tištěná kniha
Předškolní dítě a jeho svět

Předškolní dítě a jeho svět

Šulová, LenkaZaouche-Gaudron, Chantal

témata: psychologie

brožovaná, 472 str., 1. vydání
vydáno: leden 2004
ISBN: 978-80-246-0752-8
doporučená cena: 295 Kč

Anotace

Monografie o vývojové psychologii dítěte v předškolním věku završuje desetiletou spolupráci katedry psychologie FF UK a skupiny dětských psychologů z Univerzity Le Mirail v Toulouse. Význam personálních vztahů pro dítě je popsán ve dvou odlišných věkových etapách 0-3 roky a 3-6 let. Autoři mapují vliv rodiny, vrstevnické skupiny a institucí na dítě, podrobně analyzují rozvoj jeho řeči. Studie rovněž zkoumají jak dítě řeší problémy, učí se vyrovnávat s novými životními nároky (netradiční je např. zařazení vývoje "pojetí smrti" v předškolním věku). Texty jsou prezentovány vždy v českém i francouzském jazyce. Publikace je podnětná dvěma hledisky, vycházejícími z odlišné historie i celkového sociokulturního rámce vývoje dítěte v současné Francii a České republice.

Obsah

ÚVOD

INTRODUCTION
1. Lenka Šulová / úvod
2. Lenka Šulová / introduction
3. Chantai Zaouche-Gaudron / introduction
4. Chantai Zaouche-Gaudron / úvod

II. DÍTĚ V RODINĚ
LENFANT DANS LA FAMILLE
II. 1. Lenka Šulová - Matka a dítě - klíčový vztah raného dětství
II. 2. Lenka Šulová - La m?re et l'enfant - relation clé de la petite enfance
II. 3. Véronique Rouyer - l'enfant et le couple parental: effects de la différenciation parentale sur le processus de sexuation du jeune enfant
II. 4. Véronique Rouyer - Dítě a rodičovský pár: Účinky rodičovské diferenciace na proces formování sexuální identity malého dítěte .
II. 5. Hél?ne Féchant-Pitavy - Le rôle de la fratrie dans le développement de l'enfant: présentation de deux ouvrants de recherche
II. 6. Hél?ne Féchant-Pitavy - Role sourozenecké skupiny ve vývoji dítěte: představení dvou výzkumných proudů
II. 7. Géraldine Espiau - Le rôle des fr?res et s?urs dans l'acquisition de l'identité sexuée des filles de 4/5 ans
II. 8. Géraldine Espiau - Role bratrů a sester v procesu formování sexuální identity u dívek ve věku 4/5 let
II. 9. Myriam de Léonardis et Colette Laterrasse - Le développement socio-affectif du jeune enfant
II.10. Myriam de Léonardis a Colette Laterrasse ? Socioafektivni vývoj malého dítěte

III. DÍTĚ, VRSTEVNÍCI, INSTITUCE
L'ENFANT, LES PAIRS, L'INSTITUTION
III. 1. Chantai Zaouche-Gaudron - Le jeune enfant au c?ur d'une double socialisation famille-cr?che
III. 2. Chantai Zaouche-Gaudron - Malé dítě uprostřed dvojí socializace rodina - jesle
III. 3. Ania Beaumatin - Les relations entre enfants: leur place dans les recherches actuelles et leur contribution au développement psychologique de l'enfant
III. 4. Ania Beaumatin - Vztahy mezi dětmi (jejich místo v současném výzkumu a jejich přínos pro psychický vývoj dítěte)
III. 5. Odette Lescarret - Réussite scolaire et dynamique familiale chez le jeune enfant
III. 6. Odette Lescarret - Školní úspěšnost a rodinná dynamika u dítěte raného věku

IV. ŘEČ DÍTĚTE - CESTA DO SVĚTA
LE LANGAGE DE L'ENFANT - EN ROUTE VERS LE MONDE
IV. 1. Hervé Larroze-Marracq - Perspectives théoriques sur l'appropriation de la parole durant la petite enfance
IV. 2. Hervé Larroze-Marracq -Teoretické perspektivy při osvojování řeči v raném dětství
IV. 3. Štefan Bartanusz, Lenka Šulová - Otcovská a mateřská mluva
IV. 4. Štefan Bartanusz, Lenka Šulová - Le langage du p?re et de la m?re
IV. 5. Václav Mertin - Přínos rodiny k rozvoji čtenářských dovedností u dětí
IV. 6. Václav Mertin - Apport de la famille au développement des compétences en lecture chez l'enfant

V. DÍTĚ ŘEŠÍ PROBLÉMY
L'ENFANT RÉSOUD DES PROBL?MES
V. 1. Hél?ne Ricaud-Droisy et Chantai Zaouche-Gaudron - Les interactions conflictuelles chez les jeunes enfants
V. 2. Hél?ne Ricaud-Droisy et Chantai Zaouche-Gaudron - Konfliktní interakce u malých dětí
V. 3. Simona Hoskovcová - Jak se dítě vyrovnává a učí vyrovnávat s životními nároky
V. 4. Simona Hoskovcová - Comment l'enfant surmonte et apprend ? surmonter les difficultés de la vie
V. 5. Zbyněk Galvas - Vývoj ?pojetí smrtí" v předškolním věku
V. 5. Zbyněk Galvas - Le dévelopment de la ?notion de mort" ? l'âge préscolaire

VI. DÍTĚ A SPOLEČNOST
L'ENFANT ET LA SOCIÉTÉ
VI. 1. Monika Morgensternová - Kulturní aspekty socializace dítěte v předškolním věku
VI. 2. Monika Morgensternová - Aspects culturels de la socialisation de l'enfant ? l'âge préscolaire
VI. 3. Ilona Gillernová - Citový vývoj dítěte a úloha dospělého v jeho rozvoji
VI. 4. Ilona Gillernová - Le développement affectif de l'enfant et le rôle de l'adulte dans son développement
VI. 5. Zdeněk Matějček - Jeden pohled na vztahy v předškolním věku (psychologický esej)
VI. 6. Zdeněk Matějček - Un regard sur les relations chez les enfants ? l'âge préscolaire (essai psychologique)