tištěná kniha
Nesplacená minulost

Nesplacená minulost

Řecko-německé vztahy ve stínu nacismu

Králová, Kateřina

témata: historie – 20. století, politologie a mezinárodní vztahy

brožovaná, 286 str., 1. vydání
vydáno: březen 2012
ISBN: 978-80-246-2010-7
doporučená cena: 285 Kč

E-shop

Anotace

Kniha Nesplacená minulost. Řecko-německé vztahy ve stínu nacismu seznamuje čtenáře s doposud málo probádanou problematikou řecko-německých vztahů v období po druhé světové válce. Bohatě ilustrovaná historická studie přední české odbornice na moderní dějiny Řecka Kateřiny Králové je vůbec první ucelenou monografií na toto téma. Soustřeďuje se především na to, jakým způsobem se řecká společnost vypořádávala s dědictvím nacistické okupace, zvláště pak s otázkou potrestání válečných zločinů. Jednotlivá témata zkoumá v politické, socio-kulturní, ekonomické a právní rovině. Zdůrazňuje přitom, že i v tomto případě hrály klíčovou roli ekonomické zájmy. Dodnes probíhající soudní spory mezi řeckými oběťmi nacismu a spolkovou vládou rovněž ukazují, že téma zůstává i nadále živé. Přesahuje navíc dimenzi řecko-německých vztahů a ve své podstatě je aplikovatelné na zkušenosti ostatních států, jež byly obdobně postiženy nacistickou okupací.

Obsah

Úvod

Řecko a Třetí říše
Řecko-německé vztahy v předvečer druhé světové války
Německá agrese
Řecké loutkové vlády a kolaborace
Zima 1941 až 1942
Od pádu Tsolakogloua po vládu Rallise
Kolaborace civilního obyvatelstva
Hospodářská exploatace
Nuceně nasazení
Politika teroru
Kommeno
Kalavryta
Distomo
Osud řeckých židů
Německá zóna a soluňští židé
„Konečné řešení“
Holocaust po kapitulaci Itálie
Válečné škody

Poválečná obnova Řecka
Od okupace k občanské válce
Právní rámec poválečného uspořádání Řecka
Stíhání řeckých kolaborantů
Právní úprava potrestání válečných zločinců
Humanitární pomoc a poválečná rekonstrukce
Červený kříž a UNRRA
Obnova židovské komunity
Opětovné navázání vztahů s Německem

Otázka potrestání nacistických zločinců
Mezinárodní angažmá
První fáze: potrestání
Druhá fáze: omilostnění
Třetí fáze: předání spisů
Případ Merten
Od procesu k propuštění
Mertenův protitah
Trestní řízení po předání spisů

Otázka poválečného odškodnění
Mezinárodní ujednání
Pařížská reparační dohoda
Londýnská dohoda o německých zahraničních dluzích
Nevládní iniciativy
Odškodnění obětí holocaustu
Soukromé iniciativy ve prospěch obětí nacismu
Globální dohoda o odškodnění
Bonnská dohoda
Rozdělovací zákon

Perspektivy řecko-německého vyrovnání po znovusjednocení Německa
Jednání na politické úrovni
Případ Distomo
Právo, politika, morálka

Závěr

Summary

Bibliografie
Archivní fondy
Sbírky normativních aktů
Soudní rozhodnutí
Elektronické dokumenty
Denní tisk
Interview
Autobiografie
Sekundární literatura

Rejstřík