tištěná kniha e-kniha
Latinská čítanka pro studující dějin křesťanského umění

Latinská čítanka pro studující dějin křesťanského umění

Šimandl, Josef

témata: jazykové učebnice

brožovaná, 154 str., 1. vydání
vydáno: září 2014
ISBN: 978-80-246-2624-6
doporučená cena: 165 Kč

E-shop

Anotace

Čítanka představuje pestrou paletu latinských textů, s nimiž je možné se setkat v oboru dějin umění. Užitek však přinese všem, kdo si chtějí aktivovat základní poznatky o latinské mluvnici na materiálu ne textů pro výuku zjednodušených, ale autentických, s nesnázemi proměnných způsobů psaní, zkratek, dobových a žánrových zvláštností jazyka ap. Zastoupeny jsou: biblická čtení, kronikářská a životopisná literatura včetně legend, rozmanité latinské nápisy z Prahy i dalších míst v Čechách, texty antických a renesančních autorů, kteří psali o výtvarném umění, texty o předmětech uměleckého zobrazování, texty o hudbě a texty liturgické, latinské texty editorů památek a pramenů i samy prameny k církevnímu majetku v Čechách, včetně výboru ze zakládací listiny litoměřické kapituly.

Obsah

Prooemium - Úvod
K prezentaci textů
K formě doprovodných slovníčků

A. LECTIONES EIELICAE
A1. Completio creationis; hominis lapsus
A2. Moses natus, depositus et repertus
A3. Non credent mihi, inquit Moses
A4. Nuntii lob
A5. Duo psalmi
A6. Passio Domini nostri Iesu Christi secundum Matthaeum
A7. De caritate
A8. Mulier amicta sole

B. EX CHRONICIS, DE VITA ET TALIA
B1. Vitae breves: Calendarium Romanum
B2. Vitae breves: Liturgia Horarum
B3. Legenda aurea o sv. Jiří
B4. Legenda aurea o sv. Mikuláši
B5. O prvních biskupech moravských
B6. Kosmas: před bitvou na Tursku
B7. Kronika žďárská, část zpěvu o sv. Zdislavě
B8. Vita Karoli IV. o příjezdu do Čech
B9. Kronika Františka Pražského o biskupu Janovi
B10. Hammerschmidova Historia Pragensis o svatojanských slavnostech
B11. Balbín o kronikářích

C. INSCRIPTIONES
C1. Via crucis
C2. Čtyři nápisy z římských katakomb
C3. Trojiční sloup ve Válči
C4. Nápisy z malostranského sloupu Nejsvětější Trojice
C5. Lesní socha sv. Jana Nepomuckého
C6. Nápisy na zvonech z vikariátu Rokycanského
C7. Čtrnáct nápisů ze soch v Manětíně
C8. Nápisy z Pelhřimovska
C9. Nápisy z Miletínska
C10. Tři nápisy z kostela sv. Josefa na nám. Republiky v Praze
C11. Z nápisů na Karlově mostě

D. AUCTORES DE ARTE FINGENDI
D1. Latius o těch, kdo sepsali spisy zabývající se architekturou
D2. Wotton/Latius: Elementa architecturae
D3. Tři čtení z Vitruvia
D4. Libri Carolini
D5. Leo Baptista de Albertis o malířství, i. e. de pictura, a o hlavicích sloupů, sive de columnarum capitulis
D6. Molanus: Quid prohibendum sit etiam in picturis
D7. Molanus: De S. Hieronymo

E. DE EIS QUORUM IMAGINIBUS AEDES ORNANTUR
E1. Isidor ze Sevilly o monstrech
E2. Ovidius o proměně v žáby
E3. Popis kostela v Diessenu

F. DE ARTE MUSICA
F1. Uzuál o zpěvu při mši
F2. Lexicon Vitruvianum o tetrachordu
F3. Tři básně/písně ze sbírky Carmina Burana
F4. Pět z adventních a vánočních zpěvů

G. EX TEXTIBUS LITURGICIS
G1. Ordinarium Missae
G2. Canticum Magnificat
G3. Hymnus Te Deum

H. TEXTÜS EDITORIALES
H1. Předmluva k Novum Testamentum Graece et Latine
H2. Titulní list edice
H3. Ukázka vydání listiny

I. PONTES DE EONIS ECCLESIASTICIS
I1. O klášteře v Postoloprtech podle kroniky Mnicha sázavského
I2. Regesty z kronik o Ostrovském klášteře
I3. Zakládací listina litoměřické kapituly

Soupis vyobrazení

Recenze

Čítanka autora J. Šimandla je velmi zdařilým pokusem poskytnout studujícím latiny soubor materiálů, který by je motivoval ke čtení originálních latinských textů týkajících se jejich oboru a umožnil jim zakusit při této četbě úspěch, který by ospravedlnil jejich snahu zvládnout pomocí tradičních vyučovacích metod latinu jako jazyk sice mrtvý, pro práci v oboru dějin křesťanského umění však nezbytný.
Čítanka předkládá uživateli své texty v tematických celcích. Logicky začíná ukázkami latinského textu Bible a jejich parafrází, následují narativní středověké texty historické, ukázky latinských nápisů na dosud zachovaných architektonických památkách, ukázky z antických, středověkých a neolatinských teoretiků výtvarného umění, texty týkající se hudební teorie a texty známých liturgických zpěvů, texty liturgické, ukázka z latinského úvodu k edici Bible a ukázka edice typické raně středověké listiny (papežského listu). Jsem toho názoru, že poněkud nadbytečné bylo zařazení vnitřně i v rámci celku Čítanky málo související části E a také části I, která přináší ukázky velmi důležitých historických pramenů, svým rozsahem však nemůže suplovat čítanku textů středověkých pramenů ilustrujících vývoj církevních institucí - to není úkol této Čítanky.
Autor Čítanky poskytuje uživateli výraznou pomoc i pro samostatnou četbu. Vysvětlení slovní zásoby přítomné v ukázkách je obsáhlé, zbavující do značné míry uživatele nutnosti intenzivně používat latinské slovníky. Prezentace této slovní zásoby, vysvětlená v Úvodu na str. 4-7 výtisku, umožňuje uživateli průběžně, nenásilným způsobem a v širokém rozsahu opakovat si latinskou jmennou i slovesnou morfologii tím, že gramatický aparát uvedených prvků slovní zásoby výrazně zdůrazňuje její systémové charakteristiky a vštěpuje uživateli do paměti většinové typy latinského skloňování a časování, pokrývající až 70% substantiv, adjektiv a sloves, se kterými se čtenář latinských textů v praxi setká. Tuto vlastnost Čítanky hodnotím velmi vysoko.
Vhodné také je, že příklady latinských nápisů jsou exemplifikovány vedle jejich přepisů i jejich fotografiemi a připravují tak uživatele na důležitou součást jejich budoucích nutných dovedností - schopnost rozumět latinským nápisům na uměleckých památkách in situ.
Shrnuji tedy, že obor dějin křesťanského umění bude mít díky připravované Čítance kol. Šimandla kvalitní učební pomůcku ke zvládnutí latiny v potřebném rozsahu, pomůcku, která ostatním oborů vyžadujícím znalost latinského jazyka chybí - alespoň ve vybavení pomocným aparátem, který umožňuje i samostatnou práci studenta.

Z recenzního posudku: Jan Kalivoda