tištěná kniha e-kniha
Navigátor bezpečného úvěru

Navigátor bezpečného úvěru

Teplý, Petr a kol.

témata: ekonomie a finance

brožovaná, 200 str., 1. vydání
vydáno: září 2013
ISBN: 978-80-246-2287-3
doporučená cena: 230 Kč

E-shop

Anotace

Cílem této monografie je podat čtenáři komplexní pohled na problematiku finanční gramotnosti, zadlužování a trh spotřebitelských úvěrů v České republice včetně relevantní právní úpravy, regulace a dozoru nad tímto sektorem. Předkládané dílo se skládá z 12 kapitol a obsahuje tři hlavní části: teoretickou část, empirickou část a závěrečné shrnutí. Teoretická část v 6 kapitolách představuje výsledky výzkumného projektu Navigátor bezpečného úvěru. Empirická část obsahuje rovněž 6 kapitol a obsahuje pohledy na český trh spotřebitelských úvěrů od zástupců akademické, neziskové, veřejné i privátní sféry. Snahou autorů bylo zpracovat problematiku spotřebitelských úvěrů v širším kontextu v rozumný, přehledný a čtivý text, který se pohybuje na pomezí ekonomie a práva.

Obsah

SEZNAM OBRÁZKŮ  
SEZNAM TABULEK
SEZNAM BOXŮ  

PŘEDMLUVA  

TEORETICKÁ ČÁST

1. TEORETICKÉ I PRAKTICKÉ ASPEKTY TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR (Petr Teplý)
1.1 ZADLUŽOVÁNl DOMÁCNOSTÍ V ČR A EVROPSKÉ UNII
1.2 ANALÝZA TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRU v ČR
1.3 FINANČNÍ GRAMOTNOST

2. REGULACE A DOZOR NAD SPOTŘEBITELSKÝM TRHEM V ČR (Petr Teplý)  
2.1 OBECNÝ RÁMEC  
2.2 REREGULOVANÁ ČÁST SPOTŘEBITELSKÉHO TRHU V ČR
2.3 NEREGULOVANÁ ČÁST SPOTŘEBITELSKÉHO TRHU V ČR A PŘÍKLADY NEKALÝCH PRAKTIK  
 
3. DEFINICE ZODPOVĚDNÉHO ÚVĚROVÁNÍ (Petr Teplý)  
3.1 DEFINICE ZODPOVĚDNÉHO ZAPŮJČOVÁNÍ (RESPONSIBLE LENDING)  
3.2 DEFINicE ZODPOVĚDNÉHO VYPŮJČOVÁNÍ (RESPONSIBLE BORROWING)  
3.3 DEFINICE BEZPEČNOSTI  

4. METODOLOGIE KONSTRUKCE NAVIGÁTORU BEZPEČNÉHO ÚVĚRU (Petr Teplý)  
4.1 KONSTRUKCE NAVIGÁTORU
4.2 POTENCIÁLNÍ VĚŘITEL (NABÍDKOVÁ STRANA)  
4.3 EX-ANTE PARAMETRY ÚVĚRU (PRODUKTOVÝ DESIGN)
4.4 EX-POST PARAMETRY ÚVĚRU
4.5 ŽADATELÉ O ÚVĚR (POPTÁVKOVÁ STRANA)  
4.6 NÁSTIN VÝPOČTU HODNOTY NAVIGÁTORU  

5. VÝSLEDKY PROJEKTU NAVIGÁTORU BEZPEČNÉHO ÚVĚRU ZA ROK 2012 (Petr Teplý)
5.1 VÝSLEDKY NAVIGÁTORU BEZPEČNÉHO ÚVĚRU PRO ÚVĚR NA 30 TIS. KČ  
5.2 VÝSLEDKY NAVIGÁTORU PRO ÚVĚR NA 100 TIS. KČ  
5.3 CELKOVÉ VÝSLEDKY NAVIGÁTORU 2012  
5.4 SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ NAVIGÁTORU 2011 A 2012  

6. SHRNUTÍ PROJEKTU NAVIGÁTOR BEZPEČNÉHO ÚVĚRU (Petr Teplý)  

LITERATURA  
APPENDIX  

PRAKTICKÁ ČÁST  
7. POHLED ČNB NA REGULACI A DOZOR SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR (Helena Kolmanová)  
7.1 ÚVOD  
7.2 REGULATORNÍ RÁMEC  
7.3 VYBRANÉ PROBLÉMY  
7.4 SHRNUTÍ KAPITOLY  
7.5 LITERATURA
 
8. TRH SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ Z POHLEDU NEZISKOVÉ ORGANIZACE (David Šmejkal)  
8.1 ÚVODNÍ ÚVAHA O TRHU A SPOTŘEBITELI  
8.2 ÚVAHY O ÚVĚRU
8.3 DŮVODY PŘEDLUŽENOSTI  
8.4 PREVENCE  
8.5 OSOBNÍ BANKROT - ODDLUŽENÍ PODLE INSOLVENČNÍHO ZÁKONA  
8.6 SOCIÁLNÍ ÚVĚR  
8.7 SHRNUTÍ KAPITOLY  
8.8 LITERATURA  

9. FINANČNÍ GRAMOTNOST V KONTEXTU ROSTOUCÍHO ZADLUŽENÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ (Dušan Hradil)  
9.1 ÚVOD  
9.2 VÝVOJ ZADLUŽENOSTI DOMÁCNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE  
9.3 ZADLUŽENOST DOMÁCNOSTÍ A FINANČNÍ GRAMOTNOST
9.4 MOŽNÉ ŘEŠENÍ - POMOC GRAMOTNĚJŠÍ ČÁSTI POPULACE  
9.5 SHRNUTÍ KAPITOLY  
9.6 LITERATURA  

10. VLIV EKONOMICKÉ KRIZE LET 2008-2013 NA TRH SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ (Michal Kozub)
10.1 ÚVOD  
10.2 EKONOMICKÝ VÝVOJ ČR V LETECH 2008-2013
10.3 VÝVOJ SPOTŘEBITELSKÝCH STATISTIK V LETECH 2008-2013
10.4 DÚVĚRA V EKONOMIKU  
10.5 ZADLUŽENOST ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ  
10.6 BUDOUCÍ VÝVOJ  
10.7 SHRNUTÍ KAPITOLY  
10.8 LITERATURA  

11. DESET LET SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ Z POHLEDU ZLATÉ KORUNY (Pavel Doležal, Michal Kebort)
11.1 ÚVOD  
11.2 POČÁTKY KATEGORIE SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚROVÁNÍ
11.3 SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY ANO, NIKOLIV VŠAK NA SPOTŘEBU
11.4 RADŠI SPLÁCET, NEŽ SI PŮJČOVAT  
11.5 HLAS LAICKÉ VEŘEJNOSTI  
11.6 NEBANKOVNÍ SEKTOR  
11.7 SHRNUTÍ KAPITOLY A VÝHLED NA DALŠÍCH DESET LET SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚROVÁNÍ  
11.8 LITERATURA  
 
12. TRH SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR Z POHLEDU BANKÉŘE (Jaroslav Ondrušek)  
12.1 ÚVOD  
12.2 HLAVNÍ AKTÉŘI BANKOVNÍHO TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ  
12.3 SLOŽITÁ CESTA K FINÁLNÍ NABÍDCE  
12.4 VYSOKÉ ÚROKOVÉ SAZBY JAKO PREVENCE PROTI SELHÁVAJÍCÍM KLIENTŮM  
12.5 POPLATKY  
12.6 FLEXIBILITA PŮJČEK  
12.7 KONSOLIDACE PŮJČEK  
12.8 PROPAGACE PŮJČEK
12.9 SHRNUTÍM KAPITOLY ANEB SMĚŘUJE VÝVOJ NA TRHU K LEVNĚJŠÍM A SPRAVEDLIVĚJŠÍM SPOTŘEBITELSKÝM ÚVĚRŮM?  
12.10 LITERATURA  

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ ANEB DESATERO POUČENÍ  

VĚCNÝ REJSTŘÍK
O AUTORECH  

Recenze

Práce se zabývá problematikou spotřebitelských úvěrů a zadlužování obyvatelstva, která je trvale v popředí zájmu ekonomických analytiků, samozřejmě v době ekonomické recese její význam ještě dále narůstá. Lze konstatovat, že tato publikace přináší řadu nových pohledů a lze ji v tomto směru určitě považovat za přínosnou.
Publikace je výsledkem práce širšího kolektivu renomovaných autorů. To má výhodu v tom, že jednotlivé části jsou prezentovány odborníky, kteří se danou oblastí profesně zabývají a mohou tak poskytnout skutečně zasvěcený a velmi aktuální pohled. Je rovněž patrné, že dávají akcent na různé aspekty spotřebitelských úvěrů a zadlužování, což umožňuje čtenářovi seznámit se s touto problematikou v potřebných širších souvislostech.
Publikace se skládá z 12 kapitol, které pojednávají o problematice spotřebitelských úvěrů a zadlužení obyvatelstva z různých úhlů pohledu. Ocenit na publikaci je třeba podle mého názoru její zaměření na aktuální situaci u nás a konkrétnost, s jakou tuto situaci analyzuje. Projevuje se to především v tom, že trendy dokládá na řadě aktuálních údajů včetně výsledků různých průzkumů, zabývá se relativně detailně i naším právním prostředím, problémy ukazuje na konkrétních praktických případech atd. Čtenář tak má možnost se seznámit s danou oblastí v rovině, která mu poskytuje prakticky využitelné informace zasazené do konkrétního právního a ekonomického rámce současné ČR.
Za přínosnou lze považovat i již zmiňovanou šíři záběru, která je v publikaci obsažena. Čtenář zde najde odpovědi na otázky spojené s poskytováním/přijímáním úvěrů, seznámí se s problematickými praktikami některých poskytovatelů úvěrů i regulací, která by měla klienta chránit. Pozitivně je třeba hodnotit i vyzdvižení významu finanční gramotnosti a její role při zdravém zadlužení obyvatelstva.
Doporučuji zvážit, zdali by nebylo vhodné zařadit do publikace i shrnující závěr, který by obsahoval hlavní myšlenky obsažené v dílčích závěrech v jednotlivých kapitolách.
Po formální stránce je třeba ocenit zařazení řady grafů, tabulek či schémat, které nejen srozumitelně představují danou problematiku, ale text tak působí na čtenáře "živě" a dobře se čte. Možná by v tomto směru bylo vhodné ještě formálně upravit části některých kapitol, kde je příliš dlouhý souvislý text.
Užitečné pro čtenáře by mohlo být zařazení podrobného věcného rejstříku, který by usnadnil orientaci v textu.
V publikaci kolektivu autorů pod vedením Petra Teplého najde každý, kdo se zajímá ať již z jakéhokoliv důvodu a hlediska o problematiku spotřebitelských úvěrů a zadlužení obyvatelstva, zajímavé informace i inspirativní myšlenky.

Z recenzního posudku: doc. Ing. Petr Dvořák, PhD.

Publikace Navigátor bezpečného úvěru od kolektivu autorů pod vedením Petra Teplého se zaměřuje na palčivé téma zadlužení. Ačkoliv se publikace správně zaměřuje primárně na sektor domácností a řízení osobních financí, ve vybraných kapitolách kniha přesahuje i do finančního a bankovního sektoru, veřejného sektoru nebo podnikatelského sektoru. Na problému úvěru, dluhu a řízení dluhového zatížení se tak publikace dívá komplexně, což lze hodnotit pozitivně.
Publikace je rozdělena do dvou hlavních částí, z nichž první se váže přímo k projektu Navigátor bezpečného úvěru včetně představení metodiky i vyhodnocení výsledků. Publikována je tak exaktní metodika, pomocí níž lze vyhodnotit produkty nabízené v segmentu spotřebitelských úvěrů, a to jak bankovními, tak i nebankovními poskytovateli. První část práce je vhodně doplněna popisem situace na domácím úvěrovém trhu či diskusí na téma zodpovědné úvěrování.
Druhá část publikace se sestává z kapitol, jejichž autoři působí ve finanční praxi. Zajímavá je skladba autorů, kde můžeme zmínit zástupce dohledového orgánu, banky nabízející úvěrové produkty nebo instituce dlouhodobě se věnující vyhodnocování kvality finančních produktů na českém trhu. Téma úvěru a zadlužení tak dostává nový rozměr a oceňuji zejména vazbu na oblast finanční gramotnosti a finančního vzdělávání, kde v České republice stále pociťujeme výrazné nedostatky.
Publikace Navigátor bezpečného úvěru je kvalitní publikací po odborné, metodologické i praktické stránce a nepochybně se stane vítanou publikací. Její využitelnost vidím jednak ve finančním vzdělávání, ale také v praktickém využití metodiky a závěrů práce ve finanční praxi.

Z recenzního posudku: doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.