tištěná kniha
Současné metodologické otázky veřejné politiky

Současné metodologické otázky veřejné politiky

Nekola, Martin a kol.

témata: politologie a mezinárodní vztahy, sociologie

brožovaná, 306 str., 1. vydání
vydáno: duben 2011
ISBN: 978-80-246-1865-4
doporučená cena: 305 Kč

E-shop

Anotace

Publikace si klade za cíl reagovat na současné metodologické otázky oboru veřejná politika, které jsou nejen aktuálně diskutovány v zahraničí, ale kde také sami autoři pociťují deficity oboru v České republice. První část publikace se věnuje konkrétním analytickým metodám a obecnějším výzkumným přístupům. Velká pozornost je věnována metodám umožňujícím analyzovat postojovou a hodnotovou pluralitu aktérů veřejněpolitického procesu a jejich argumentačních strategií, jako jsou analýza diskurzu, analýza rámců nebo metoda Q. Obecnější výzkumné přístupy reprezentují kapitoly věnované veřejněpolitickému výzkumu, komparaci a případovým studiím. Druhá část publikace se zaměřuje na různé aspekty hodnocení dopadů politik. Reflektuje otázky spojené s uplatňováním metodik EIA a RIA v zahraničí i v České republice a představuje v prostředí české veřejné správy relativně neznámou metodu kontingentního hodnocení.

Obsah

Úvod (Editoři publikace)

Část 1: Vývoj metod ve veřejné politice
1. Veřejněpolitický a "klasický" sociálněvědní výzkum: podobnosti a odlišnosti (Arnošt Veselý)
2. Diskurzivní přístupy v policy analysis (Anna Durnová)
3. Analýza rámců (Jan Morávek)
4. Metoda Q ve veřejné politice (Martin Nekola)
5. Komparativní přístupy při zkoumání veřejných politik (Hana Geissler a Magdalena Mouralová)
6. Případová studie (Marie Jelínková)

Část 2: Uplatnění metod pro hodnocení dopadů veřejných politik
7. Úvod k metodám pro hodnocení dopadů (Zuzana Drhová a František Ochrana)
8. Posuzování vlivů na životní prostředí: metoda "evidence based policy" či sociálního učení? (Zuzana Drhová)
9. Hodnocení dopadů regulací (RIA) (Leoš Vítek)
10. Metoda kontingentního ohodnocování investičních dopadů veřejných politik (František Ochrana)

Summary
O autorech
Věcný rejstřík

Recenze

Ak začnem všeobecným, najvyššie hodnotím to, že pracovisko FSV UK pokračuje vo svojej misii kultivovať akademické a praktické prostredie verejnej politiky v českom a slovenskom priestore prípravou literatúry o základných témach verejnej politiky, ktorá vychádza zo stavu svetovej literatúry, ale je nielen v českom jazyku, ale aj obsahovo a kultúrne prispôsobená nášmu regiónu a jeho skúsenostiam. Z môjho pohľadu je predkladaná kniha úspešným príspevkom k tejto misii a nepochybujem o jej praktickom využití.

Z recenzního posudku: Miroslav Beblavý

Autoři nabízejí velmi kvalitní text, který bude přínosem českému výzkumu veřejné politiky i zájemcům o metodologické otázky sociálněvědního výzkumu.

Z recenzního posudku: Doc. Ing. Petr Drulák, Ph.D.