tištěná kniha
Trpěli i dávní lidé nádory? Historie a paleopatologie nádorů, zvláště zhoubných

Trpěli i dávní lidé nádory? Historie a paleopatologie nádorů, zvláště zhoubných

Strouhal, EugenNěmečková, Alena

témata: lékařské vědy – patologie

brožovaná, 194 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2008
ISBN: 978-80-246-1481-6
doporučená cena: 200 Kč

E-shop

Anotace

Podrobná monografie o minulosti nádorů obyvatel Starého světa od odborníků na paleopatologii, moderní multidisciplinární obor na pomezí archeologie, fyzické antropologie a medicíny. V úvodu knihy jsou zařazeny příklady nádorů u zvířat a některých rostlin. Rozsáhlá kapitola je věnována znalostem nádorů ve spisech starého Egypta, Řecka, Byzance, arabsky píšících autorů, středověku a raného novověku. Ze 40 vyšetřených případů především zhoubných nádorů je do knihy zařazeno devět příkladů různých diagnóz od neolitu do raného novověku. Z databáze nádorů Starého světa vychází přehled dokumentovaných případů sestavený podle diagnostických skupin a souhrnné zpracování diagnóz zhoubných nádorů, srovnání jejich geografické distribuce a diachronního růstu.

Obsah

Předmluva (J. Koutecký)
Věnování
Poděkování
1. Úvodem

2. Nádory zvířat a rostlin
2.1 Zvířata chovaná v zajetí
2.2 Zvířata žijící na svobodě
2.3 Paleontologické nálezy
2.4 Poznámka o nádorech rostLin

3. Historie nádorů podle písemných pramenů
3.1 Starý Egypt
3.2 Antické Řecko
3.3 Starověký Řím
3.4 Byzantské období
3.5 Lékařské spisy v arabštině
3.6 Evropský středověk
3.7 Evropský novověk do 18. století

4. Nádory zachycené ikonograficky
5. Historie paleopatologického studia nádorů
6. Český projekt paleopatologického výzkumu nádorů
7. Metodika vyhledávání a makroskopického studia nádorů

8. Metodika vyšetřování nádorů zobrazovacími metodami
8.1 Radiodiagnostické metody
8.2 Standardní skiagrafie
8.3 Standardní tomografie
8.4 Počítačová tomografie
8.5 Souhrnné zhodnocení metod

9. Metodika mikroskopického vyšetřování nádorů
9.1 Použité metody
9.2 Použitý materiál

10. Výběr z námi vyšetřených případů nádorů
11. Líbající se osteochondrom
12. Kostní reakce na meningiom
13. Neurilemom v křížové kosti
14. Osteosarkom na lebeční klenbě
15. Osteosarkom stehenní kosti
16. Mnohočetný myelom
17. Primární karcinom nosní dutiny
18. Osteolytický metastatický karcinom
19. OsteopLastický metastatický karcinom
20. Nádory v paleolitu a mezolitu
21. Česká databáze zhoubných nádorů od neolitu do raného novověku
22. Nálezy nádorů z pojivové tkáně (sarkomů)
23. Nálezy myelogenních nádorů (hemoblastóz)
24. Nálezy primárních karcinomů a maligních epiteliomů
25. Nálezy osteoplastických a smíšených metastatických karcinomů
26. Nálezy osteolytických metastatických karcinomů
27. Zhoubné nádory měkkých tkání mumií
28. Paleopatologické doklady chirurgické léčby nádorů
29. Frekvence zhoubných nádorů v populačních vzorcích
30. Diagnózy zhoubných nádorů našeho souboru
31. Geografická distribuce nálezů zhoubných nádorů
32. Srovnání diachronního růstu nálezů zhoubných nádorů v Evropě s Egyptem a Núbií
33. Diachronní růst nálezů zhoubných nádorů Starého světa
34. Zhoubné nádory v minulosti České a Slovenské republiky
35. Karcinogenní vlivy dnes a dříve
36. Závěrem

Vysvětlení méně známých pojmů
Literatura
Souhrn
Summary
O autorech

Obrazová příloha

Recenze

Dílo je nepochybně svým obsahem ojedinělé. Vyplňuje dosud chybějící úsek zajímavého oboru lékařské historie. V šesti rozsahem diferentních oddílech (Zoologie a paleontologie, Historie paleopatologie, paleopatologická metodika, Paleopatologické nálezy. Paleopatologická databáze a Paleopatologická analýza) předkládá současné poznatky o dávných nálezech jedné z nejzávažnějších skupin lidských nemocí, které jsou v současné době jedním z nejsložitějších problémů medicíny i zdravotnictví.Autoři celkem logicky vychází z dostupných nálezů nádorových onemocnění zvířat (včetně pravěkých) a podávají přehled o jejich výskytu z písemných pramenů. Pokračují informacemi o incidenci nádorových onemocnění člověka v jednotlivých etapách jeho vývoje jednak z nálezů tělesných pozůstatků, jednak doklady ikonografickými. Připojují pak stručný přehled o historii oboru paleopatologie na úseku onkologie.
Poučný, protože do určité míry objektivizující, je oddíl o paleopatologické metodice. Dokumentuje nezbytnost spolupráce s příslušnými odborníky i složitost objektivního posuzování získaných tělesných pozůstatků "dávných" lidí, kterou působí nejrůznější změny vyšetřovaných tkání v uplývajícím čase.
V oddílu o paleopatologických nálezech předkládají autoři výběr jim dostupnými metodami vyšetřených pozůstatků, které v další části publikace rozšiřují údaji z jimi vytvořené databáze vlastních nebo v literatuře dostupných nálezů zhoubných nádorů od neolitu po raný novověk v oblasti Starého světa. Soubor 188 shromážděných a doložených zhoubných nádorů v dávných obdobích žijících a nemocných jedinců je pozoruhodný. Databáze je sestavena podle histologických druhů nádorů a doplňuje ji odstavec o paleopatologických dokladech chirurgické léčby nádorů a o frekvenci zhoubných nádoru v populačních vzorcích. Určité výhrady mám k popisům klinických stavů někdejších pacientů. Z vlastních klinických zkušeností vím, jak variabilní průběh mívají tato onemocnění.
V poslední kapitole se autoři věnují analýze diagnóz zhoubných nádorů vlastního souboru, analýze jejich geografické distribuce, srovnávají diachronní růst nálezů v Evropě a Egyptě s Nubií a uvádějí jejich diachronní růst ve Starém světě. Samostatný odstavec patří historii nádorů v minulosti České a Slovenské republiky.

Z recenzního posudku: Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.