tištěná kniha
Hydrodynamická stabilita atmosféry a nelineární problémy geofyzikální hydrodynamiky

Hydrodynamická stabilita atmosféry a nelineární problémy geofyzikální hydrodynamiky

Raidl, AlešHorák, Jiří

témata: přírodní vědy – fyzika

vázaná, 267 str., 1. vydání
vydáno: říjen 2007
ISBN: 978-80-246-1278-2
doporučená cena: 385 Kč

E-shop

Anotace

Kniha čtenáře seznamuje s technikami vyšetření stability hydrodynamického proudění jak v lineárním, tak nelineárním přiblížení. Druhá část knihy pojednává o obecnějších problémech nelineární geofyzikální hydrodynamiky a netradičních postupech při studiu proudění tekutin. Kniha je určena zájemcům o mechaniku tekutin a nelineární dynamiku v geofyzikální hydrodynamice. Zároveň slouží i jako studijní materiál k přednáškám Vybrané partie geofyzikální hydrodynamiky a Vlnové pohyby a energetika atmosféry konaným na MFF UK.

Obsah

Předmluva

ČÁST I
1 ÚVOD
2 PERTURBAČNÍ TEORIE
3 NORMÁLNÍ MODY
4 KELVINOVA-HELMHOLTZOVA INSTABILITA, INSTABILITA TAYLOROVA A HELMHOLTZOVA TYPU
5 PERTURBAČNÍ STAVOVÁ A TERMODYNAMICKÁ ROVNICE
6 STABILITA VNITŘNÍCH GRAVITAČNÍCH (VZTLAKOVÝCH) VLN
7 NELEMEÁRNÍ ZOBECNĚNÍ METODY ČÁSTICE
8 KRITICKÉ RICHARDSONOVO ČÍSLO
9 STABILITA RAYLEIGHOVY-BÉNARDOVY KONVEKCE
10 STABILITNÍ KRITÉRIA VYPLÝVAJÍCÍ Z RAYLEIGHOVY ROVNICE
11 STABILITA FRONTÁLNÍCH VLN
12 INERČNÍ INSTABILITA
13 SYMETRICKÁ INSTABILITA
14 BAROTROPNÍ A BAROKLINNÍ INSTABILITA Z HLEDISKA PŘEMĚNY ENERGIE
15 FORMULACE ROVNIC PRO STUDIUM STABILITY KVAZIGEOSTROFICKÝCH
ATMOSFÉRICKÝCH POHYBŮ
16 NUTNÁ PODMÍNKA BAROTROPNÍ INSTABILITY
17 BAROTROPNÍ INSTABILITA
LITERATURA K ČÁSTI I

ČÁST II.
1 ÚVOD
2 O SYSTÉMECH HYDRODYNAMICKÉHO TYPU
3 O SYMETRIZOVANÝCH NELINEÁRNÍCH SYSTÉMECH
4 SYSTÉMY S DVĚMA KVADRATICKÝMI INTEGRÁLY
5 KVADRATICKY NELINEÁRNÍ SYSTÉMY SE DVĚMA INTEGRÁLY
6 POHYBOVÉ ROVNICE n-DIMENZIONÁLNÍHO TUHÉHO TĚLESA A SYMETRIZOVANÉ SYSTÉMY.
7 PRVNÍ INTEGRÁLY SYSTÉMU EULEROVÝCH ROVNIC.
8 SIMPLEKTICKÁ STRUKTURA NA ORBITÁCH, INVOLUCE INTEGRÁLŮ A ÚPLNÁ INTEGRABILITA SYSTÉMU EULEROVÝCH ROVNIC
9 POHYBOVÉ ROVNICE ZOBECNĚNÉHO TUHÉHO TĚLESA A JEJICH VZTAH S ROVNICEMI HYDRODYNAMIKY.
10 POHYBOVÉ ROVNICE n-DIMENZIONÁLNÍHO TĚŽKÉHO SETRVAČNÍKU
11 INTEGRACE KOMPLEXNÍ ANALOGIE POHYBOVÝCH ROVNIC n-DIMENZIONÁLNÍHO TĚŽKÉHO TĚLESA
12 GEODETIKY NA RIEMANNOVÝCH VARIETÁCH.
13 SOUVISLOSTI S NELINEÁRNÍMI SYSTÉMY MECHANIKY TEKUTIN
ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY
LITERATURA K ČÁSTI II

REJSTŘÍK

Recenze

Předloženou práci lze považovat jako další pokračování série publikací trojice autorů J. Horák, L. Krlín a A. Raidl ( v abecedním pořadí) o problémech geofyzikální hydrodynamiky. Cíl velice náročný a záslužný. Nyní se monografie sestává ze dvou na sobě nezávislých částí. Část prvá pojednává o hydrodynamické stabilitě. Výklad začíná popisem poruchovou teorií, pokračuje popisem klasických úloh teorie stability malých měřítek a pokračuje úlohami souvisejícími s prouděním v atmosféře. Ve druhé části, která si klade za cíl vyložit matematickou teorii nelineárních systémů v geofyzikální hydrodynamice je nejprve zaveden pojem systém hydrodynamického typu. V dalších kapitolách jsou zaváděny další a další systémy, které souvisí s procesy v atmosféře, resp. v oceánech. Vše celkem na 338 stranách.
Autoři vymezují práci jako pokročilý studijní materiál pro posluchače meteorologie a klimatologie na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V předmluvě je její zaměření ještě upřesněno na přednášku "Vybrané partie geofyzikální hydrodynamiky". S politováním musím konstatovat, že tuto přednášku jsem s pomocí "Studijního informačního systému MFF UK" nenalezl. Pro jednoduchost předpokládám, že tento předmět je připravován. Dovedl bych si však představit, že v rámci této přednášky se studentům dostane i poučení o dalších, poněkud prozaičtějších problémech mechaniky tekutin s užitím jednoduše srozumitelného aparátu. V předmluvě je dále deklarována nutná znalost čtenáře z oboru diferenciálního a integrálního počtu, diferenciální geometrie, vektorové analýzy, posléze pak např. teorie grup, či teorie representací. Autoři uvádějí, že jejich snahou je tak systematický výklad, který nenutí čtenáře shánět dodatečné informace. V tomto tvrzení jsem poněkud skeptický.
Z recenzního posudku: Doc. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc.