(Neue) Bibliographie zum deutsch-tschechischen Sprachvergleich

(Neue) Bibliographie zum deutsch-tschechischen Sprachvergleich

Šimečková, Alena a kol.

témata: lingvistika

e-kniha, 1. vydání
vydáno: květen 2017
ISBN: 978-80-246-3599-6
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 100 Kč

E-shop

Anotace

Německo-české jazykové srovnání stojí v centru zájmu různých akademických pracovišť v České republice i zahraničí. Z toho pramení mj. i potřeba platformy, jež by přispěla k výměně zkušeností a poznatků mezi jednotlivými badateli v této oblasti výzkumu. Cílem nové bibliografie je proto dokumentace kontrastivních analýz výše zmíněného jazykového páru, a to z perspektivy různých lingvistických disciplín, resp. z hlediska různých rovin popisu jazyka.

Recenze

(Studijní) bibliografie k jednotlivým oblastem lingvistiky jsou v německé germanistice běžnou pomůckou ke studiu i bádání - viz např. řada mannheimského Institutu pro německý jazyk IDS-Studienbibliographien: Sprachwissenschaft, dnes vydávaná pod názvem LIZULI (Literaturhinweise zur Linguistik).
Obsáhlá bibliografie k německo-českému jazykovému srovnávání na německém i českém trhu dosud chybí a předkládaná publikace tuto mezeru zaplňuje důstojně.
Čtenář zde najde práce českojazyčné i napsané v němčině, jak knihy či články směrodatné a zásadní, tak i dílčí studie a krátké zprávy, práce renomovaných autorů i vědeckého dorostu, to vše publikované v Československu/Česku či v zahraničí v prestižních nakladatelstvích nebo časopisech, ale i v regionálních sbornících. Zařazené publikace jsou jak staršího data, tak zcela aktuální a zabývají se nejrůznějšími aspekty jazykovědy. Zmíněná tematická, časová, kvalitativní i kvantitativní pestrost vybraných publikací rozhodně není na závadu, naopak. Bibliografie tak zprostředkovává informace o vývoji kontrastivního zaměření té které (sub)disciplíny a o podobě vědeckého diskursu vybrané oblasti.

Z recenzního posudku: Dr. phil. Kateřina Sichová, B.A.