tištěná kniha e-kniha
Šance na dosažení vysokoškolského vzdělání v populaci osob se zdravotním postižením

Šance na dosažení vysokoškolského vzdělání v populaci osob se zdravotním postižením

Šámalová, Kateřina

témata: sociologie

brožovaná, 162 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2016
ISBN: 978-80-246-3469-2
doporučená cena: 220 Kč

E-shop

Anotace

Vzdělání je nástrojem vzestupné sociální mobility, proto je nutné zabezpečit rovný přístup k němu všem společenským skupinám bez ohledu na jejich sociální či zdravotní charakteristiky. Jednou z mnoha skupin, které čelí komplikovanému přístupu ke vzdělání, je populace osob se zdravotním postižením; ty se v různých fázích svých vzdělávacích trajektorií setkávají s omezeními a překážkami, které jim dosažení vyšších úrovní vzdělání ztěžují.
Ústředním tématem knihy je přístupnost vysokoškolského vzdělání pro osoby se zdravotním postižením, tedy šance, že se plnohodnotně integrují do akademického života a prostředí a zdárně absolvují studium na vysoké škole. Teoretická část předkládá různá pojetí klíčových konstruktů práce a zasazuje je do příslušného tematického rámce – sociologie vzdělávání. Předmětem výkladu jsou rovněž teorie vzdělanostních nerovností, jejichž praktické důsledky jsou popisovány v jednotlivých fázích vzdělávacího procesu osob se zdravotním postižením.
V rámci kvantitativní výzkumné studie, provedené na Univerzitě Karlově na totálním výběru studentů se zdravotním postižením, je pozornost věnována především motivaci těchto studentů zahájit vysokoškolské studium, vlivům působícím na výběr studijního oboru, stejně jako překážkám, se kterými se mohou studenti v průběhu studia setkat, a zdrojům, které mohou k jejich překonávání využívat. S využitím těchto poznatků je v závěru studie sledována úspěšnost studentů se zdravotním postižením v průběhu vysokoškolského studia.

Recenze

Hlavním předmětem vědecké monografie "Šance na dosažení vysokoškolského vzdělání v populaci osob se zdravotním postižením" autorky PhDr. Kateřiny Šámalové, Ph.D., je informovat o přístupnosti vysokoškolského vzdělání pro osoby se zdravotním postižením.
Monografie až učebnicovou formou popisuje obecně nejenom pojetí vzdělávání a funkci vzdělávání, ale i roli vzdělání ve společnosti, specifika a dostupnost vysokoškolského vzdělání.
Neustále se zvyšující podíl osob se zdravotním postižením nutí společnost přijmout řadu opatření a vytvořit podmínky, které umožní plnohodnotné začlenění jedince se zdravotním postižením do standardního sociálního prostředí. Předložené modely pojetí zdravotního postižení se snaží upozornit na důležitost legislativních a sociálně - politických opatření, které pak přímo ovlivňují praktickou pomoc a podporu poskytovanou osobám se zdravotním postižením, úroveň jejich sociálního začlenění, přístup ke vzdělání a v konečném důsledku i kvalitu života.
Existence zdravotního postižení může být mimo jiného kritériem, na základě kterého dochází к přímé či nepřímé, pozitivní či negativní diskriminaci jedince, která se logicky týká i přístupu ke vzdělání. Vzdělání proto slouží, nejenom zdravotně postiženým, к důstojnému sebeuplatnění, к zvětšení šancí se prosadit ve společnosti.
Provedená kvantitativní studie v prostředí největší české univerzity určitě navodí diskusi, která přispěje к posouzení vlivu inkluzívního vzdělávání na úrovni terciárního školství a poukáže na vlivy, které ovlivňují aktivní a úspěšnou participaci osob se zdravotním postižením v akademickém životě.
Monografie přináší ucelený a srozumitelně připravený materiál, který čtenářům poskytne hlubší orientaci a podrobné informace o rizicích přístupu a důležitosti vzdělání osob zdravotně postižených.
Monografie si jistě zaslouží ocenění za přehledný, jasný a srozumitelný pohled na důležitost vzděláni a vzdělávání, na zdroje nerovnosti v přístupu ke vzdělání, kde je položen důraz na specifika u osob se zdravotním postižením.

Z recenzního posudku: JUDr. Jiří Biskup