tištěná kniha e-kniha
Žurnalistika a společnost

Žurnalistika a společnost

McQuail, Denis

témata: média a komunikace

brožovaná, 256 str., 1. vydání
překlad: Němcová Tejkalová, Alice - Hájek, Roman - Chromá, Marta
vydáno: únor 2016
ISBN: 978-80-246-3093-9
doporučená cena: 320 Kč

E-shop

Anotace

Žurnalistika dnes čelí jedné z největších výzev ve své historii. Nové komunikační možnosti mění způsob šíření informací, do něhož se stále častěji zapojují lidé mimo redakce velkých mediálních domů. Profesionální novináři ztrácejí své postavení dominantního zprostředkovatele dění kolem nás a zároveň sílí tábor zastánců názoru, že novináři vůbec nejsou potřeba.
Denis McQuail se v úvahách o žurnalistice vrací zpět do minulosti a upozorňuje na společenský a politický kontext jejího vývoje a její význam pro fungování demokracie. Proměna žurnalistiky tak podle něj souvisí s hlubší společenskou transformací, jejíž důsledky dnes nejsme schopni spolehlivě odhadnout.
Kniha Žurnalistika a společnost představuje přehlednou syntézu základních pohledů na charakter a poslání žurnalistiky a nabízí teoretické základy pro její zkoumání a reflexi. Díky přístupnému stylu zpracování ji ocení nejen odborná veřejnost, akademičtí pracovníci, studenti komunikačních oborů (případně politologie a sociologie), ale také všichni zájemci o problematiku vývoje současných médií.

Denis McQuail (1935) patří mezi nejvlivnější teoretiky médií. Jeho texty byly přeloženy do řady jazyků a vyšly po celém světě. K jeho nejznámějším publikacím patří například Television in Politics, několikrát doplňovaná Mass Communication Theory (v Česku vydaná například jako Úvod do teorie masové komunikace), Audience Analysis nebo z aktuálnějších pak právě Journalism and Society, v anglickém originále vydaná v roce 2013. Denis McQuail působil na několika významných univerzitních pracovištích, značnou část akademického života spojil s Amsterdamskou univerzitou (1977–1997), opakovaně zpracovával analýzy a doporučení pro regulační orgány v různých evropských zemích (Královská komise pro tisk, Euromedia Research Group atp.).
.

Obsah

Předmluva k českému vydání
(Alice N. Tejkalová, Roman Hájek)

Předmluva

1. Co je žurnalistika a jaký má vztah ke společnosti?
2. Odpovědnost žurnalistiky vůči společnosti
3. Principy žurnalistického jednání
4. Hledání rámce pro analýzu žurnalistiky
5. Ústřední monitorovací a informační role
6. Mediální struktura, činnost médií a moc tisku
7. Společenská odpovědnost žurnalistiky
8. Proměna mediální technologie: důsledky pro žurnalistiku, instituci tisku a vztahy se společností
9. Závěrem: dosahování normativní rovnováhy

Příloha

Literatura

Recenze

Zpráva o vznikajícím překladu další z McQuailových přehledových publikací mě velmi potěšila. V oboru journalism studies totiž v českém kontextu chybí srovnatelně komplexní a kvalitní knihy, které by (mimo jiné) mohly tvořit základ povinné literatury v rámci vysokoškolského vzdělávání. Druhou pozitivní věcí je, že překlad vzniká opravdu nedlouho po vydání originálu. A třetím kladem je, že se na překladu podíleli lidé z oboru, kteří se orientují v širším kontextu prezentovaných teorií a znají terminologii.

Z recenzního posudku: Lenka Waschková Císařová

Problematika masových médií sehrává nejen v naší kulturní sféře trvale významnou roli; na jedné straně zejména rychlostí šíření zpráv určených zejména masám, na druhé straně i stále zřetelnými kolizemi či naopak propojením se sférou mocenských zájmů. Denis McQuail je znám českému čtenáři od konce devadesátých let jako vysoce oceňovaný odborník a čtivý autor především problematiky masové komunikace. Jeho novější tematicky bohatá a přehledně strukturovaná práce journalism and Society"' se tak díky českému překladu dostává českému čtenáři právě včas: úloha žurnalistiky v masové působení médií a tendencích jeho bulvarizace je nepřehlédnutelná. Práce je tematicky bohatě rozvrstvená a přitom vysoce konzistentní: počínaje vymezením žurnalistiky jako profese, její genezí, sociálním aspekty, žurnalistickou odpovědností společnosti, povahou mediálního systému, možnostmi a mezemi zlepšení úrovně médií v budoucnosti. Sociologická dimenze práce je podtržena zásadním tématem vztahujícím se k tomu, co společnost od žurnalistiky očekává či jak může žurnalistika zvýšit míru svobod a úroveň spravedlnosti ve společnosti.
Český překlad této na půdě žurnalistiky zásadní práce je tedy nesporně záslužným vydavatelským počinem. Ten je významně umocněn i vysoce odborně fundovaným úvodním textem dvojice překladatelů, kteří nad rámec knihy nabízejí českému čtenáři informaci o významu Denise McQuaila pro multidisciplinární vnímání problematiky masových médií, nastiňují základní mezníky jeho akademické a badatelské kariéry a připomínají jeho podíl na vymezení čtyř základních funkcí médií: osobnímu rozptýlení, udržování přehledu o okolním světě, formování osobní identity a udržování osobních vztahů. V dalším textu předmluvy přiměřeně reagují na konceptuální obtíže typu žurnalistická studia, versus studia žurnalistiky a rozumně se kloní k nezastupitelnosti jejich anglické formy. Důležitost journalist studies je nesporně podtrhována opakovaným zdůrazňováním konstitutivní úlohy žurnalistiky v demokratických společnostech, a jak ukázaly nedávně dramatické události na poli brutální reakci na politickou karikaturu, i výrazem nezastupitelní funkce svobody projevu. Autoři překladu v úvodní předmluvě ke knize se také poučeně a s vytříbeným citem pro jazykové nuance zamýšlejí nad specifickými významy konceptů užívaných v žurnalistice: reponsibility, accountability, liability a answerability.
Práce "Journalism and Society" je nesporně velkým přínosem nejen pro soudobou žurnalistiku, ale i pro lepší pochopení současného nejednoznačného a mnohdy rozporuplného vývoje nejen naší civilizační oblasti. Tím spíše vystupuje pozitivní význam českého překladu této zásadní práce, kde český čtenář ocení i vysoce fundovanou a pro pochopení některých souvislostí jednotlivých témat práce nezastupitelnou "Předmluvu k českému vydání".

Z recenzního posudku: Aleš Sekot