Vývoj portugalského jazyka

Vývoj portugalského jazyka

Hricsina, Jan

témata: jazykové učebnice, lingvistika

e-kniha, 1. vydání
vydáno: březen 2016
ISBN: 978-80-246-2979-7
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 180 Kč

E-shop

Anotace

Vysokoškolská učebnice, která je určena studentům portugalské filologie i širší lingvistické obci, představuje první ucelený text o vývoji portugalštiny vydaný v češtině. Lze předpokládat, že se stane základní příručkou na všech vysokoškolských pracovištích, kde se portugalština vyučuje. Klade si za cíl seznámit čtenáře s nejnovějším stavem poznání vývoje jazyka. Zabývá se především problematikou periodizace a formování, složitou otázkou nejstaršího portugalského textu a fonologickým a morfosyntaktickým vývojem jazyka z lidové latiny až do současné portugalštiny (výklad postupuje chronologicky po jednotlivých obdobích – lidová latina, stará a střední portugalština, klasická portugalština, moderní portugalština). Stručně probírá též obecně romanistická témata, jako jsou např. romanizace, charakteristika lidové latiny či typy jazykových změn.

Recenze

Mgr. Jan Hricsina, Ph.D. předkládá do tisku monografii pojednávající o vývoji portugalského jazyka, jejímž cílem je uchopit a popsat veškeré fáze vývoje, tedy od klasické latiny až po současnou portugalštinu. Podobné studie mají v portugalské romanistice značně dlouhou tradici, nicméně žádná z nich neobsahuje tak ucelený a komplexní pohled na vývoj portugalského jazyka jako právě předkládané dílo.
Jan Hriscina si klade za cíl seznámit čtenáře nejen s jazykovým vývojem portugalštiny od období klasické a lidové latiny až do současné fáze jazyka, ale také s filologickými a romanistickými problémy obecného rázu: s otázkami romanizace a periodizace vývoje jazyka, s problematikou nej starších textů apod. Co se týče hlavní (materiálové) náplně díla, autor popisuje jazykový vývoj podle jednotlivých fází, nejdříve postihuje oblast vývoje lidové latiny, poté následují kapitoly věnované jazykovému vývoji v období staré a střední portugalštiny a nakonec klasické a moderní portugalštiny. Autor se poměrně podrobně věnuje také vývoji portugalštiny v Brazílii. Součástí knihy jsou také etymologická cvičení a nejstarší portugalské texty, které mohou posloužit studentům jako učební materiál, na němž si mohou procvičovat vyvozování hláskového vývoje v jednotlivých fázích portugalštiny.
Práce je přehledně strukturovaná: v úvodu se prezentuje obecné uvažování o obecných principech jazykového vývoje, vnějších i vnitřních příčinách jazykových změn. V materiálové části se autor zabývá vývojovými změnami v různých jazykovedných rovinách: fonetické, morfologické, syntaktické a lexikální. Všechny jevy a změny autor dokládá mnoha příklady a občas také kritickým porovnáváním názorů různých lingvistů na některé jazykové změny.
Jako celek práce nabízí řadu zajímavých postřehů a informací o vývoji portugalského jazyka a je založena na výborných znalostech autora týkajících se obecné románské jazykovědy, obecné lingvistiky a vývoje románských jazyků.

Z recenzního posudku: Mgr. Iva Svobodová, Ph.D.