, VÝVOJ A FUNKCE SWF
1.4 TYPY SWF PODLE ZDROJŮ AKUMULACE KAPITÁLU
1.5 TYPY SWF PODLE ÚČELU INVESTOVÁNÍ
1.6 POSTAVENÍ SWF v RÁMCI GLOBÁLNÍHO INVESTORSKÉHO PORTFOLIA
1.7 INVESTIČNÍ STRATEGIE
1.8 INVESTIČNÍ TRENDY
1.9 MAKROEKONOMICKÝ DOPAD SWF NA DOMOVSKÉ I HOSTITELSKÉ ZEMĚ...
1.10 PŘEHLED VYBRANÝCH SWF
1.11 PŘEHLED TRANSAKCÍ SWF V POSLEDNÍM OBDOBÍ

2. EMPIRICKÁ ČÁST
2.1 ÚVODNÍ POZNÁMKY A METODIKA
2.2 ANALÝZA OBJEMU AKTIV SWF
2.3 ANALÝZA TRANSPARENTNOSTI SWF
2.4 INDEX TRANSPARENTNOSTI
2.5 ANALÝZA INSTITUCIONÁLNÍHO RÁMCE SWF
2.6 ANALÝZA VÝVOJE AKTIV SWF v OBDOBÍ 2008-2010
2.7 MAKROEKONOMICKÝ VLIV SWF A POTENCIÁLNÍ HROZBY
2.8 ANALÝZA VLIVU FONDŮ NA ZVYŠOVÁNÍ NÁRODNÍHO BOHATSTVÍ
2.9 SWF A GLOBÁLNÍ NEROVNOVÁHA

3. TEORETICKÝ PŘÍKLAD: MOŽNOST ZALOŽENÍ SWF V ČR
3.1 EKONOMICKÁ KRIZE - DOBRÁ PŘÍLEŽITOST PRO ZAVÁDĚNÍ ZMĚN
3.2 TEORETICKÝ PŘÍKLAD -ZAVEDENÍ SWF V ČESKÉ REPUBLICE
3.3 PŘÍJMY SWF V ČESKÉ REPUBLICE
3.4 MODEL FINANCOVÁNÍ SWF A JEHO PŘÍNOS K RŮSTU BOHATSTVÍ
3.5 STATUT FONDU VE FINANČNÍM SYSTÉMU
3.6 INVESTIČNÍ STRATEGIE A VÝKONNOST FONDU
3.7 HODNOTA FONDU A VLIV NA RŮST BOHATSTVÍ
3.8 SWF A DŮCHODOVÁ REFORMA

4. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

5. POUŽITÁ LITERATURA

6. PŘÍLOHY

Recenze

Předložená publikace se zabývá suverénními fondy - tématem bezesporu aktuálním nejen v souvislosti s proběhlou finanční krizí, ale i s trvalou globální finanční nerovnováhou, kdy některé země získávají obrovské přebytky finančních aktiv plynoucích zpravidla z přebytku obchodní bilance nebo z těžby a vývozu nerostných surovin, zejména ropy. Zejména v posledním desetiletí (i když některé fondy již existují desítky let, ale jejich význam vzrostl právě v novém tisíciletí) se rozvinul nový způsob využití a správy těchto finančních prostředků právě přes vládou vlastněné investiční instituce - suverénní fondy.
Publikace se skládá ze tří nosných částí - teoretické, empirické a jakési úvahy podložené vybranými finančními a ekonomickými daty o možnosti existence suverénního fondu v podmínkách České republiky. Je nutné konstatovat, že každá z předložených částí je přínosná pro čtenáře.
Mezi pozitiva rozhodně patří zpracování vysoce aktuálního tématu nejen z globálního hlediska, ale potenciálně i z pohledu České republiky. Dále se jedná o první publikaci zabývající se takto komplexně suverénními fondy. Vyzdvihnout musím zejména poslední část týkající se možného vzniku suverénního fondu v České republice, kde autoři i při vědomí si toho, že v blízké době suverénní fond u nás pravděpodobně nevznikne, kvalitně ilustrují tuto možnou variantu. Zároveň zde předkládají dobrý přehled o státem vlastněných společnostech, včetně historického exkurzu (mnohdy již zapomínaného) o privatizaci v České republice. Nezbytným předpokladem kvalitní publikace, a v tomto případě tomu také tak je, je také množství aktuálních tabulek, obrázků a dat (v samotném textu i v příloze) ilustrujících danou problematiku, z nichž je mimo jiné patrný široký záběr využité literatury.

Z recenzního posudku: Ing. Jan Černohorský, Ph.D.

Předložená publikace se zabývá suverénními fondy - tématem bezesporu aktuálním nejen v souvislosti s proběhlou finanční krizí, ale i s trvalou globální finanční nerovnováhou, kdy některé země získávají obrovské přebytky finančních aktiv plynoucích zpravidla z přebytku obchodní bilance nebo z těžby a vývozu nerostných surovin, zejména ropy. Právě v posledním desetiletí (i když některé fondy již existují desítky let, ale jejich význam vzrostl právě v novém tisíciletí) se rozvinul nový způsob využití a správy těchto finančních prostředků přes vládou vlastněné investiční instituce - suverénní fondy. O jejich významnosti vypovídá též skutečnost, že koncem roku 2011 tyto finanční instituce spravovaly aktiva za více než 4,8 bil. USD.

Publikace se skládá ze tří nosných částí. První část se zabývá definováním, vznikem, vývojem, funkcí a rozdělením suverénních fondů, jejich postavením na finančních trzích, investičními strategiemi a nejvýznamnějšími transakcemi. Přínos této části spočívá v komplexním a uceleném přehledu současných poznatků v relativně nové oblasti.
Takovýto komplexní přehled v České republice dosud chybí.
Ve druhé části autoři analyzují a diskutují významné aspekty činnosti suverénních fondů. Zaměřili se především na analýzu objemu aktiv (vč.
jejich podílu na světových finančních trzích) a transparentnost suverénních fondů. Tato část je zakončena stručným shrnutím vlivu suverénních fondů na globální nerovnováhu. Přínosem této části je dokladování rostoucího významu suverénních fondů (který pravděpodobně bude dále pokračovat) spolu s komentováním jejich zatím největšího negativa - zpravidla nízkou transparentností a s tím související nedůvěrou ze strany jiných zemí.

Třetí část se zabývá možnostmi založení suverénního fondu v České republice a představuje zajímavý a novátorský přístup autorů. Výstupem je navržení modelu financování suverénního fondu v podmínkách České republiky včetně diskuse s tím související. Přínos této části spočívá v navržení alternativy správy určité významné části státních aktiv.
Nicméně autoři správně upozorňují na obtížnou realizovatelnost založení suverénního fondu v ČR zejména s ohledem na krátkodobé cíle politiků.

Pozitiva a negativa předkládané publikace jsou následující. Mezi pozitiva rozhodně patří zpracování vysoce aktuálního tématu nejen z globálního hlediska, ale potenciálně i z pohledu České republiky. Dále se jedná o první publikaci zabývající se takto komplexně suverénními fondy. Vyzdvihnout musím zejména poslední část týkající se možného vzniku suverénního fondu v České republice, kde autoři i při vědomí si toho, že v blízké době suverénní fond u nás pravděpodobně nevznikne, kvalitně ilustrují tuto možnou variantu. Zároveň zde předkládají dobrý přehled o státem vlastněných společnostech, včetně historického exkurzu (mnohdy již zapomínaného) o privatizaci v České republice.
Publikace je vhodně doplněna řadou aktuálních tabulek, obrázků a dat (v samotném textu i v příloze) ilustrujících danou problematiku.
Hlavní nedostatek publikace spatřuji v nedostatečné přesnosti výpočtu velikosti suverénních fondů a nedostatečně hluboké analýze jejich strategií do budoucna. Nicméně to je důsledkem toho, že se jedná o téma relativně nové, ne příliš komplexně zpracované ani na světové úrovni (dále zde hraje roli i nízká transparence některých suverénních fondů, zejména těch arabských a čínských). Naskýtá se zde tedy prostor pro další odbornou činnost autorů.
Celkově lze konstatovat, že posuzovaná kniha tvoří přehledný, strukturovaný a na kvalitní úrovni odborně zpracovaný text na aktuální téma. Domnívám se proto, že si publikace najde pozitivní odezvu čtenářů, a to zejména u širší odborné veřejnosti.

Ing. Jan Černohorský, Ph.D., časopis E+M 2/2012, str.155

Během globální krize došlo k posunům v chápání vztahů mezi ekonomickými subjekty. Rovněž vzrostl význam některých nových hráčů na finančním trhu jako například suverénních fondů (SWF). Z tohoto pohledu si autoři vybrali aktuální téma pro svoji publikaci. Navíc problematika suverénních fondů není v česky psané literatuře vůbec pokryta, což činí knihu na českém trhu unikátní.
Předkládané dílo má logickou strukturu a je rozděleno do čtyř základních kapitol. První kapitola (Teoretická část) uvádí čtenáře do problematiky a diskutuje relevantní základní pojmy. Autoři definují SWF, popisují jejich genezi a klasifikují je podle různých hledisek včetně diskuse o Santiago Principles. Autoři správně zmiňují fakt změny úlohy SWF a jejich vnímání ze strany vlád v posledních letech. Původně zastávaly roli spíše pasivních investorů, nicméně postupem času začaly hrát významnější úlohu přes své kapitálové investice do zahraničních společností. Časem se změnil i přístup vlád k SWF. Například americká vláda donutila společnost Dubai Ports World prodat pět amerických přístavů, které tato společnost získala při koupi americké společnosti P&O v roce 2006, ale v roce 2008 byl SWF umožněn vstup do největších amerických bank Citigroup, Merill Lynch a Morgan Stanley. Autoři analyzují i vybrané SWF: norský Government Pension Fond (GPF), Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), Fond China Investment Corporation (CIC) a Fond Fundo Soberano do Brasil (FSB) a Temasek Holding. Autoři neopomněli zmínit i aktuální největší transakce provedené SWF v posledních letech. Není bez překvapení, že tři největší transakce v roce 2010 byly SWF provedeny v zemích BRIC (dvě v Brazílii a jedna 1 v Číně), tj. v zemích, jejichž význam v čase roste.
V neposlední řadě oceňuji aktuálnost díla, nejen po kvantitativní stránce (aktuální dat v tabulkách a obrázcích) nýbrž i po kvalitativní stránce. Autoři totiž nezůstali pouze u analýzy daného stavu SWF, ale poukazují i na budoucí trendy v této oblasti.
Celkově lze konstatovat, že se autoři problematiky suverénních fondů zhostili úspěšně a prokázali svou širokou teoretickou i praktickou znalost dané tématiky. Publikace si tak nepochybně najde pozitivní odezvu nejen u odborníků z akademické, veřejné i podnikatelské sféry, ale též u studentů a dalších čtenářů, kteří se chtějí dozvědět něco nového a aktuálního ze světa financí.

Z recenzního posudku: Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.