tištěná kniha e-kniha
Turistická odysea

Turistická odysea

Mücke, Pavel Krátká, Lenka

témata: historie – 20. století
edice: Orální historie a soudobé dějiny

vázaná, 672 str., 1. vydání
vydáno: únor 2019
ISBN: 978-80-246-4055-6
doporučená cena: 490 Kč

E-shop

Anotace

Kolektivní monografie Turistická odysea představuje zásadní posun v bádání o různých formách a podobách cestovního ruchu v předlistopadovém Československu. Vedle základních tendencí celostátní i regionální politiky na tomto poli představuje v jednotlivých studiích nejrůznější aspekty dobových fenoménů, jako byly odborové či podnikové rekreace, turistická hnutí, lázeňská léčebná péče nebo chatařství a chalupářství i cizinecký cestovní ruch (včetně zájezdů z opačné strany železné opony). Výborně pramenně podložená kniha, opírající se rovněž o rozhovory s pamětníky a doprovázená dobovými fotografiemi, zalidňuje pomyslnou krajinu soudobých dějin konkrétními aktéry a jejich příběhy.

Obsah

Úvod: rámce a proměny dějin cestování a cestovního ruchu Československa poválečného a studenoválečného
Pavel Mücke a Lenka Krátká

Transnacionální rozměry cestování v éře studené války aneb Cestovní ruch ze západních zemí za tzv. železnou oponu
Sune Bechmann Pedersen

Proměny politiky cestování a cestovního ruchu v Československu 1945 až 1989: politické a národohospodářské aspekty
Pavel Mücke

Právní regulace cestovního styku v Československu a tzv. socialistických státech v letech 1945 až 1989
Jan Rychlík

Mezi Východem a Západem: přeshraniční cestování a cizinecký cestovní ruch
Lenka Krátká

Politické, ekonomické, dopravní a turistické aspekty života povojnového Slovenska, 1945 až 1950
Miroslav Sabol

Proměny forem, struktur a zaměření podniku cestovního ruchu Čedok
Lenka Krátká

Tzv. sociální cestování a reflexe jeho účastníků - Revoluční odborové hnutí, rekreace a podnikové cestování v období tzv. normalizace
Pavel Mücke - Dana Ftirstová

Z pomezí dějin československého lázeňství, léčebné péče a cestovního ruchu: případ Mariánských Lázní
Michal Fejtl

Rámce vývoje československého turistického hnutí, 1945 až 1968
Jan Šternberk

Fenomén chataření a chalupaření v předlistopadovém Československu aneb Z badatelčina antropologicko-historického terénního deníku
Petra Schindler-Wisten

Vývoj cestování a cestovního ruchu pohledem obyvatel venkova moravsko-slezského pomezí
Radmila Kaděrová

Průvodcovské služby v časech tzv. normalizace: krátké nahlédnutí do jejich fungování s důrazem na hlavní město Prahu
Eliška Roušková

"Po práci legraci." Sonda trávení domácích a zahraničních rekreací komunistických elit
Pavel Mücke

Epilog aneb Výhledy za obzor současných bádání o nedávných dějinách cestování a cestovního ruchu bývalého Československa
Pavel Mücke

Statistické přílohy
Lenka Krátká

Seznam zkratek
Bibliografie
Résumé
Seznam fotografií
Rejstřík

Recenze

Turistická Odyssea je kolektivní monografií v pravém slova smyslu. Není to "převlečený" sborník, v němž spolu příspěvky nekomunikují, ale tvoří jen disparátni slepenec; jde naopak o práci kolektivu autorů, kteří vědí, jakým způsobem chtějí své téma uchopit (a uchopit jej dokáží). Snahu o "kompatibilitu" příspěvků lze demonstrovat i na zdánlivých nepatrnostech, nuancích. Například - z čistě formálního hlediska - stojí za povšimnutí i taková drobnost jako "sladěný" jazyk. Kapitoly různých autorů jsou totiž pečlivými zásahy editorů (a v konečném stádiu jistě editorky) tvarovány do víceméně podobného literárního žánru, až se chvílemi zdá, jako by kapitoly různých autorů psal autor jediný (míněno samozřejmě z hlediska jazyka).
(...)
Drobnou vsuvkou - ale nikoli nevýznamnou - je, že se autoři svými studiemi pokoušejí nabourat obraz "neměnnosti režimu" (jak se - především v populárnější či ideologičtější odborné literatuře - ještě stále stává), ale že přicházejí s poněkud "tekutějším" a - řekl bych - mnohem zajímavějším pojetím zvláště ve vztahu k pozdnímu socialismu; tento někdy explicitně vyřčený, jindy spíše implicitní předpoklad přítomný v jednotlivých kapitolách považuji za jeden z významných kladů předkládané publikace.
Kolektivní monografie postupuje od obecnějšího ke konkrétnímu - od syntetizujících přístupů pokoušejících se téma cestovního ruchu, cestování a všeho, co je s tím spojeno, se dostáváme k mikrosondám. Tento přístup je logický. Jistě by se dalo upozorňovat na "kvalitativní" nevyváženost jednotlivých částí knihy (některé kapitoly psali již zkušení badatelé s širším rozhledem, zatímco jiné "nováčci", a to je samozřejmě leckdy docela dobře poznat), ale bylo by to vůči "nováčkům" nespravedlivé, protože i ve "kvalitativně" skromnějších příspěvcích nelze zpochybnit akribii pisatelů (a pečlivý výzkum, zvláště prostudování archivů a dobové legislativy). V obecné rovině lze nicméně poznamenat, že bylo dobrou volbou syntetizující - úvodní - kapitoly ponechat na zkušenějších badatelích, zatímco mikrostudie přenechat badatelům začínajícím, ne tolik zkušeným.
Za jistou slabinu předkládané publikace považuji až přílišnou "hospodářsko-statisticko-paragrafovou" (nedokáži to lépe vyjádřit) sebe/zahleděnost. Autoři - a to je pojí bez ohledu na zkušenost - se vyžívají ve statistických ukazatelích, citacích právních norem a nejrůznějších stranických usneseních (či usneseních orgánů státní správy) a zdá se mi, že se chvílemi z textu vytrácí - na úkor nejrůznějších tabulek atd. - "život", každodennost (a to dokonce i z těch textů, které se explicitně hlásí k orálně-historickému přístupu a hojně z nahraných rozhovorů citují), přitom téma cestování je takovému - živějšímu - přístupu nevídaně otevřené. Některé pasáže tak až příliš ustupují "oficiálnímu" jazyku dobových dokumentů (nejenom v místě, kdy jsou explicitně citovány). Na druhé straně však respektuji, že se editoři (a autoři samotní) rozhodli (vzhledem ke značné neprobádanosti tématu) pro tento - dejme tomu - klasičtější, "oficiálnější" a někdy v negativním a trochu pokřiveném smyslu slova pozitivističtější přístup, protože se s jeho pomocí evidentně chtěli pokusit zkonstruovat jakýsi "rámec" či snad lépe: "rám" - což si mimochodem myslím, že by byl i docela případný podtitul celé knihy, jelikož tato kniha je v podstatě rámem (relativně pevným), do kterého lze umísťovat další a další studie, a téma cestování a cestovního ruchu dokreslovat a prohlubovat, protože přes mohutnost předkládané publikace téma zdaleka vyčerpáno nebylo (což však sami editoři přiznávají, když mluví o "zlaté žíle", z níž je možno ještě pěnou řádku let těžit).

Z recenzního posudku: PhDr. Přemysl Houda, PhD.

Nejnovější tituly v edici