tištěná kniha
Výtvarné avantgardy 20. století.

Výtvarné avantgardy 20. století.

Pelánová, Anita

témata: výtvarné umění

brožovaná, 146 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2010
ISBN: 978-80-246-1783-1
doporučená cena: 170 Kč

E-shop

Anotace

Publikace se věnuje výbojům a refiexi uměleckých směrů 20. století. Oproti kunsthistorickým pojednáním přichází s novým pohledem na tematiku. Místo toho, aby se zabývala detailní analýzou jednotlivých uměleckých směrů, dívá se na dobu a její specifika pohledem malířů této epochy. Autorka postihuje změny malířské optiky s ohledem na objevy a rozvoj přírodních věd, psychologie a noetiky, odkazuje při tom na konkrétní vědecké objevy a jejich důsledky pro zdánlivě vzdálené problémy umění a výtvarného vidění světa. Termín "avantgarda" autorka nepojímá, jako tomu často bývá, ve smyslu levicové revolty v uměleckém prostředí, ale jako to, co se v daném okamžiku na umělecké scéně jevilo coby nejvíce pokrokové a aktuální.

Obsah

Historický úvod

Výtvarné avantgardy 20. století
Fauvismus
Expresionismus
Kubismus
Futurismus
Abstrakce
Dadaismus
Surrealismus
Mezinárodní funkcionalismus a Bauhaus
Meziválečný neorealismus
Konec avantgard v Evropě

Závěr
Slovníček pojmů
Literatura
Rejstřík jmen

Recenze

Práce, ač tématem jsou umělecké proudy konce 19. a 20. století, není především prací kunsthistorickou. Není to "pitevní" zpráva o avantgardách, ale pohled na svět 20. století prizmatem uměleckého vidění malířů této epochy.
A. Pelánová v úvodu ukazuje, jak se změnila malířská optika s ohledem na objevy přírodních věd, noetiky a psychologie s odkazem na konkrétní vědecké události a jejich důsledky pro zdánlivě zcela odlehlé problémy výtvarného vidění světa. Sleduje dále secesi jako uměleckou revoltu Evropy konce století ve sféře umělecké tématizace a přechází k hlavní části práce, která obsahuje postupný výklad jednotlivých avantgardních směrů.
Je-li dnes v popředí teoretického zájmu humanitních věd multikulturalita a interkulturalita, spočívá originalita a aktuálnost práce právě v tom, že o tématu nemluví, ale s vysokou odbornou historickou, filosofickou a kunsthistorickou kvalifikací tuto interkulturalitu předvádí jako dokument trvalé hodnoty a základ současné projekce.

Z recenzního posudku: Prof. PhDr. Jaroslava Pešková, CSc.

Souhrnnější výklady o tom či onom -ismu autorka prokládá dobře vybranými citáty z textů významných moderních umělců a svěžími rozbory charakteristických výtvarných děl, jejichž reprodukce nacházíme v obrazové příloze. Pojmu "avantgarda" autorka ve svém rukopisu rozumí jako tomu, co se v daném okamžiku na světové umělecké scéně jevilo jako nejpokročilejší nebo nejaktuálnější. Neztotožňuje se tedy v plné míře s pojetím avantgardy jako víceméně levicového uměleckého hnutí, k jehož rozlišovacím znakům dále patřila kritikainstitucí včetně muzeí, galerií, akademíí či samotné instituce "Umění" a záliba ve "formách avantgardní aktivity", jako bylo permanentní zakládání a rozpouštění názorově soudržných skupin, vydávání avantgardních časopisů, pěstování internacionálních styků mezi tvůrčími ohnisky apod.

Z recenzního posudku: Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.