e-kniha
K identifikaci předpokladů v triatlonu

K identifikaci předpokladů v triatlonu

Kovářová, Lenka

témata: sport a tělovýchova – didaktika sportu

e-kniha, 1. vydání
vydáno: září 2014
ISBN: 978-80-246-2768-7
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 110 Kč

E-shop

Anotace

Autorka knihy předkládá ucelené pojednání o procesu výběru talentované mládeže v oblasti vytrvalostních sportů, konkrétně v triatlonu. Jejím cílem je nalezení vhodných indikátorů pohybového výkonu vytrvalostního charakteru s vysokou validitou k dané struktuře výkonu a přispění k intenzifikaci systému výběru talentů.
Na základě definice struktury výkonu v triatlonu jako vytrvalostní sportovní činnosti zde autorka pomocí faktorové analýzy ověřuje celkový model předpokladů a vytváří komplexní testový profil. Ten je následně aplikován v několika kazuistických studiích. V rámci práce byl řešen základní problém výběru talentů, zejména v adolescentním věku, tedy oddělení dvou determinant tréninku – vrozených dispozic a vlivu intervencí. Vzhledem k použití metody strukturálního modelování (SEM) nabízí práce komplexní pohled na danou problematiku, a tak umožňuje detailní hodnocení proměnných a jejich vztahů.

Obsah

PŘEDMLUVA
ÚVOD
PŘEHLED SOUČASNÝCH POZNATKŮ
1. TALENT
1.1 Struktura talentu
1.2 Determinanty talentovanosti
1.3 Výběr talentů

2. VÝKON, JEHO DETERMINANTY A PREDIKCE

3. METODOLOGICKÉ PROBLÉMY IDENTIFIKACE TALENTU A PREDIKCE VÝKONU
3.1 Konfirmační faktorová analýza

4. TRIATLON A JEHO CHARAKTERISTIKA
4.1 Publikační činnost v oblasti triatlonu
4.2 Determinanty výkonu v krátkém triatlonu
4.2.1 Stanovení determinant na základě analýzy výkonu v závodě
4.2.2 Stanovení determinant výkonu pomocí laboratorních vyšetření
4.3 Předpoklady pro výkon v krátkém triatlonu
4.3.1 Antropometrické a pohyblivostní předpoklady
4.3.2 Morfologické a funkční předpoklady
4.3.3 Psychické předpoklady a osobnostní profil
4.3.4 Zdravotní stav, věk a doba tréninku, sociální faktory

5. SOUHRN VÝCHODISEK

VÝSLEDKOVÁ ČÁST

6. ORGANIZACE A METODIKA
6.1 Výzkumný soubor
6.2 Metody
6.3 Výběr testů

7. VÝSLEDKY
7.1 Ověření modelu
7.1.1 Ověření dílčích modelů - Postup č. 1
7.2 Ověření validity celkového modelu předpokladů
7.3 Vytvoření standardů
7.4 Využití testového profilu pro hodnocení výběru talentů v praxi

8. INTERPRETACE ZÍSKANÝCH DAT

9. ZÁVĚRY
9.1 Kvantitativní část výzkumu
9.2 Kvalitativní část výzkumu

SOUHRN
SUMMARY
CITOVANÁ LITERATURA
SEZNAM TABULEK
SEZNAM OBRÁZKŮ
SEZNAM GRAFŮ
ABECEDNÍ SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ PŘÍLOHY
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
Příloha 4
Příloha 5
Příloha 6

REJSTŘÍK

Recenze

Jedná se o velmi potřebnou českou premiérovou publikaci, která vyčerpávajícím způsobem popisuje a racionalizuje přístupy k výběru talentů v tomto poměrně mladém sportu - triatlonu. Tento multisport je komplikovaný z hlediska komplexního sportovního výkonu tří navazujících na sebe disciplín (plavání, cyklistika, běh). Pro výběr jedinců, u kterých je možno predikovat, že mají předpoklady k úspěšnosti a dosahování špičkového výkonu je velmi složité. Navíc zkušenosti s testováním a výběrem talentů jednotlivých sportů není možno plně využít a transferovat do triatlonu. Proto oceňuji význam této publikace, která poprvé řeší tuto klíčovou problematiku, tolik potřebnou pro další vývoj českého triatlonu.
Před řešením této problematiky a konstrukcí základního modelu talentovaného triatlonisty vychází autorka z hluboké znalosti poznatků na základě důkladné rešerše odborné literatury a znalostí z vlastní praxe z vrcholového triatlonu. Deskripce struktury talentu obecně, struktury sportovního výkonu v triatlonu a znalost metodiky identifikace talentu a predikce výkonu, byly dobrým základem pro realizaci vlastního výzkumu. Výsledky konfirmační faktorové analýzy pak byly využity pro konstrukci modelu predikující sportovní výkon v triatlonu. Za velmi vhodné považuji použití paprskového grafu. Názorně Ilustruje, které faktory nejvíce skórují pro výkon, které faktory je potřeba zlepšovat, na které se zaměřit v konkrétním tréninkovém procesu.
Jedná se o první ucelenou publikaci, která exaktním způsobem rozkrývá podstatu výkonu v triatlonu. Pro praxi nabízí způsob a metodiku jak predikovat předpoklady pro triatlon, což umožňuje racionální výběr talentů pro tento sport. Předložená monografie je svým obsahem velmi přínosná, vyčerpávajícím způsobem předkládá dosavadní dostupné poznatky a je dobrým podkladem pro další vývoj teorie a praxe v triatlonu.

Z recenzního posudku: doc. PhDr. František Dvořák, CSc.