tištěná kniha e-kniha
Domovský přístav Praha

Domovský přístav Praha

Československá námořní plavba v letech 1948 až 1989

Krátká, Lenka

témata: historie – 20. století
edice: Orální historie a soudobé dějiny

brožovaná, 330 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2016
ISBN: 978-80-246-3464-7
doporučená cena: 390 Kč

E-shop

Anotace

Kniha, zpracovaná s využitím velkého množství archivních pramenů, z větší části dosud nepublikovaných, souhrnně pohlíží na problematiku založení a rozvoje námořní plavby v bývalém Československu a na fungování samostatného podniku Československá námořní plavba, a to v období let 1948–1989. Téma je probráno z mnoha stran, vedle analýzy hospodářských výsledků se autorka věnuje problematice spolupráce s Čínskou lidovou republikou, událostem roku 1968 na námořních lodích, období tzv. normalizace v prostředí námořní plavby i aktivitám Státní bezpečnosti v dané oblasti. Opomenuta není ani lodní hierarchie a prostor dostala také každodennost nevšedního života námořníků, například téma cestování, emigrace, pašování zboží či u této profese nesnadného skloubení pracovního a rodinného života. Poutavě napsaný text dokreslují dobové fotografie.

Obsah

Poděkování

Těžko by bylo člověku samotnému... v životě i v tvorbě

Úvod: československá námořní plavba jako předmět historického bádání
Etapy rozvoje československé námořní plavby v letech 1948-1989
Obraz námořní plavby v dokumentech, v literatuře a v síti internet

Československá námořní plavba mezi světovými válkami
První námořní lodě plující pod československou vlajkou

Námořní loď Republika a "její" politický úkol (1948-1953)
Potíže Čínské lidové republiky se zajišťováním námořní přepravy
Loď Republika - "zesiluje se obchodní flota SSSR a lidově demokratických států"
Tajný protokol o spolupráci s Čínskou lidovou republikou
Nabídka partnerství v čínsko-polském lodním jednatelství

Investice Čínské lidové republiky: lodě Julius Fučík, Lidice, Dukla a Mír (1954-1958)57
Julius Fučík, Lidice, Dukla a Mír I - utajené čínské lodě

Československo začíná budovat vlastní obchodní loďstvo (1959-1964)
Založení podniku československá námořní plavba
Organizace ČNP
Čínské investice do nákupu námořních lodí po založení ČNP
Pasažérské lodě pro čínské imigranty
Budování československé obchodní floty

Ukončení spolupráce s ČLR a následný rozvoj československé floty (1965-1970)
"Bojíte se toho, že by se USA na vás zlobily" (první vážné problémy ve spolupráci s ČLR)
Akční program Československé námořní plavby
Rozvoj československé floty ve druhé polovině 60. let
Události roku 1968 a jejich otisk v životech některých námořníků
Hlavní charakteristiky procesu tzv. normalizace v ČNP

Období, kdy byl dosažen rekordní zisk (1971-1976)
Změny v hospodaření podniku na počátku tzv. normalizace
Přeprava speciálních nákladů
Obchodování na černém trhu - případ "šátečkové aféry"
Československá námořní plavba jako objekt zájmu Státní bezpečnosti

Rozsáhlé využívání lodí pro československý zahraniční obchod (1977-1983)

Období prvních "podnikatelských" aktivit v námořní dopravě (1984-1989)
Druhá polovina 80. let - Československá námořní plavba pomalu překonává krizové období
COSSHIP (společný československo-čínský podnik pro námořní dopravu)
Bareboat charter (pronájem lodí bez posádky)

Provoz československé/české floty v tržním prostředí (1990-1998)
"Mám odslouženo 21 let, 7 měsíců, 13 dní. Kdybych mohl, hned bych se vrátil..." (o životě a práci námořníků)
"Práce na lodi je zkrátka jiná"(o profesích a lodní hierarchii)
"Člověk se musel rozhodnout" (o působení komunistické strany na námořních lodích)
"Byl jsem zvědavý, jestli je moře slané" (o cestování a emigraci)
"Trochu si přilepšit" (o platech a šmelině) "Manželka s ním obeplula zeměkouli" (o cestování s rodinou)
"Nikdy se nezbláznila, vždycky to vydržela" (o rodinném životě námořníka)
"To byla moje láska v Kanadě" (o milenkách) "Já jsem na té lodi byl v kuse dva roky" (o životě na lodi)

Československá námořní plavba v letech 1948-1989 (závěrečné shrnutí)

Přílohy
Příloha č. 1 - Seznam lodí plujících pod československou vlajkou v meziválečném období
Příloha č. 2 - Seznam československých/českých námořních lodí, provozovaných v letech 1952-1998
Příloha č. 3 - Finanční výsledky v 50. letech (1952-1960)
Příloha č. 4 - Finanční výsledky v 60. letech (1961-197o)
Příloha č. 5 - Finanční výsledky v 70. letech (1971-198o)
Příloha č. 6 - Finanční výsledky v 80. letech (1981-1990)
Příloha č. 7 - Problémy s dodávkami lodí Beskydy a Šumava z loděnice Daewoo na začátku 90. let
Příloha č. 8 - Možné vojenské využití československé obchodní floty
Příloha č. 9 - Aktivity ČNP v oblasti pasažérské přepravy
Příloha č. 10 - Nebezpečí jako součást každodenního života námořníků
Příloha č. 11 - Rovníkový křest

Vysvětlivky a zkratky
Bibliografie a použité prameny
Home Port Prague: Czechoslovak Ocean Shipping, 1948-1989: Résumé
Marina mercante checoslovaca, 1948-1989: Resumen
Seznam fotografií
Rejstřík

Recenze

Možná začnu netradičně, ale po dlouhé době jsem přečetl rukopis, který není svým tématem v centru mého nejužšího zájmu, a přesto jsem jej přečetl téměř jedním dechem. Rukopis mi byl oporou v době čtení a posuzování dalších kvalifikačních prací, od kterých jsem rád utíkal a s chutí se vracel к československým námořníkům. V případě knihy Domovský přístav Praha: československá námořní plavba v letech 1948 až 1989 mohu vystupovat jako laik, poučený o kontext soudobých dějin, svým způsobem mohu suplovat i názor budoucích čtenářů.
U podobně pokročilých počinů jako je rukopis Lenky Krátké není třeba zvlášť vyzdvihovat metodický a pramenný úvod. Avšak musím ocenit, jak tuto část, kterou ne všichni z nás milují, zpracovala autorka, navíc velmi čtivým způsobem. Rozhodně kvituji obrovskou škálu využitých pramenů. Lenka Krátká přichází s původním a průkopnickým dílem. To přináší své výhody - autorka je první, kdo se s tématem musí popasovat, ale rovněž nevýhody, kdy musí jako pionýrka v tématu objasnit a vůbec přinést fakta, která sama o sobě mohou působit na čtenáře nudně. V případě předloženého rukopisu se však čtenář (o to víc zvídavý a poučený čtenář) rozhodně nudit nebude, spíše bude s dychtivostí obracet stránky, aby se dozvěděl, jak to bude dál... Každý, kdo má alespoň nějaké zkušenosti s populárně zpracovanými počiny na podobné téma, ocení, jak autorka vhodně kombinuje pramenné části opřené o fakta s konkrétními ukázkami "ze života" námořníků a "jejich" lodí. Vyprávění je tak nejen faktograficky obohacující, ale rovněž čtenářsky atraktivní.
V rukopisu lze najít velké množství zajímavých momentů a každý čtenář, si podle míry znalostí a vkusu najde ten svůj, jsem si jist. Osobně mě zaujaly popisované proměny a turbulence, které se týkaly československé námořní flotily v rámci spolupráce s Čínskou lidovou republikou. Neméně zajímavá byla historie let 1968-1969 vztažená na Československou námořní plavbu, respektive míra dezorganizace velení, když se rozhodovalo kam plout či neplout. Úsměvná a lidská je i příhoda s Ivone Scott, čilou pasažérkou, či ta o pašování paruk. Rukopis je vyšperkován řadou více než pozoruhodných údajů, jako, že v roce 1989 námořní plavbě chybělo 20-30 důstojníků (nejeden z nás by očekával převis "zaměstnanců" v takovém oboru). Další zajímavost přikládám v autorčině citaci. "Pro zajištění úhrad nových lodí (a pro splátky šesti novostaveb dodaných v roce 1989) ČNP potřebovala získat úvěr. Na začátku 90. let však Československo nepředstavovalo pro zahraniční investory dostatečně důvěryhodného partnera, takže podnik nemohl využít úvěr od tuzemské banky. Řešení problému se zajištěním úvěru představovala registrace části floty v zemích, jejichž hypotéční systém byl pro zahraniční banku akceptovatelný. A tak byly některé československé lodi přeregistrovány pod maltskou, případně kyperskou vlajku; výhodou této změny bylo i nižší zdanění".
Jako historika zabývajícího se orální historií byla pro mě třešničkou na dortu kapitola Mám odslouženo 21 let, 7 měsíců, 13 dní. Kdybych mohl, hned bych se vrátil... " (o životě a práci námořníku). Nebudují popisovat, je nutné ji přečíst.
Pro znalce pak budou užitečné i vybrané přílohy. Rukopisu nemám co vytknout, domnívám se, respektive jsem přesvědčen, že kniha se stane vyhledávaným titulem.

Z recenzního posudku: prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.

Lenka Krátká připravila pozoruhodnou knihu na téma, které je v rámci české historiografie unikátní, a to nejen z hlediska hospodářských dějin. Československá námořní plavba představuje téma mnohem zajímavější a komplexnější, než jsem původně očekával, navíc je třeba ocenit autorčin přístup, který se vyznačuje schopností obhlédnout téma z různých stran - vedle hospodářské problematiky sem výrazně vstupují politické dějiny, sociální problematika, každodenní kultura a vybočování z toho, jak každodennost té doby běžný občan chápal.
Námořní plavba evokuje v sobě představu dálek a cestování, což v éře socialistického Československa bylo pro většinu obyvatel cosi nedostupného, exkluzivního, pro námořníky to naopak byl každodenní život, spojený třeba i s častým odloučením od rodiny, s dlouhými cestami do neoblíbených destinací ve "třetím světě".
Ke každodennosti - i ve vazbě na orální prameny - se však autorka výrazněji dostává až v druhé polovině textu, nejprve (a obsáhleji) přibližuje - zejména na základě důkladné analýzy archivních pramenů a také literatury, té spíše komparativního charakteru - samotné budování československé námořní floty (flotily), včetně tajné spolupráce s Čínskou lidovou republikou, která nejspíše byla jedním z impulsů к samotnému budování československé námořní plavby, jakkoli posléze převážil zájem ekonomický (devizy) nad bezprostředně politickým, přesto dohled Státní bezpečnosti se snažil být neustále přítomen. Opominuta není ani problematika složení lodních posádek (hierarchie, struktura a počty mužstva na lodích), což už souvisí s každodenností života na lodi, včetně otázek emigrace, černého obchodu, sociálního života posádky či konzumace alkoholu a sexuálních "dobrodružství" atd.
Text Lenky Krátké, doplněný i o vhodné a rozsáhlé přílohy, je pozoruhodným vhledem do toho, jak vnitrozemské Československo provozovalo svou námořní plavbu v politicky rozděleném světě, s dílčími přesahy před rok 1948 (námořní "praktiky" meziválečného Československa, včetně firmy Baťa či podloudného obchodu s lihem) a za rok 1989 (podnikatelské prostředí, privatizace, rozprodej majetku firmy).

Z recenzního posudku: prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.

Nejnovější tituly v edici